Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.115.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1180/91
z dnia 6 maja 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1014/90 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dla definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych(1), w szczególności jego art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

szczegółowe przepisy wykonawcze dla definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych są ustanowione w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1014/90 z 24 kwietnia 1990 r.(2); w celu ochrony przed nieuczciwą konkurencją, do nazw handlowych niektórych napojów spirytusowych produkowanych tradycyjnymi metodami, dodawane są niektóre terminy, terminy te powinny zostać ograniczone do napojów spirytusowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wdrażającego ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1014/90 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Artykuł 7a

Dodatkowe terminy do nazw handlowych, które są wskazane w Załączniku do niniejszego rozporządzenia są zastrzeżone do produktów poniżej określonych.

Napoje spirytusowe niespełniające norm specyfikacji, przyjętej dla produktów określonych w Załączniku, nie mogą być nazwane przy pomocy terminów wskazanych dla definiowanego produktu."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1.

(2) Dz.U. L 105 z 25.4.1990, str. 9.

ZAŁĄCZNIK

1. "Vruchtenjenever" lub "Jenever met vruchten": likier lub inny napój spirytusowy

– uzyskany poprzez przyprawienie "jenever" owocami, roślinami lub ich częściami lub poprzez dodanie soku owocowego, destylatów skoncentrowanych aromatów ekstrahowanych z owoców lub roślin lub innych destylatów,

– któremu mogą zostać nadane dodatkowy aromat poprzez przyprawienie naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi aromatami,

– który może być słodzony,

– który posiada cechy organoleptyczne danego owocu,

– którego minimalna, rzeczywista objętościowa moc alkoholu wynosi 20 % obj.

Nazwa danego owocu może zastąpić "vruchten".

2. "Berenburg" lub "Beerenburg": napój spirytusowy

– wyprodukowany przy wykorzystaniu alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,

– macerowany owocami lub roślinami lub ich częściami,

– zawierający specyficzny destylat aromatuz korzenia goryczki żółtej (Gentiana Intea L.), lub jagód jałowca (Juniperus communis L.) oraz liści laurowych (Laurus nobilis L),

– o kolorze zmieniającym się od jasnego do ciemnego brązu,

– który może być słodzony do maksymalnej zawartości równoważnej 20 gramom na litr cukru inwertowanego,

– którego minimalna, rzeczywista objętościowa moc alkoholu wynosi 30 % obj.

3. "Guignolet":

likier uzyskany w wyniku maceracji wiśni w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego.

4. "Punch au rhum":

likierz zawartością alkoholu dostarczaną wyłącznie przez "rhum".

5. "Pastis de Marseille":

pastis o zawartości anetolu 2 gramy na litr oraz o rzeczywistej, objętościowego stężenia alkoholu 45 %.

6. "Sloe gin":

likier wyprodukowany w wyniku maceracji owoców tarniny w ginie z możliwym dodatkiem soku z tarniny,

– wyprodukowany przy wykorzystaniu wyłącznie naturalnych aromatów,

– którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi 25 %.

7. "Topinambur":

napój spirytusowy wyprodukowany wyłącznie w drodze fermentacji bulw topinambura (Heliantbus tuberosus L.), którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi 38 %.

8. "Hefebrand":

napój spirytusowy wyprodukowany ze osadu winnego lub z fermentowanych owoców, którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi 38 %.

Wyrażenie "Hefebrand" może zostać uzupełnione o nazwę użytego surowca podstawowego.

9. "Sambuca":

bezbarwny likier przyprawiany anyżkiem

– zawierający destylat z anyżku (Pimpinella anisum L.), anyżku gwiazdkowatego (Illicium verum L.) lub innych ziół aromatycznych,

– którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi 38 %,

– o minimalnej zawartości cukru równej 350 gramom na litr cukru inwertowanego,

– o naturalnej zawartości anetolu nie mniejszej niż 1 gram i nie większej niż 2 gramy na litr.

10. "Mistrà":

bezbarwny likier aromatyzowany anyżkiem lub naturalnym anetolem

– o naturalnej zawartości anetolu nie mniejszej niż 1 gram i nie większej niż 2 gramy na litr,

– który może zawierać również destylat z ziół aromatycznych,

– o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 40 %, ale nieprzekraczającej 47 % obj.,

– nie zawierający dodanego cukru.

11. "Maraschino" lub "Marrasquino":

bezbarwny likier, którego aromat został głównie nadany przez destylat z wiśni maraska lub przez produkt maceracji wiśni lub części wiśni w alkoholu

– którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi 24 %,

– o minimalnej zawartości cukru równej 250 gramom na litr cukru inwertowanego.

12. "Nocino":

likier, którego aromat został nadany przez macerację i/lub destylację całych zielonych jąder orzecha włoskiego (Jugians regia L.).

– którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi 30 %,

– o minimalnej zawartości cukru równej 100 gramom na litr cukru inwertowanego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.