Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.140.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1497/91
z dnia 3 czerwca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3641/90(2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2191/81(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1679/89(4), przewiduje przyznawanie pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym; pomoc ma być przyznana dostawcy masła na jego pisemny wniosek, za przedłożeniem vouchera z numerem seryjnym wydanego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy; okres ten powinien zostać przedłużony w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych władz krajowych;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2191/81 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "12 miesięcy".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U. L 362 z 27.12.1990, str. 5.

(3) Dz.U. L 213 z 1.8.1981, str. 20.

(4) Dz.U. L 164 z 15.6.1989, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.