Zm.: przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.180.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2010 r.

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 11 i 23 listopada 2009 r., 14 grudnia 2009 r., 19 kwietnia 2010 r. i 5 lipca 2010 r.

zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego

(2010/C 180/01)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lipca 2010 r.)

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 223 ust. 2,

uwzględniając Statut posła do Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając art. 8 i art. 23 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosowanie przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego(2) (zwanych dalej "przepisami wykonawczymi") uwidoczniła pewne trudności praktyczne. Aby zapewnić posłom możliwość wykonywania powierzonych im zadań we właściwy sposób, konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do przepisów wykonawczych.

(2) Wszyscy posłowie powinni mieć prawo do pełnego zwrotu kosztów leczenia w przypadku poważnej choroby, a członkowie ich rodzin powinni korzystać z takiej samej opieki zdrowotnej, bez względu na datę choroby. Właściwe zatem wydaje się, aby odpowiednie zmienione przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego posłów weszły w życie z dniem 14 lipca 2009 r.

(3) Posłowie poprzednich kadencji mieli prawo do zwrotu niektórych dodatkowych kosztów związanych z podróżą do i z jednego z miejsc pracy Parlamentu podczas tygodni, w których nie przewidziano oficjalnej działalności parlamentarnej. Biorąc pod uwagę, że obecność posłów w Parlamencie podczas takich tygodni może być czasami konieczna (taka sytuacja miała miejsce w czasie przygotowań do przesłuchań kandydatów na komisarzy), słuszne wydaje się utrzymanie tej praktyki od dnia 1 stycznia 2010 r.

(4) Niektóre przepisy dotyczące podróży odnoszą się do rocznych kwot, z tytułu których posłowie mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Różne traktowanie posłów w zależności jedynie od daty podróży nie wydaje się właściwe, dlatego zmiany w przepisach przyjęte przez Prezydium w ciągu 2010 r. powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r. Odnosi się to również do ograniczonego prawa do diety pobytowej dla posłów, którzy są w Parlamencie w tygodniach przeznaczonych na zewnętrzne działania parlamentarne.

(5) Zwiększona kwota dodatku na koszty pomocy parlamentarnej uwzględnia zarówno waloryzację wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich z dniem 1 lipca 2009 r., określoną w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1296/2009(3), jak i wzrost środków uzgodniony w budżecie korygującym Unii Europejskiej nr 1/2010 na rok budżetowy 2010. Mając na uwadze, że zwiększenie środków w budżecie korygującym powinno mieć skutek natychmiastowy, nowa kwota dodatku na koszty pomocy parlamentarnej powinna obowiązywać od dnia 1 maja 2010 r.

(6) Na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2009 r. Prezydium podjęło decyzję o umożliwieniu posłom przenoszenia części dodatku na koszty pomocy parlamentarnej, w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznej dodatku, tak aby ułatwić posłom zarządzanie dostępnymi sumami. Właściwe wydaje się, aby zmiany weszły w życie z dniem 14 lipca 2009 r.

(7) Jedną z głównych trudności napotkanych przez posłów było obciążenie administracyjne ze względu na niektóre postanowienia przepisów wykonawczych, w szczególności w odniesieniu do dokumentów, które należy przedstawić w przypadku niektórych rodzajów umów zawieranych z osobistym personelem posłów. W celu jak najszybszego zmniejszenia tego obciążenia odpowiednie zmiany powinny wejść w życie z dniem 14 lipca 2009 r. Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2009 r. Prezydium podjęło decyzję o możliwości wykorzystania zaliczek wypłacanych przez Parlament w związku z umową o pracę na pokrycie kosztów krótkich podróży asystentów krajowych, do maksymalnej kwoty 100 EUR miesięcznie. Z uwagi na to iż celem proponowanej zmiany jest również ograniczenie obciążenia administracyjnego posłów, powinna ona obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r.

(8) Ogólnie rzecz ujmując, posłowie nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z umowami o pracę lub świadczenie usług zawartymi z niektórymi członkami rodziny. Niemniej członkowie rodziny, którzy pracowali na stanowisku asystenta posła na dzień 1 lipca 2008 r. i których umowy zostały zarejestrowane we właściwych działach do tego dnia, mogli kontynuować pracę na stanowisko w trakcie przyszłej kadencji. W praktyce wymóg rejestracji doprowadził do wykluczenia wielu długoletnich umów o pracę. W związku z tym należałoby go uchylić, tak aby wszystkie umowy o pracę zakładające opłacanie składek socjalnych, które obowiązywały w dniu 1 lipca 2008 r., były traktowane jednakowo. Biorąc pod uwagę, że wspomniana zmiana dotyczy stosunków pracy sprzed wejścia w życie przepisów wykonawczych, powinna ona obowiązywać od dnia 14 lipca 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W przepisach wykonawczych wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Na mocy art. 18 Statutu oraz, przez analogię, zgodnie z przepisami przyjętymi w drodze wspólnego porozumienia instytucji Wspólnot(1) oraz z ich ogólnymi przepisami wykonawczymi(2) prawo do zwrotu dwóch trzecich kosztów opieki medycznej, kosztów związanych z ciążą lub kosztów związanych z narodzinami dziecka przysługuje następującym osobom:

