Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.383.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3774/92
z dnia 23 grudnia 1992 r.
zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2315/76, 3143/85, 570/88, 429/90, 3378/91 i 3398/91

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2071/92(2), w szczególności jego art. 6 ust. 7, art. 7a ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

pewne produkty pochodzące z interwencji lub z rynku mogą stanowić przedmiot szczególnego wykorzystania i/lub przeznaczenia;

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 569/88(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3274/92(4), ustala wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów pochodzących z interwencji; w połączeniu ze zniesieniem kontroli i formalności na wewnętrznych granicach oraz z uwagi na dalsze zmiany tego rozporządzenia oraz do celów jasności i skuteczności administracyjnej rozporządzenie to zastępuje się rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3002/92 z dnia 16 października 1992 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji(5), zapewniającym, że produkty z interwencji nie są wykorzystywane w inny sposób i/lub mają inne przeznaczenie;

właściwe jest utworzenie jednolitego system weryfikacji, w każdym przypadku, w odniesieniu do produktów z interwencji i produktów z rynku tam, gdzie takie samo wykorzystanie lub przeznaczenie jest przewidziane; dlatego należy w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr 429/90(6) rozszerzyć stosowanie rozporządzenia (EWG) nr 3002/92 na produkty pochodzące z rynku;

nowe, szczegółowe zasady czynią koniecznym w zakresie odniesień do adnotacji przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 569/88 zmiany następujących rozporządzeń:

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2315/76 z dnia 24 września 1975 r. w sprawie sprzedaży masła składowanego w magazynach państwowych(7), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1792/92(8),

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3143/85 z dnia 11 listopada 1985 r. w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego z interwencji, przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła(9), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1264/92(10),

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 570/88 z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych(11), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 124/92(12),

- rozporządzenie (EWG) nr 429/90 w sprawie przyznawania w formie przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1264/92,

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3378/91 z dnia 20 listopada 1991 r. ustanawiające szczegółowe zasady sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych, przeznaczonego do wywozu(13), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1810/92(14),

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3398/91 z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do wytwarzania mieszanki paszowej(15), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 44/92(16);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 2315/76 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Opakowania z masłem sprzedane i odebrane ze składu zgodnie z ust. 1 i 2 opisane są jedną lub więcej z następujących adnotacji widocznymi i wyraźnymi dużymi literami:

- Mantequilla destinada al Reglamento (CEE) no 2191/81

- Smør, der skal anvendes ifølge forordning (EØF) nr 2191/81

- Butter für die Zwecke der Verordnung (EWG) Nr 2191/81

- Βούτυρο προοριζόµενο για τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81

- Butter intended for the purposes of Regulation (EEC) No 2191/81

- Beurre destiné au règlement (CEE) no 2191/81

- Burro destinato al regolamento (CEE) n. 2191/81

- Boter bestemd voor gebruik overeenkomstig Verordening (EEG) nr 2191/81

- Manteiga destinada a ser utilizada de acordo com o Regulamento (CEE) no 2191/81.

W uzupełnieniu adnotacji przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3002/92(*) sekcja 104 kopii kontrolnej T 5 musi nosić jedną z powyższych adnotacji.

______

(*) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17."

Artykuł  2

W rozporządzeniu (EWG) nr 3143/85 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 4 tiret pierwsze "art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 1607/76" zastępuje się przez "art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92(*)". Dodaje się odpowiedni przypis ((*) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17.);

2) w art. 7 ust. 4 "art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76" zastępuje się przez "art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92";

3) w art. 9 ust. 1 "art. 11 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (EWG) nr 1687/76" zastępuje się przez "art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92";

4) w art. 9 ust. 5 "rozporządzenie (EWG) nr 1687/76" zastępuje się przez "rozporządzenie (EWG) nr 3002/92";

5) artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

W uzupełnieniu adnotacji przewidzianych rozporządzeniem (EWG) nr 3002/92 kopia kontrolna T 5 musi zawierać jedną lub więcej z następujących adnotacji:

a) przy wysyłce masła w jego naturalnym stanie, przeznaczonego do koncentratów:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Destinada a ser transformada en mantequilla concentrada para su posterior consumo directo [Reglamento (CEE) no 3143/85]

