Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.144.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1559/91
z dnia 7 czerwca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2077/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do ananasów w puszce

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 525/77 z dnia 14 marca 1977 r. ustanawiające system pomocy produkcyjnej w odniesieniu do ananasów w puszce(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1699/85(2), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2077/85(3), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 344/86(4), rozszerza na ananasy w puszce stosowanie niektórych norm dotyczących pomocy w odniesieniu do produkcji przetworów owocowych i warzywnych; odniesienia przedstawione w tym rozporządzeniu powinny zostać uaktualnione w wyniku przyjęcia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1558/91(5) oraz zmiany do Nomenklatury Scalonej podanych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87(6), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2472/90(7);

rozporządzenie (EWG) nr 1558/91 ustanawia nowe szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do przetworów owocowych i warzywnych; środki te stosują się również do ananasów w puszce;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 1 rozporządzenia (EWG) nr 2077/85 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. Do celów sytemu pomocy produkcyjnej przewidzianego w rozporządzeniu (EWG) nr 525/77 »ananas w puszce« oznacza ananasa lub części ananasa bez skórki i bez rdzenia poddane obróbce cieplnej, zapakowane w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, pokryte roztworem syropu cukrowego o całkowitej zawartości cukru, ustalonej po homogenizacji, nie mniejszej niż 14 % i objęte kodami CN 2008 20 51, 2008 20 59, 2008 20 71 i 2008 20 79.

2. Bez uszczerbku dla przepisów ustanowionych w artykułach poniżej, art. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, art. 12 ust. 1 i art. 14-17 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1598/91(*) stosuje się również do przyznawania pomocy produkcyjnej w odniesieniu do ananasów w puszce.

______

(*) Dz.U. L 144 z 8.6.1991, str. 31.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 czerwca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 73 z 21.3.1977, str. 46.

(2) Dz.U. L 163 z 22.6.1985, str. 12.

(3) Dz.U. L 196 z 26.7.1985, str. 28.

(4) Dz.U. L 41 z 18.2.1986, str. 15.

(5) Dz.U. L 144 z 8.6.1991, str. 31.

(6) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(7) Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 10.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.