Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.149.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1604/91
z dnia 10 czerwca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1037/72 ustanawiające ogólne zasady przyznawania i finansowania pomocy dla producentów chmielu

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90(2), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

poprzez wprowadzenie art. 12a do rozporządzenia (EWG) nr 1696/71 rozporządzeniem (EWG) nr 2780/90(3) stworzone zostało nowe odniesienie do przyznawania pomocy dla producentów chmielu; dlatego aby uwzględnić nowe przepisy dotyczące przyznawania pomocy dla producentów chmielu, należy wprowadzić zmiany do art. 1 i 5 rozporządzenia (EWG) nr 1037/72(4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 i 5 rozporządzenia (EWG) nr 1037/72 wyrazy "art. 12" zastępuje się wyrazami "art. 12 i 12a".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 czerwca 1991 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23.

(3) Dz.U. L 265 z 28.9.1990, str. 1.

(4) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 19.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.