Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.209.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2286/91
z dnia 29 lipca 1991 r.
zmieniające po raz trzeci rozporządzenie (EWG) nr 2159/89 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1623/91(2), w szczególności jego art. 14 g,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2145/91 z dnia 15 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 790/89 w zakresie maksymalnej kwoty pomocy stosowanej w celu poprawy jakości i obrotu w sektorze orzechów i chleba świętojańskiego(3), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 790/89 z dnia 20 marca 1989 r. ustalające poziom dodatkowej zryczałtowanej pomocy na tworzenie organizacji producentów oraz maksymalną kwotę pomocy stosowaną w celu poprawy jakości i obrotu w sektorze upraw orzechów i chleba świętojańskiego(4), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2145/91 wyznaczyło, do celów określenia wkładów Państw Członkowskich, kwoty maksymalne na hektar zróżnicowane w odniesieniu do a) karczowania oraz następującego po nim ponownego sadzenia lub zmiany odmian poprzez wysoką okulizację oraz b) innych środków; muszą zostać przyjęte zasady stosowania tego zróżnicowania;

należy określić, iż w celu otrzymania wyższej kwoty maksymalnej muszą zostać podjęte bardziej zasadnicze działania w zakresie poprawy jakości odnoszące się do wszystkich drzew na obszarze objętym planem;

należy przypomnieć, iż w zastosowaniu rozporządzenia (EWG) nr 790/89, finansowanie przez Wspólnotę karczowania, po którym następują ponowne sadzenie w celu przestawienia się na nowe odmiany, może obejmować jedynie tak dużą powierzchnię sadu, jaka może w ten sposób zostać ulepszona, bez nieuzasadnionego obciążania kapitału obrotowego organizacji producentów;

aby stosowność planów mogła zostać oceniona oraz zarządzenie systemem przebiegało prawidłowo, wszystkie przedłożone plany muszą zawierać pełną informację w zakresie środków przewidzianych do wprowadzenia, dokładne obszary oraz harmonogram realizacji planu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2159/89(5) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Artykuł 7a

1. Maksymalna kwota 475 ECU na hektar określona w art. 2 pkt 1 rozporządzenia (EWG) nr 790/89 jest wypłacana przez pięć lat w odniesieniu do obszarów, na których w ramach planu poprawy jakości i obrotu wszystkie drzewa orzechowe i drzewa chleba świętojańskiego są karczowane oraz sadzone są nowe drzewa lub przeprowadza się zmianę odmiany za pomocą wysokiej okulizacji.

2. Dla pozostałych lat planu maksymalna kwota 200 ECU na hektar określona w wyżej wymienionym art. 2 pkt 1 tiret ostatnie jest wypłacana w odniesieniu do obszarów innych niż obszary, które już zostały objęte pomocą przewidzianą w wyżej wymienionym ustępie."

2. W art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizacje producentów przedkładają projekt planu do zatwierdzenia przez właściwe władze wyznaczone przez Państwo Członkowskie w formie przewidzianej w załączniku III wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi.

Projekt planu zawiera dokładne szczegółowe dane dotyczące:

- obszaru sadu przeznaczonego do wykarczowania i ponownego sadzenia lub przestawienia się na inne odmiany za pomocą wysokiej okulizacji w ciągu pierwszych trzech lat planu oraz w ciągu trzech następnych lat; obszary te identyfikuje się poprzez odniesienie do katastru lub ewidencji gruntów,

- harmonogramu zawierającego szczegółowe informacje na temat realizacji różnych środków wskazanych w art. 7 w każdym roku planu określającego objęte nimi działki.

Wprowadzenie planu nie może nastąpić przed zatwierdzeniem go przez właściwy organ krajowy."

3. Załącznik III zastępuje Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 150 z 15.6.1991, str. 8.

(3) Dz.U. L 200 z 23.7.1991, str. 1.

(4) Dz.U. L 85 z 30.3.1989, str. 6.

(5) Dz.U. L 207 z 19.7.1989, str. 19.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK III

OPIS PLANU POPRAWY JAKOŚCI I OBROTU

(ART. 8 UST. 1)

A. Określenie obszaru geograficznego

B. Opis sytuacji wyjściowej

1. Produkcja

- liczba gospodarstw, obszar upraw, średni plon z hektara, wielkość produkcji oraz jej udział w produkcji krajowej (oddzielne liczby muszą być podane dla każdego gatunku oraz odmiany orzecha i chleba świętojańskiego),

- stan sadów (wiek, zagęszczenie, pokrój, szczepy, pozostałe drzewa owocowe),

- infrastruktura techniczna gospodarstw.

2. Pomoc techniczna

3. Obrót

Zwięzły opis istniejących obiektów, wyposażenia oraz zdolności przerobowych.

C. Potencjał produkcyjny: cele i perspektywy zbytu

D. Cele planu w stosunku do sytuacji wyjściowej oraz wymogów rynkowych:

1. Produkcja

- karczowanie i ponowne sadzenie (nowe odmiany lub zastąpienie innymi drzewami owocowymi i/lub drzewami chleba świętojańskiego),

- zmiana odmian (wybór odmian i podkładek),

- systemy szkolenia i kształtowania, korekta zagęszczenia sadów,

- zapylanie (drzewa zapylające, pszczoły),

- przygotowanie gleby, nawożenie i udoskonalanie (analiza gleby, korekta błędów w zakresie składników odżywczych, utrzymanie żyzności),

- doskonalenie genetyczne (wytwarzanie nowych hybryd),

- przystosowanie nowych odmian (sady doświadczalne badające ich zachowanie i plenność),

- produkcja materiału certyfikowanego (szkółki i sady produkujące zrazy do hodowli selektywnej i klonowania),

- zwalczanie szkodników.

Plan musi szczegółowo określać działki, na których będą przeprowadzane poszczególne działania.

2. Pomoc techniczna (wymagania dotyczące personelu do prowadzenia produkcji, szkolenia, sprzedaży i administracji).

3. Sprzedaż (nabycie wyposażenia niezbędnego do przygotowania produktów do sprzedaży, opakowania, przechowywanie, komputeryzacja i zarządzanie zapasami).

E. Wymagane inwestycje

1. Szacowane koszty w podziale według rodzaju środka i roku, w celu wyznaczenia kosztu jednostkowego każdego środka i jego części składowych.

2. Całkowity koszt planu, w podziale według poszczególnych środków, dla całego okresu.

F. Harmonogram:

Zaplanowanie poszczególnych środków, sekcja po sekcji obszaru, corocznie."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.