Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.88.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 832/92
z dnia 30 marca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) 790/89 ustalające poziom dodatkowej zryczałtowanej pomocy na tworzenie organizacji producentów oraz maksymalną kwotę pomocy stosowaną w celu poprawy jakości i obrotu w sektorze upraw orzechów i chleba świętojańskiego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 14b ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

na podstawie art. 14b rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72 dodatkową zryczałtowaną pomoc, która ma zachęcać do tworzenia organizacji producentów orzechów i chleba świętojańskiego, wylicza się na podstawie ilości orzechów i/lub chleba świętojańskiego wprowadzonych do obrotu przez organizację w czasie pierwszego roku gospodarczego, który następuje po dacie jej szczególnego uznania;

niekorzystne warunki atmosferyczne w regionie produkcji w czasie zbiorów, na podstawie których wylicza się pomoc, mogą ewentualnie spowodować znaczne zakłócenia przy stosowaniu tego dodatkowego systemu pomocy; w celu zapewnienia właściwego stosowania systemu należy ustanowić przepisy na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 790/89(2), na uzasadniony wniosek danej organizacji producentów, dla obliczania pomocy w takich przypadkach na podstawie ilości wprowadzonych do obrotu w roku gospodarczym, który następuje po roku gospodarczym, w którym w znacznym stopniu oddziaływały wymienione warunki,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 790/89 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Dla celów art. 14b ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72, tam, gdzie niekorzystne warunki atmosferyczne w regionie produkcji powodują zmniejszenie zbiorów organizacji producentów o ponad 20 %, właściwe władze mogą, na uzasadniony wniosek tych ostatnich, obliczyć pomoc na podstawie ilości wprowadzonych do obrotu przez te organizacje w drugim roku gospodarczym, który następuje po dacie ich szczególnego uznania."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Jednakże na wniosek danych organizacji producentów art. 1 stosuje się od daty wejścia w życie tytułu IIa rozporządzenia (EWG) nr 1035/72.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 1992 r.

W imieniu Rady
Arlindo MARQUES CUNHA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1968/91 (Dz.U. L 177 z 5.7.1991, str. 10).

(2) Dz.U. L 85 z 30.3.1989, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2145/91 (Dz.U. L 200 z 23.7.1991, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.