Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.153.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1461/92
z dnia 4 czerwca 1992 r.
zmieniające po raz piąty rozporządzenie (EWG) nr 2159/89 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1156/92(2), w szczególności jego art. 14 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 790/89 z dnia 20 marca 1989 r. ustalające poziom dodatkowej zryczałtowanej pomocy na tworzenie organizacji producentów oraz maksymalną kwotę pomocy stosowaną w celu poprawy jakości i obrotu w sektorze upraw orzechów i chleba świętojańskiego(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 832/92(4), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 832/92 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 790/89 przewiduje, że w określonych warunkach dodatkowa pomoc przyznana organizacjom producentów orzechów może być wyliczana na podstawie ilości produktów, wprowadzonych do obrotu przez organizacje producentów w ciągu drugiego roku gospodarczego od daty uzyskania określonego uznania; należy określić skutki w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2159/89(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3746/91(6);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 10 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2159/89 dodaje się akapit w brzmieniu:

"W przypadku stosowania art. 1 akapit ostatni rozporządzenia (EWG) nr 790/89 ilości wprowadzone do obrotu odpowiadają ilościom w rzeczywistości sprzedanym w ciągu drugiego roku gospodarczego od daty uzyskania określonego uznania."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 118 z 18.5.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 122 z 7.5.1992, str. 3.

(3) Dz.U. L 85 z 30.3.1989, str. 6.

(4) Dz.U. L 88 z 3.4.1992, str. 15.

(5) Dz.U. L 207 z 19.7.1989, str. 19.

(6) Dz.U. L 352 z 21.12.1991, str. 53.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.