Bestemt til forarbejdning til koncentreret smør og senere direkte forbrug [forordning (EØF) nr 3143/85]

Zur Verarbeitung zu Butterfett und zum anschliessenden unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr 3143/85]

Προοριζόµενο να µεταποιηθεί σε συµπυκνωµένο βούτυρο και εν συνεχεία για άµεση κατανάλωση [κανονι-σµός (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85]

For processing into butteroil or concentrated butter and subsequent private consumption (Regulation (EEC) No 3143/85)

Destiné à être transformé en beurre concentré et à la consommation directe ultérieure [règlement (CEE) no 3143/85]

Destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed all'ulteriore consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85]

Bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en voor later onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr 3143/85]

Destinada a transformação em manteiga concentrada e posteriormente ao consumo directo [Regulamento (CEE) no 3143/85];

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5 - datę zakupu masła;

b) przy wysyłce masła po koncentracji:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Destinada a ser embalada para el consumo directo [Reglamento (CEE) no 3143/85]

Bestemt til emballering og senere direkte forbrug [forordning (EØF) nr 3143/85]

Zur Verpackung und zum anschliessenden unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr 3143/85]

Προορίζεται να συσκευασθεί και για µεταγενέστερη άµεση κατανάλωση [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85]

For packaging and subsequent private consumption [Regulation (EEC) No 3143/85]

Destiné à être emballé et à la consommation ultérieure directe [règlement (CEE) no 3143/85]

Destinato a essere imballato ed all'ulteriore consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85]

Bestemd om te worden verpakt en voor later onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr 3143/85]

Destinada a ser embalada e ao consumo directo posterior [Regulamento (CEE) no 3143/85];

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5: ilość masła wykorzystanego do wytworzenia ilości koncentratu masła, wskazanej w sekcji 103;

c) przy wysyłce masła po koncentracji i pakowaniu:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Destinada al consumo directo [Reglamento (CEE) no 3143/85]

Til direkte forbrug [forordning (EØF) nr 3143/85]

Für den unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr 3143/85]

Προοριζόµενο για άµεση κατανάλωση [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85]

For private consumption (Regulation (EEC) No 3143/85)

Destiné à la consommation directe [règlement (CEE) no 3143/85]

Destinato al consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85]

Voor onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr 3143/85]

Destinada ao consumo directo [Regulamento (CEE) no 3143/85];

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5: ilość masła wykorzystanego do wytworzenia ilości koncentratu masła, wykazanej w sekcji 103."

Artykuł  3

W rozporządzeniu (EWG) nr 570/88 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 24 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 24

Rozporządzenie (EWG) nr 3002/92(*) stosuje się mutatis mutandis do produktów określonych w niniejszym rozporządzeniu, chyba że stanowi ono inaczej.

Produkty określone w art. 1 akapit drugi również podlegają kontroli określonej w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92 od początku działań, określonych w art. 6, aż do chwili otrzymania produktów finalnych.

Specjalne wpisy, których należy dokonać w sekcji 104 i 106 kopii kontrolnej T 5, przewidziano w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

______

(*) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17.";

2) w art. 26 numer rozporządzenia (EWG) "nr 569/88" zastępuje się przez "nr 3002/92";

3) Załącznik do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik VIII do rozporządzenia (EWG) nr 570/88.

Artykuł  4

Artykuł 14 rozporządzenia (EWG) nr 429/90 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92(*) stosuje się mutatis mutandis do produktów określonych w niniejszym rozporządzeniu, chyba że stanowi ono inaczej.

Środki kontroli przewidziane w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92 stosuje się do produktów określonych w niniejszym rozporządzeniu od początku działań, określonych w art. 9, aż do chwili, w której produkty zostaną zarejestrowane jako przejęte przez rynek detaliczny.

