Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.352.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3746/91
z dnia 18 grudnia 1991 r.
zmieniające po raz czwarty rozporządzenie (EWG) nr 2159/89 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1623/91(2), w szczególności jego art. 14 g,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2145/91 z dnia 15 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 790/89 w zakresie maksymalnej kwoty pomocy stosowanej w celu poprawy jakości i obrotu w sektorze orzechów i chleba świętojańskiego(3), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 790/89 z dnia 20 marca 1989 r., ustalającego poziom dodatkowej zryczałtowanej pomocy na tworzenie organizacji producentów oraz maksymalną kwotę pomocy stosowaną w celu poprawy jakości i obrotu w sektorze upraw orzechów i chleba świętojańskiego(4), przewiduje wyższą maksymalną kwotę pomocy na hektar uprawy rocznie na karczowanie, po którym następuje ponowne obsadzenie i/lub zmianę uprawianych odmian, niż na pozostałe prace, a także przewiduje zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy na karczowanie; rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2159/89 z dnia 18 lipca 1989 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2286/91(6), powinno być odpowiednio zmienione;

nowe przepisy, podlegające niektórym warunkom, mają zastosowanie do planów zatwierdzonych przed wejściem w życie rozporządzenia (EWG) nr 2145/91, to jest przed dniem 23 lipca 1991 r.; w interesie dobrej praktyki administracyjnej wnioski o dostosowanie lub korektę planów muszą być składane przed określonym, nieprzekraczalnym terminem;

nowa maksymalna kwota pomocy w wysokości 475 ECU na hektar rocznie na karczowanie, przyznawana jest na okres pięciu lat; chociaż okres ten rozpocznie się dnia 1 sierpnia 1993 r., dla planów zatwierdzonych przed dniem 23 lipca 1991 r., powinno się określić, że maksymalna powierzchnia dla której przyznawana jest pomoc, nie może być powiększana w okresie stosowania planu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2159/89 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"1a. W przypadku planów poprawy jakości i obrotu zatwierdzonych przed dniem 23 lipca 1991 r., wnioski o zmiany składa się właściwym władzom Państwa Członkowskiego nie później niż dnia 31 grudnia 1992 r.

Pięcioletni okres przyznawania pomocy w odniesieniu do tych planów, określony w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 790/89, rozpoczyna się dnia 1 września 1993 r. Jednakże, począwszy od tej daty, powierzchnie objęte działaniami, w stosunku do których plan był pierwotnie zatwierdzony, nie mogą przekraczać 40 % całkowitej powierzchni sadu."

2. Załącznik IV zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 118 z 18.5.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 150 z 15.6.1991, str. 8.

(3) Dz.U. L 200 z 23.7.1991, str. 1.

(4) Dz.U. L 85 z 30.3.1989, str. 6.

(5) Dz.U. L 207 z 18.7.1989, str. 19.

(6) Dz.U. L 209 z 3.7.1991, str. 5.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

"ZAŁĄCZNIK IV

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PRZEWIDZIANY W ART. 19

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.