Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.167.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1452/1999
z dnia 1 lipca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1964/82 ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 805/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1633/98(2), w szczególności jego art. 13 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1964/82(3), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2469/97(4), ustanawia warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych kawałków mięsa bez kości z tylnych ćwierci dorosłego bydła płci męskiej.

(2) Przyznanie specjalnej refundacji uzależnione jest od spełnienia wymogu wywiezienia całej ilości mięsa uzyskanego po trybowaniu ćwierci, z wyjątkiem przypadku siły wyższej i bez uszczerbku dla wymagań art. 6 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

(3) Należy rozszerzyć zakres okoliczności, w których wymóg wywiezienia całej ilości mięsa może nie być w pełni spełniony bez utraty uprawnienia do refundacji; jednakże taka możliwość powinna mieć ściśle określony zakres i podlegać ograniczeniom, aby zapobiec nadużyciom.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 6 rozporządzenia (EWG) nr 1964/82 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Z wyjątkiem sytuacji będących następstwem działania siły wyższej przyznanie specjalnej refundacji jest uzależnione od wywozu całkowitej ilości mięsa uzyskanego w wyniku odłączania mięsa od kości, objętego nadzorem określonym w art. 2 ust. 3 i wskazanego w zaświadczeniu(- ach), określonym(-ych) w art. 4 ust. 1.

Jednakże podmiot gospodarczy może sprzedać we Wspólnocie polędwicę, także z mięśniem lędźwiowym mniejszym, kośćmi, dużymi ścięgnami, chrząstkami, kawałkami tłuszczu i innymi okrawkami pozostałymi po odłączeniu mięsa od kości. Jeżeli podmiot gospodarczy zamierza sprzedać polędwicę we Wspólnocie, wskazuje to w deklaracji określonej w art. 2 ust. 1. Ponadto w polu 4 zaświadczenia określonego w art. 4 ust. 1 wpisuje się wyrażenie »bez polędwicy«.

2. Jeżeli waga wywiezionego mięsa jest mniejsza od podanej w polu 6 zaświadczenia określonego w art. 4 ust. 1, lecz różnica nie przekracza 10 % podanej wagi, kwota specjalnej refundacji jest zmniejszana o pięciokrotną procentową różnicę w stosunku do ustalonej wagi.

3. Jeżeli różnica w wadze przekracza 10 %, specjalna refundacja wywozowa jest równa refundacji dla produktów oznaczonych kodem CN 0201 30 00 9150, obowiązującej w dniu podanym w polu 21 pozwolenia na wywóz, na podstawie którego zostały dokonane formalności na mocy art. 3 ust. 1 lub art. 26 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3665/87.

4. Kara ustanowiona w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 3665/87 nie ma zastosowania do przypadków określonych w ust. 2 i 3.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do transakcji, w odniesieniu do których w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie została podjęta ostateczna decyzja w sprawie wpłaty lub zwolnienia zabezpieczenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 24.

(2) Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 17.

(3) Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48.

(4) Dz.U. L 341 z 12.12.1997, str. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.