Przy wysyłce spakowanego koncentratu masła przeznaczonego do przejęcia przez rynek detaliczny w innym Państwie Członkowskim, w uzupełnieniu adnotacji przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 3002/92 kopia kontrolna T 5 musi zawierać w sekcji 104 jedną z następujących adnotacji:

- Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

- Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

- Verpacktes Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

- Συµπυκνωµένο και συσκευασµένο βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην Κοινότητα (θα αναληφθεί από το λιανικό εµπόριο)

- Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

- Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

- Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

- Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

- Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista).

______

(*) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17."

Artykuł  5

W rozporządzeniu (EWG) nr 3378/91 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 1 "do art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 569/88" zastępuje się przez "art. 15 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/91(*)".

Dodaje się odpowiedni przypis: ((*) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17.);

2) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy rozporządzeń Komisji (EWG) nr 3002/92 i (EWG) nr 2220/85 (**) stosuje się, z wyjątkiem gdy niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej.";

3) artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

1. W uzupełnieniu adnotacji przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 3002/92 kopia kontrolna T 5 musi zawierać jedną z następujących adnotacji:

a) przy wysyłce masła przeznaczonego do przetworzenia:

- w sekcji 104:

Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) no 3378/91]

Til forarbejdning og senere eksport [Forordning (EØF) nr 3378/91]

Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr 3378/91]

Ποοριζόµενο για µεταποίηση και για µετέπειτα εξαγωγή [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91]

Intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 3378/91]

Destiné à la transformation et à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91]

Destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91]

Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr 3378/91]

Destinada à transformação à exportação posterior [Regulamento (CEE) no 3378/91];

- w sekcji 106:

termin końcowy wycofania masła;

b) w przypadku wywozu produktu gotowego:

- w sekcji 104:

Mantequilla concentrada destinada a la exportación [Reglamento (CEE) no 3378/91]

Koncentreret smør bestemt til eksport [forordning (EØF) nr 3378/91]

Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verordnung (EWG) Nr 3378/91]

Συµπυκνωµένο βούτυρο προοριζόµενο για εξαγωγή [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3378/91]

Concentrated butter for export [Regulation (EEC) No 3378/91]

Beurre concentré destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91]

Burro concentrato destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91]

Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr 3378/91]

Manteiga concentrada destinada à exportação [Regulamento (CEE) no 3378/91]

- w sekcji 106:

- termin końcowy wycofania masła,

- masa masła wykorzystanego do wytworzenia ilości produktu gotowego określonej w sekcji 103.";

4) w art. 14 ust. 2 "do art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 569/88" zastępuje się przez "do art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92".

Artykuł  6

Artykuł 14 rozporządzenia (EWG) nr 3398/91 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 14

W uzupełnieniu adnotacji przewidzianych rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3002/92(*) sekcja 104 kopii kontrolnej T 5 musi zawierać jedną z następujących adnotacji:

Para desnaturalizar o transformar [Reglamento (CEE) no 3398/91]

Til denaturering eller forarbejdning [forordning (EØF) nr 3398/91]

Zur Denaturierung oder zur Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr 3398/91]

Για να µετουσιωθεί ή να µεταποιηθεί [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3398/91]

To be denatured or processed [Regulation (EEC) No 3398/91]

À dénaturer ou transformer [règlement (CEE) no 3398/91]

Destinato alla denaturazione o alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 3398/91]

Voor denaturering of verwerking [Verordening (EEG) nr 3398/91]

A desnaturar ou transformar [Regulamento (CEE) no 3398/91].

Sekcja 106 musi wskazywać termin końcowy denaturacji lub przetworzenia na mieszankę paszową.

______

(*) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17."

Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 64.

(3) Dz.U. L 55 z 1.3.1988, str. 1.

(4) Dz.U. L 326 z 12.11.1992, str. 24.

(5) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17.

(6) Dz.U. L 45 z 21.2.1990, str. 8.

(7) Dz.U. L 261 z 25.9.1976, str. 12.

(8) Dz.U. L 182 z 2.7.1992, str. 73.

(9) Dz.U. L 298 z 12.11.1985, str. 9.

