Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.350.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3458/92
z dnia 30 listopada 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1014/90 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dla definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych(1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3280/92(2), w szczególności jego art. 1 ust. 4 lit. i) pkt 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 1 ust. 4 lit. i) pkt 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1576/89 ustanawia ilości niektórych składników uzasadniających zastosowanie nazw określonych spirytusów owocowych; art. 1 ust. 4 lit. i) pkt 1 lit. b) tego rozporządzenia przewidują w pewnych warunkach odstępstwa od zawartości tam ustalonych;

artykuł 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1014/90(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1781/91(4), ustala maksymalną zawartość alkoholu metylowego w spirytusach otrzymywanych z niektórych owoców w małych gorzelniach na 1500 gramów na hektolitr; ta maksymalna zawartość obowiązuje do dnia 31 grudnia 1992 r. dla alkoholu otrzymywanego w gorzelniach z gruszek;

doświadczenie wykazuje, że odstępstwo to należy utrzymać w odniesieniu do wszystkich gorzelni; obecne techniki produkcji omawianych spirytusów oznaczają, że środek ten powinien umożliwiać utrzymanie końcowej jakości tych produktów i ich cech charakterystycznych; jednakże z końcem okresu próbnego należy dokonać dogłębnej oceny różnych skutków zastosowania tego środka, mając na względzie zmniejszenie minimalnej zawartości alkoholu metylowego w największym możliwym stopniu, biorąc w szczególności pod uwagę rozwój technik produkcji;

jednakże możliwe jest zniesienie wyjątku dotyczącego maksymalnej zawartości alkoholu metylowego w spirytusach z owoców drzewa poziomkowego, mając na uwadze obecne regionalne techniki produkcji tego napoju alkoholowego;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wdrażającego ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 6 rozporządzenia (EWG) nr 1014/90 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Stosownie do art. 1 ust. 4 lit. i) pkt 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 1576/89, maksymalną zawartość alkoholu metylowego w spirytusach owocowych ustala się na 1500 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj. uzyskanego z następujących owoców:

- śliwa domowa (Prunus domestica L.),

- śliwa mirabelka (Prunus domestica L. var syriaca),

- śliwka quetsch (Prunus domestica L.),

- jabłoń domowa (Malus domestica Borkh.),

- grusza pospolita (Pyrus communis L.).

2. Przed dniem 31 grudnia 1994 r. Komisja dokonuje oceny stosowania przepisów ust. 1. Na podstawie dogłębnych badań Komisja rozważy, czy maksymalna zawartość alkoholu metylowego może być zmniejszona."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1.

(2) Dz.U. L 327 z 13.11.1992, str. 3.

(3) Dz.U. L 105 z 25.4.1990, str. 9.

(4) Dz.U. L 160 z 25.6.1991, str. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.