Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.245.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2434/92
z dnia 27 lipca 1992 r.
zmieniające część II rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności art. 49,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

swobodny przepływ pracowników wewnątrz Wspólnoty stanowi prawo podstawowe ustanowione w Traktacie;

w celu urzeczywistnienia swobodnego przepływu pracowników będących obywatelami Państw Członkowskich niezbędne jest wzmocnienie mechanizmu obsadzania wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie, przewidzianego w rozporządzeniu (EWG) nr 1612/68 (4);

zasada niedyskryminacji pracowników Wspólnot implikuje uznanie - faktyczne i prawne - prawa obywateli Państw Członkowskich do korzystania z takich samych uprawnień na rynku pracy jak te, które są udziałem własnych obywateli każdego Państwa Członkowskiego; owa równość traktowania powinna być stosowana w ramach mechanizmów obsadzania wolnych miejsc pracy na podstawie wniosków o zatrudnienie;

istotne jest zapewnienie możliwie największej przejrzystości wspólnotowego rynku pracy, zwłaszcza przy określaniu wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie, które są przedmiotem mechanizmów wspólnotowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu nr 1612/68 wprowadza się następujące zmiany:

1. nie dotyczący niniejszej wersji językowej;

2. w art. 14:

– w ust. 1 skreśla się wyrazy "według regionu i branży"

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja, możliwie najszerzej uwzględniając opinię Komitetu Technicznego, określa sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1."

– w pierwszym zdaniu ust. 3. wyrazy "w porozumieniu z Komitetem Technicznym" zastępuje się wyrazami "możliwie najszerzej uwzględniając opinię Komitetu Technicznego",

– nie dotyczący niniejszej wersji językowej;

3. Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

1. Wyspecjalizowana służba każdego Państwa Członkowskiego powinna regularnie przesyłać wyspecjalizowanym służbom innych Państw Członkowskich oraz Europejskiemu Urzędowi Koordynacji:

(a) dane na temat wolnych miejsc pracy, które mogłyby zostać obsadzone przez obywateli innych Państw Członkowskich;

(b) dane na temat wolnych miejsc pracy skierowanych do państw nie będących członkami Wspólnot;

(c) dane na temat wniosków o zatrudnienie osób, które w sposób formalny wyraziły chęć pracy w innym Państwie Członkowskim;

(d) informacje według regionów i branż o osobach ubiegających się o pracę, które faktycznie wyraziły wolę podjęcia pracy w innym Państwie Członkowskim.

Wyspecjalizowane służby każdego Państwa Członkowskiego niezwłocznie przekazują takie informacje odpowiednim służbom zatrudnienia lub agencjom.

2. Dane dotyczące wolnych miejsc pracy określonych w ust. 1 przekazywane są według jednolitego systemu, który zostanie ustalony przez Europejski Urząd Koordynacji we współpracy z Komitetem Technicznym.

W razie potrzeby Europejski Urząd Koordynacji może dostosować ten system we współpracy z Komitetem Technicznym."

4. Art. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 16

1. Dane o wolnych miejscach pracy w rozumieniu art. 15, przekazywane służbom zatrudnienia jednego Państwa Członkowskiego, podawane są do wiadomości i odpowiednio przetwarzane przez właściwe służby zatrudnienia innych Państw Członkowskich.

Służby te przekazują służbom pierwszego Państwa Członkowskiego dane dotyczące odpowiednich wniosków o zatrudnienie.

2. Właściwe służby Państwa Członkowskiego w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca odpowiadają na wnioski o zatrudnienie, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. c).

3. Służby zatrudnienia udzielają pracownikom będącym obywatelami Państw Członkowskich takiego samego pierwszeństwa, z jakiego korzystają pracownicy krajowi przed obywatelami państw, które nie są członkami Wspólnot."

5. W art. 17 ust. 1:

– nie dotyczy niniejszej wersji językowej,

– w lit. a) ppkt i) wyraz "zestawień" zastępuje się wyrazem "danych",

– lit. (b) otrzymuje następujące brzmienie:

"(b) służby terytorialnie właściwe dla regionów przygranicznych dwóch lub kilku Państw Członkowskich regularnie wymieniają dane dotyczące wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie w ich regionie oraz, działając zgodnie z porozumieniami z innymi służbami zatrudnienia tego samego państwa, dokonują bezpośredniego zestawienia i kojarzenia wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie.

W razie potrzeby, służby terytorialnie właściwe dla regionów przygranicznych także nawiązują współpracę i tworzą struktury świadczenia usług w celu zapewnienia:

- użytkownikom możliwie najpełniejszych informacji o różnych aspektach mobilności oraz

- pracownikom i pracodawcom, służbom socjalnym (w szczególności publicznym, prywatnym lub działającym w interesie publicznym) i zainteresowanym instytucjom - systemu skoordynowanych działań dotyczących mobilności;";

6. W art. 19:

– ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Na podstawie sprawozdania Komisji sporządzonego w oparciu o informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, państwa te wraz z Komisją co najmniej raz w roku wspólnie analizują rezultaty wspólnotowych rozwiązań dotyczących wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie."

– dodaje się następujący ustęp:

"3. Co dwa lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z wykonania przepisów części II niniejszego rozporządzenia, podsumowując informacje i dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych studiów i badań oraz podkreślając zagadnienia przydatne dla dalszego kształtowania wspólnotowego rynku pracy."

7. Art. 20 zostaje skreślony.

8. Załącznik zostaje skreślony.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 1992 r.

W imieniu Rady
N. LAMONT
Przewodniczący

______

Dz.U. C 254 z 28. 9. 1991, str. 9 i Dz.U. C 107 z 28. 4. 1992, str. 10.

Dz.U. C 94 z 13. 4. 1992, str. 202 i decyzja z dnia 8 lipca 1992 r. (dotychczas nieopublikowana w Dz.U.).

Dz.U. C 40 z 17. 2. 1992, str. 1.

Dz.U. L 257 z 19. 10. 1968, str. 2. Ostatnio zmieniony rozporządzeniem (EWG) nr 312/76 (Dz.U. L 39 z 14. 2. 1976, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.