(10) Dz.U. L 135 z 19.5.1992, str. 5.

(11) Dz.U. L 55 z 1.3.1988, str. 31.

(12) Dz.U. L 14 z 21.1.1992, str. 28.

(13) Dz.U. L 319 z 21.11.1991, str. 40.

(14) Dz.U. L 183 z 3.7.1992, str. 15.

(15) Dz.U. L 320 z 22.11.1991, str. 16.

(16) Dz.U. L 5 z 10.1.1992, str. 9.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK VIII

WPISY SZCZEGÓLNE, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ W SEKCJACH 104 I 106 KOPII KONTROLNEJ T 5

A. Masło przeznaczone do wyrobów cukierniczych, lodów i innych środków spożywczych po dodaniu wskaźników albo bez dalszego przetwarzenia, lub po koncentracji:

a) przy wysyłce masła bez dalszego przetwarzenia w celu dodania wskaźników:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla destinada a ser marcada y utilizada conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør, der skal tilsættes røbestof og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EØF) nr 570/88

Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bestimmt

Βούτυρο που προορίζεται να ιχνοθετηθεί και να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ.) αριθ. 570/88

Butter for the addition of tracers and utilization in accordance with Article 3 a) of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre destiné à être tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point a) du règlement (CEE) no 570/88

Burro destinato a subire l'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EEG) nr 570/88, na bijmenging van verklikstoffen

Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktu gotowego;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

b) przy wysyłce masła przeznaczonego do koncentracji i do dodania wskaźników:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla destinada a ser concentrada, marcada y utilizada conforme a le letra a) del artículo 3) del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestof og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EØF) nr 570/88

Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bestimmt

Βούτυρο που προορίζεται να συµπυκνωθεί και να ιχνοθετηθεί και να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Butter for the concentration and the addition of tracers, and for utilization in accordance with Article 3 a) of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point a) du règlement (CEE) no 570/88

Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, bijmenging van verklikstoffen en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

c) przy wysyłce masła, do którego dodano wskaźniki podczas wytwarzania produktu pośredniego:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla marcada destinada a la fabricación de un producto intermedio previsto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør tilsat røbestof bestemt til fremstilling af et produkt på mellemstadiet som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF) nr 570/88

Gekennzeichnete Butter, zur Herstellung eines Zwischenerzeugnisses gemäβ Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bestimmt

Βούτυρο ιχνοβετηµένο προοριζόµενο για την παρασκευή ενός ενδιάµεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Butter to which tracers have been added for the manufacture of an intermediate product referred to in Article 9 of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre tracé destiné à la fabrication d'un produit intermédiaire visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 570/88

Burro contenente rivelatori, destinato alla fabbricazione di un prodotto intermedio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor vervaardiging van een tussenprodukt als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga marcada destinada ao fabrico de um produto intermédio referido nr artigo 9o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

3) masa masła wykorzystanego do wytworzenia produktu pośredniego;

d) przy wysyłce koncentratu masła, do którego dodano wskaźniki podczas wytwarzania produktu pośredniego:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a la fabricación de un producto intermedio previsto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 570/88

Koncentreret smør tilsat røbestof bestemt til fremstilling af et produkt på mellemstadiet som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF) nr 570/88

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Herstellung eines Zwischenerzeugnisses gemäβ Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bestimmt

Βούτυρο συµπυκνωµένο που προορίζεται για την παρασκευή ενός ιχνοθετηµένου ενδιάµεσου προϊόντος που αναφέ-ρεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Concentrated butter to which tracers have been added for the manufacture of an intermediate product referred to in Article 9 of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre concentré tracé destiné à la fabrication d'un produit intermédiaire visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 570/88

Burro concentrato e contenente rivelatori, destinato alla fabbricazione di un prodotto intermedio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 570/88

Boterconcentraat waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor de vervaardiging van een tussenprodukt als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga concentrada marcada destinada ao fabrico de um produto intermédio referido nr artigo 9o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