a) posłom i byłym posłom, którym przysługuje odprawa przejściowa, o której mowa w art. 13 Statutu, lub świadczenie emerytalne lub rentowe na mocy art. 14 lub 15 Statutu, w odniesieniu do ich kosztów oraz kosztów związanych z małżonkami lub partnerami pozostającymi w stałym związku niemałżeńskim w rozumieniu art. 58 ust. 2, oraz dziećmi pozostającymi na ich utrzymaniu w rozumieniu art. 58 ust. 3 do dnia ukończenia przez nie 21 lat lub, najpóźniej, 25 lat, jeśli pobierają naukę lub kształcą się zawodowo, w przypadkach, gdy ci małżonkowie, partnerzy pozostający w stałym związku niemałżeńskim lub dzieci pozostające na utrzymaniu nie są uprawnieni, na podstawie innych przepisów ustawowych lub wykonawczych, do świadczeń tego samego rodzaju i w takim samym wymiarze, jak posłowie lub byli posłowie;

b) osobom uprawnionym, którym przysługuje renta rodzinna zgodnie z art. 17 Statutu.

Osoby, o których mowa w lit. a) i b), mają prawo do swobodnego wyboru lekarza, szpitala lub kliniki zgodnie z art. 19 ust. 1 wspomnianych uregulowań.

2. Zwroty, o których mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu Parlamentu. Artykuł 72 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich(3) oraz art. 20 ust. 6 wyżej wspomnianych uregulowań znajdują zastosowanie.

______

(1) Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek choroby urzędników Wspólnot Europejskich, przyjęte przez wszystkie instytucje, których wspólne porozumienie zostało stwierdzone przez prezesa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dniu 24 listopada 2005 r., zgodnie z art. 72 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r., ustanawiającego regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiającego szczególne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(2) Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiajaca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące zwrotu kosztów opieki medycznej.

(3) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1;";

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"4. Posłowie i byli posłowie, którym przysługuje odprawa przejściowa, o której mowa w art. 13 Statutu, lub świadczenie emerytalne lub rentowe na mocy art. 14 i 15 Statutu, mogą zrzec się uprawnień do zwrotu kosztów opieki medycznej przewidzianych w ust. 1. W takim przypadku są oni uprawnieni do zwrotu dwóch trzecich należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że całkowita kwota zwrotu nie przekracza 400 EUR na miesiąc.

5. Poseł lub były poseł zrzekający się zgodnie z ust. 4 prawa do zwrotu kosztów opieki medycznej może następnie odwołać swoją decyzję.

6. Prezydium może corocznie dostosowywać kwotę, o której mowa w ust. 4, do wysokości rocznej stopy wzrostu średniej kwoty otrzymywanej tytułem zwrotu kosztów przez osobę ubezpieczoną we Wspólnym Systemie Ubezpieczenia Zdrowotnego, którym są objęci urzędnicy Wspólnot Europejskich.

7. Niniejszy artykuł ma zastosowanie również do byłych posłów otrzymujących odprawę przejściową, o której mowa w art. 45, w okresie od pierwszego dnia po zaprzestaniu pełnienia funkcji poselskich do dnia, w którym stają się uprawnieni do odprawy przejściowej.

8. Niniejszy artykuł ma zastosowanie również do byłych posłów otrzymujących emeryturę, o której mowa w art. 49, w okresie od pierwszego dnia po zaprzestaniu pełnienia funkcji poselskich do dnia, w którym nabywają uprawnienia emerytalne, jeżeli warunki określone w art. 49 ust. 1 były spełnione przed zaprzestaniem pełnienia przez nich funkcji poselskich.".

2) W art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2a. Za zwykłe koszty podróży uznaje się również koszty podróży poniesione przez przewodniczących komisji i podkomisji udających się na posiedzenia Rady.".

