Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.46.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 318/2003
z dnia 19 lutego 2003 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1274/91 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 5/2001(2), w szczególności jego art. 10 ust. 3 i art. 20 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1274/91(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 45/2003(4), ustanawia niezbędne przepisy w celu wykonywania norm handlowych w sektorze jaj.

(2) Artykuł 31 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1274/91 odnosi się do kontroli przeprowadzanych w zakładach pakowania, dotyczących posortowanych jaj gotowych do wysyłki, a niedotyczących jaj opuszczających zakłady pakowania. Dlatego odpowiednia zmiana aktualnego sformułowania art. 31 ust. 1 lit. a) powinna zostać dokonana w celu uniknięcia jakichkolwiek niezgodności lub błędnej informacji.

(3) Aby zapewnić właściwe zarządzanie gruntami oraz zapobiec rozwojowi szkodliwych chorób, wybiegi na otwartej przestrzeni dla kur niosek mogą wymagać zmianowania. Ptaki powinny otrzymać równomierny dostęp do całej powierzchni wybiegu oraz w przypadku gdy stosowane jest zmianowanie w ramach ekstensywnego systemu chowu na wolnym wybiegu, przy co najmniej 10 m2 na kurę, każdy ptak w dowolnym czasie powinien mieć zapewnione co najmniej 2,5 m2.

(4) Dlatego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do rozporządzenia (EWG) nr 1274/91.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1274/91 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31 ust. 1 lit. a) zdanie wprowadzające "przy wysyłce z zakładu pakowania:" zastępuje się zdaniem "w zakładzie pakowania, gotowe do wysyłki:";

2) w załączniku III lit. a) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"- wybiegi na otwartej przestrzeni muszą spełniać przynajmniej warunki wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) ii) dyrektywy Rady 1999/74/WE, według których maksymalna gęstość obsady zwierząt jest nie większa niż 2 500 kur na hektar gruntu dostępnego dla kur lub jedna kura na 4 m2 w dowolnym czasie; jednakże w przypadku gdy dostępne jest co najmniej 10 m2 na kurę i gdy stosuje się zmianowanie, a kury otrzymują równomierny dostęp do całej powierzchni w ciągu życia stada, każdy wykorzystywany wybieg musi w dowolnym czasie zapewniać co najmniej 2,5 m2 na kurę,

- wybiegi na otwartej przestrzeni nie rozciągają się poza promień 150 m od najbliższego otworu wybiegowego w budynku, jednakże dopuszczalne jest rozszerzenie ich do 350 m od otworu wybiegowego w budynku pod warunkiem że odpowiednia liczba miejsc schronienia i koryt poidłowych w rozumieniu omawianego przepisu jest równomiernie rozstawiona na całej powierzchni wybiegu na otwartej przestrzeni, przy co najmniej czterech miejscach schronienia na hektar."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2003 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5.

(2) Dz.U. L 2 z 5.1.2001, str. 1.

(3) Dz.U. L 121 z 16.5.1991, str. 11.

(4) Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 60.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.