3) masa masła wykorzystanego do wytworzenia produktu pośredniego;

e) przy wysyłce masła, do którego dodano wskaźniki lub koncentratu masła, do którego dodano wskaźniki, lub produktu pośredniego wytworzonego z masła, do którego dodano wskaźniki, lub z koncentratu masła, do którego dodano wskaźniki, włączonego do produktów gotowych:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 570/88

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 570/88

o

Producto intermedio destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør tilsat røbestof bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr 570/88

eller

Koncentreret smør tilsat røbestof bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr 570/88

eller

Produkt på mellemstadiet til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr 570/88

Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

oder

Zwischenerzeugnis, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) nr 570/88 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

Βούτυρο ιχνοθετηµένο που προορίζεται να ενσωµατωθεί στα τελικά προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

ή

Βούτυρο συµπυκνωµένο και ιχνοθετηµένο που προορίζεται να ενσωµατωθεί στα τελικά προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

ή

Ενδιάµεσο προϊόν που προορίζεται να ενσωµατωθεί στα τελικά προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανο-νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

or

Intermediate product for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 570/88

ou

Beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 570/88

ou

Produit intermédiaire destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 570/88

Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

o

Burro concentrato e contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

o

Prodotto intermedio destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in eindprodukten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr 570/88

of

Boterconcentraat waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in eindprodukten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr 570/88

of

Tussenprodukt bestemd voor verwerking in eindprodukten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no. artigo 4o do Regulamento (CEE) no 570/88

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos nr artigo 4o do Regulamento (CEE) no 570/88

ou

Produto intermédio destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no. artigo 4o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

3) masa masła lub masa koncentratu masła wykorzystanego do wytworzenia produktu pośredniego;

f) przy wysyłce śmietany, do której dodano wskaźniki, przeznaczonej do włączenia do produktów gotowych:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Nata con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos previstos en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 570/88

Fløde tilsat røbestof bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr 570/88

Gekennzeichnete Sahne zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäβ Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr 570/88

Ιχνοθετηµένη κορυφή γάλακτος που προορίζεται να ενσωµατωθεί στα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ.) αριθ. 570/88

Cream to which tracers have been added for incorporation in the products referred to in Article 4 (2) of Regulation (EWG) No 570/88

Crème tracée destine à être incorporée dans les produits visés a l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 570/88

Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 570/88

Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr 570/88 bedoelde produkten

Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no no 2 do artigo 4o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła B).

B. Masło przeznaczone do włączenia do produktów cukierniczych, lodów lub innych środków spożywczych bez dalszego przetwarzania lub po koncentracji:

a) przy wysyłce masła przeznaczonego do koncentracji:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla destinada a ser concentrada y utilizada conforme a la letra b) del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning (EØF) nr 570/88

Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäβ Artikel 3 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bestimmt

Βούτυρο που προορίζεται να συµπυκνωθεί και να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο 6) του κανο-νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Butter for concentration and utilization in accordance with Article 3 b) of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre destiné à être concentré et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point b) du règlement (CEE) no 570/88

Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder b), van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea b) do artigo 3o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

b) przy wysyłce masła lub koncentratu masła:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla destinada a ser utilizada conforme a la letra b) del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 570/88

o

Mantequilla concentrada destinada a ser utilizada conforme al artículo 3, letra b) del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør, der skal anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning (EØF) nr 570/88

eller

Koncentreret smør, der skal anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning (EØF) nr 570/88

Butter, zur Verwendung gemäβ Artikel 3 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bestimmt

oder

Butterfett, zur Verwendung gemäβ Artikel 3 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bestimmt

Βούτυρο που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο 6) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

ή

Βούτυρο συµπυκνωµένο που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 στοιχείο 6) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Butter to be used in accordance with Article 3 b) of Regulation (EEC) No 570/88

or

Concentrated butter to be used im accordance with Article 3 b) of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre destiné à être mis en oeuvre conformément à l'article 3 point b) du règlement (CEE) no 570/88

ou

Beurre concentré destiné à être mis en oeuvre conformément à l'article 3 point b) du règlement (CEE) no 570/88

