Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.198.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1980/92
z dnia 16 lipca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego(1), w szczególności jego art. 3 ust. 3 i art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 8 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1538/91(2), ostatnio zmienionego przez rozporządzenie (EWG) nr 315/92(3), ustala szczegółowe zasady fakultatywnej klasyfikacji mrożonego i głęboko mrożonego mięsa drobiowego w podziale według kategorii wagowych;

należy zmienić te przepisy w celu uwzględnienia obecnych praktyk handlowych dotyczących obrotu cięższymi tuszami w niektórych Państwach Członkowskich oraz w celu umożliwienia kontynuacji oznaczania masy w jednostkach brytyjskich do dnia 31 grudnia 1994 r. dla produktów wprowadzanych do obrotu w Zjednoczonym Królestwie;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Paczkowane mrożone lub głęboko mrożone mięso drobiowe może być klasyfikowane według kategorii wagowej zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1609/90, w opakowaniach jednostkowych w rozumieniu art. 2 dyrektywy 76/211/EWG.

Takimi opakowaniami jednostkowymi mogą być:

- opakowania jednostkowe zawierającymi jedną tuszę drobiową, lub

- opakowania jednostkowe zawierające jeden lub kilka kawałków tuszy tego samego rodzaju i gatunku,

jak określono w art. 1.

2. Zgodnie z ust. 3 i 4 na wszystkich opakowaniach jednostkowych widnieje oznaczenie masy produktu, podawanej jako »masa nominalna«, którą opakowania powinny zawierać.

3. Paczkowane mięso drobiowe mrożone lub głęboko mrożone można klasyfikować według kategorii mas nominalnych, jak następuje:

- tusze:

- < 1.100 g: klasy po 50 g (1.050 - 1.000 - 950 itd.),

- 1.100- < 2.400 g: klasy po 100 g (1.100 - 1.200 - 1.300 itd.),

- ≥ 2.400 g: klasy po 200 g (2.400 - 2.600 - 2.800 itd.),

- kawałki:

- < 1.100 g: klasy po 50 g (1.050 - 1.000 - 950 itd.),

- ≥ 1.100: klasy po 100 g (1.100 - 1.200 - 1.300 itd.).

4. Opakowania jednostkowe określone w ust. 1 przygotowuje się w taki sposób, aby były spełnione następujące warunki:

- rzeczywista zawartość opakowania nie jest mniejsza, średnio, niż masa nominalna,

- udział opakowań wykazujących ujemną wartość błędu większą niż dopuszczalna wartość ustanowiona w ust. 9 jest wystarczająco niski, aby partie opakowań jednostkowych spełniały wymagania badań wymienionych w ust. 10,

- opakowania jednostkowe wykazujące ujemną wartość błędu większą niż podwójna wartość przewidziana w ust. 9, nie są wprowadzane do obrotu.

Do niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje masy nominalnej, rzeczywistej zawartości i ujemnej wartości błędu określone w załączniku I do dyrektywy 76/211/EWG.

5. W zakresie odpowiedzialności paczkującego lub importera za mrożone lub głęboko mrożone mięso drobiowe oraz w zakresie kontroli przeprowadzanych przez właściwe władze, przepisy określone w załączniku I do dyrektywy 76/211/EWG pkt 4, 5 i 6 stosuje się mutatis mutandis.

6. Kontrolę opakowań jednostkowych przeprowadza się poprzez pobieranie próbek i składa się ona z dwóch części:

- badania rzeczywistej zawartości każdego pobranego opakowania jednostkowego w próbie losowej,

- badania średniej rzeczywistej zawartości opakowań jednostkowych w próbie losowej.

Partię opakowań jednostkowych uważa się za przyjętą, jeśli wyniki obydwu kontroli spełniają kryteria przyjęcia określone w ust. 10 i 11.

7. Partia przygotowana jest z opakowań jednostkowych o jednakowej masie nominalnej, tego samego rodzaju i z tej samej serii produkcyjnej, zapakowanych w tym samym miejscu, przedstawionych do oceny.

