Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.362.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3565/92
z dnia 10 grudnia 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1054/73 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy w odniesieniu do jedwabników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 845/72 z dnia 24 kwietnia 1972 r. ustanawiające specjalne środki w celu wsparcia hodowli jedwabników(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2059/92(2), w szczególności jego art. 2 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1054/73(3), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 683/74(4), przewiduje w szczególności, że hodowcy jedwabników mają składać wnioski o pomoc każdego roku najpóźniej do dnia 30 listopada, lub całkowicie tracą prawo do pomocy; należy ograniczyć konsekwencje towarzyszące krótkiemu przekroczeniu terminu składania wniosków o pomoc, określonemu powyżej, mając na uwadze potrzebę zarówno proporcjonalności, jak i prawidłowego funkcjonowania wymienionego systemu pomocy;

w konsekwencji należy zmienić wymienione przepisy, a zainteresowane strony które składają wnioski przed podaną datą należy zakwalifikować do udziału w systemie od roku gospodarczego 1991/92;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Lnu i Konopi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1054/73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc przyznaje się hodowcom jedwabników, którzy złożą wnioski najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku, z wyjątkiem przypadku siły wyższej.

Jednakże jeżeli wnioski składa się:

- nie później niż do dnia 31 grudnia tego samego roku, przyznaje się dwie trzecie pomocy,

- nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego, przyznaje się jedną trzecią pomocy,

Każdy hodowca może złożyć tylko jeden wniosek."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku gospodarczego 1991/92 w stosunku do zainteresowanych stron, które złożą wnioski przed dniem 1 marca 1993 r. i które dostarczą dowodu zadowalającego zainteresowane Państwo Członkowskie, że osiągnęły minimalną produkcję, określoną w art. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 1054/73.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 100 z 27.4.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 19.

(3) Dz.U. L 105 z 20.4.1973, str. 4.

(4) Dz.U. L 83 z 28.3.1974, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.