Burro destinato alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 570/88

o

Burro concentrato destinato alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder b), van Verordening (EEG) nr 570/88

of

Boterconcentraat bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder b), van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga destinada a ser transformada em conformidade com a alínea b) do artigo 3o do Regulamento (CEE) no 570/88

ou

Manteiga concentrada destinada a ser transformada e aplicada em conformidade com a alínea b) do artigo 3o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

c) przy wysyłce masła lub koncentratu masła do wykorzystania przy wytwarzaniu produktu pośredniego:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla destinada a la fabricación de un producto intermedio previsto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 570/88

o

Mantequilla concentrada destinada a la fabricación de um producto intermedio previsto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør bestemt til fremstilling af et produkt på mellemstadiet som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF) nr 570/88

eller

Koncentreret smør bestemt til fremstilling af et produkt på mellemstadiet som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF) nr 570/88

Butter, zur Herstellung eines in Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bezeichneten Zwischenerzeugnisses bestimmt

oder

Butterfett, zur Herstellung eines in Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bezeichneten Zwischenerzeugnisses bestimmt

Βούτυρο που προορίζεται για την παρασκευή ενός ενδιάµεσου προϊόντος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανο-νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

ή

Βούτυρο συµπυκνωµένο που προορίζεται για την παρασκευή ενός ενδιάµεσου προϊόντος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Concentrated butter to be used in the manufacture of an intermediate product referred to in Article 9 of Regulation (EEC) No 570/88

or

Concentrated butter to be used in manufacture of an intermediate product referred to in Article 9 of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre destiné à la fabrication d'un produit intermédiaire visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 570/88

ou

Beurre concentré destiné à la fabrication d'un produit intermédiaire visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 570/88

Burro destinato alla fabbricazione di un prodotto intermedio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 570/88

o

Burro concentrato destinato alla fabbricazione di un prodotto intermedio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter bestemd voor vervaardiging van een tussenprodukt als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr 570/88

of

Boterconcentraat bestemd voor vervaardiging van een tussenprodukt als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga destinada ao fabrico de um produto intermédio referido no artigo 9o do Regulamento (CEE) no 570/88

ou

Manteiga concentrada destinada ao fabrico de um produto intermédio referido no artigo 9o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

d) przy wysyłce masła, koncentratu masła lub produktu pośredniego wytworzonego z jednego z tych dwóch produktów:

- w sekcji 104 kopii kontrolnej T 5:

Mantequilla destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 570/88

o

Mantequilla concentrada destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 570/88

o

Producto intermedio destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 570/88

Smør bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr 570/88

eller

Koncentreret smør bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr 570/88

eller

Produkt på mellemstadiet bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr 570/88

Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

oder

Butterfett, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

oder

Zwischenerzeugnis, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr 570/88 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

Βούτυρο που προορίζεται να ενσωµατωθεί στα τελικά προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

ή

Βούτυρο συµπυκνωµένο που προορίζεται να ενσωµατωθεί στα τελικά προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

ή

Ενδιάµεσο προϊόν που προορίζεται να ενσωµατωθεί στα τελικά προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανο-νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

Butter for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

or

Concentrated butter for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

or

Intermediate product for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 570/88

Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 570/88

ou

Beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 570/88

ou

Produit intermédiaire destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 570/88

Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

o

Prodotto intermedio destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88

Boter bestemd voor verwerkingration in the final products als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr 570/88

of

Boterconcentraat bestemd voor verwerking in eindprodukten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr 570/88

of

Tussenprodukt bestemd voor verwerking in eindprodukten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr 570/88

Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4o do Regulamento (CEE) no 570/88

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4o do Regulamento (CEE) no 570/88

ou

Produto intermédio destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4o do Regulamento (CEE) no 570/88;

- w sekcji 106 kopii kontrolnej T 5:

1) termin końcowy włączenia do produktów gotowych;

2) użycie (formuła A/C/D lub formuła B);

3) gdzie stosowne, masa masła lub masa koncentratu masła wykorzystanego do wytworzenia produktu pośredniego."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.