Wielkość partii ogranicza się do ilości ustanowionych poniżej:

- jeżeli opakowania jednostkowe są badane na koniec linii paczkującej, to wielkość każdej partii odpowiada maksymalnej wydajności linii paczkującej w ciągu jednej godziny, bez żadnego ograniczenia wielkości partii,

- w pozostałych przypadkach wielkość partii jest ograniczona do 10.000.

8. Z każdej badanej partii pobiera się losowo następujące liczby opakowań jednostkowych:

Wielkość partii

Liczebność próbki

100-500

30

501-3.200

50

> 3.200

80

Partie zawierające mniej niż 100 opakowań jednostkowych podlegają w 100 % badaniu nieniszczącemu, w rozumieniu załącznika II do dyrektywy 76/211/EWG, w przypadku gdy jest ono przeprowadzane.

9. W przypadku mięsa drobiowego w opakowaniach jednostkowych dopuszczalne są następujące ujemne wartości błędu:

g)

Masa nominalna, g

Dopuszczalna ujemna wartość błędu, g

tusze

kawałki

1.000 mniej niż

25

25

1.100- < 2.400

50

}

2.400 i więcej

100

) 50

10. Podczas badania rzeczywistej zawartości poszczególnych opakowań jednostkowych w próbie losowej, minimalna dopuszczalna zawartość jest obliczana przez odjęcie dopuszczalnej ujemnej wartości błędu dla danej zawartości od masy nominalnej opakowania jednostkowego.

Opakowania jednostkowe w próbie losowej, których rzeczywista zawartość jest mniejsza niż minimalna zawartość akceptowana, uważa się za wadliwe.

Badana partia opakowań jednostkowych może być uznana za przyjęta lub odrzuconą, jeżeli liczba wadliwych opakowań jednostkowych w próbie losowej jest niższa lub równa kryterium przyjęcia albo jest równa lub wyższa od kryterium odrzucenia, podanych poniżej:

Liczebność próbki

Liczba jednostek wadliwych

Kryterium przyjęcia

Kryterium odrzucenia

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11. W przypadku badania średniej rzeczywistej zawartości, partię opakowań jednostkowych uważa się za przyjętą, jeżeli średnia rzeczywista zawartość opakowań jednostkowych tworzących próbkę losową jest większa niż kryterium przyjęcia podane poniżej:

Liczebność próbki

Kryterium przyjęcia w odniesieniu do średniej rzeczywistej zawartości

30

≥ Qn - 0,503 s

50

≥ Qn - 0,379 s

80

≥ Qn - 0,295 s

= średnia zawartość rzeczywista

Qn = nominalna ilość opakowania jednostkowego,

s = odchylenie standardowe rzeczywistej zawartości opakowań jednostkowych w partii

Odchylenie standardowe oblicza się w sposób określony w załączniku II do dyrektywy 76/211/EWG ppkt 2.3.2.2.

12. Tak długo, jak dyrektywa 80/181/EWG zezwala na stosowanie dodatkowych oznakowań, oznakowaniu masy nominalnej opakowań jednostkowych, do których stosuje się niniejszy artykuł może towarzyszyć oznakowanie dodatkowe.

13. Stosując alternatywnie przepisy ust. 2-12, podmioty gospodarcze mogą wprowadzać do obrotu w Zjednoczonym Królestwie do dnia 31 grudnia 1994 r. opakowania jednostkowe, określone w niniejszym artykule, będące legalnie oznakowane zgodnie z ustawodawstwem krajowym masą nominalną, wyrażoną w jednostkach brytyjskich.

W odniesieniu do mięsa drobiowego wprowadzanego do Zjednoczonego Królestwa z innych Państw Członkowskich i spełniającego przepisy poprzedniego akapitu, przeprowadza się losowe kontrole, które nie są dokonywane na granicy."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

Jednakże do dnia 31 grudnia 1992 r. podmioty gospodarcze mogą klasyfikować mrożone lub szybko zamrażane mięso drobiowe w opakowaniach jednostkowych przy pomocy klas wagowych zgodnie z przepisami stosowanymi przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Produkty te mogą być następnie wprowadzane do obrotu do dnia 31 grudnia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 1.

(2) Dz.U. L 143 z 7.6.1991, str. 11.

(3) Dz.U. L 34 z 11.2.1992, str. 23.

1 Art. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.198.31/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.