3) W art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W drodze odstępstwa od ust. 1, w przypadku podróży samochodem, poseł składa oświadczenie, w którym wskazuje numer rejestracyjny samochodu, którym odbył podróż oraz, w przypadku podróży na terenie państwa członkowskiego, w którym został wybrany, przemierzoną odległość oraz miejsca wyjazdu i przyjazdu lub, w przypadku pozostałych podróży, liczbę kilometrów, jaką wskazywał licznik przed rozpoczęciem podróży i po jej zakończeniu. W przypadku podróży dłuższej niż 800 km do oświadczenia tego należy załączyć dokumenty pozwalające określić datę podróży (np. rachunek za paliwo dotyczący transakcji dokonanej w miejscu wyjazdu lub podczas podróży, pokwitowanie opłaty za autostradę albo umowę lub rachunek za wypożyczenie samochodu).

W przypadku podróży między Brukselą a Strasburgiem należy zawsze przedstawiać dokumenty poświadczające pozwalające potwierdzić datę podróży.

3. Koszty imiennych abonamentów lub kart uprawniających do zniżek na przejazdy mogą być zwracane w formie zaliczki. Zaliczka będzie rozliczana po upływie terminu ważności abonamentu lub karty.".

4) W art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b), zaproszenie na wydarzenie lub program wydarzenia, w którym uczestniczył poseł, lub inne dokumenty potwierdzające, że podróż odbyła się wyłącznie w ramach pełnienia mandatu poselskiego lub w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2a, oświadczenie posła stwierdzające, że podróż odbyła się w ramach pełnienia mandatu poselskiego;

b) w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. c), oświadczenie posła stwierdzające cel podróży, która odbyła się w ramach pełnienia mandatu poselskiego;";

b) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2a, zaproszenie skierowane przez Radę.".

5) Artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 15

Kwoty zwrotu

Koszty podróży są zwracane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów do wysokości:

a) ceny biletu klasą "biznes" w przypadku podróży lotniczej;

b) ceny biletu pierwszej klasy w przypadku podróży koleją lub statkiem;

c) w przypadku podróży samochodem: 0,49 EUR/km, podwyższone w stosownym przypadku o cenę przeprawy promem lub podobnym środkiem transportu.".

6) W art. 17 ust. 4-7 otrzymują brzmienie:

"4. W momencie rozpoczęcia wykonywania mandatu lub przy zmianie miejsca zamieszkania poseł jest informowany o lotnisku i stacji kolejowej oraz o najbardziej bezpośrednich, czyli najkrótszych trasach, które będą wykorzystywane na potrzeby stosowania niniejszych przepisów.

5. Poseł może zawsze, przedstawiając uzasadnienie, zaproponować na piśmie właściwemu wydziałowi inną trasę, dzięki której można zyskać na czasie lub wygodzie w zasadniczym stopniu, bez wzrostu kosztów podróży o więcej niż 20 %. Jeżeli trasa ta zostanie zatwierdzona, zastępuje ona trasę najbardziej bezpośrednią określoną zgodnie z ust. 3.

Jeżeli trasa nie została przyjęta lub jeżeli zaproponowana przez posła trasa wiąże się ze zwiększeniem kosztów podróży o więcej niż 20 %, sprawę przekazuje się sekretarzowi generalnemu, który przed podjęciem decyzji może zasięgnąć opinii kwestorów.

6. W przypadku przerwania podróży zwrotu kosztów dokonuje się od ostatniego miejsca podjęcia podróży. Przerwanie podróży oznacza każdą przerwę w podróży posła do jednego z miejsc pracy Parlamentu lub miejsca oficjalnego posiedzenia bądź z tych miejsc, trwającą dłużej niż jedną noc, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Jeżeli punkt wyjazdowy lub docelowy nie odpowiada miejscu zamieszkania lub stolicy kraju, w którym poseł został wybrany, koszty podróży są zwracane do wysokości kosztów, jakie poniósłby poseł, jeżeli odbywałby podróż z miejsca zamieszkania lub do tego miejsca, podróżując po najbardziej bezpośredniej, tj. najkrótszej trasie.

8. W przypadku podróży między dwoma miejscami pracy lub posiedzenia ust. 3 i 7 stosuje się odpowiednio.

9. Ceny stosowane dla potrzeb niniejszych przepisów wykonawczych są uaktualniane dwa razy w roku, w maju i listopadzie.".

7) W art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej poseł ma prawo do dodatku związanego z odległością i czasem trwania podróży, przeznaczonego na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów związanych z podróżą. Prawo to przysługuje tylko w odniesieniu do podróży głównej w rozumieniu art. 18 ust. 1.";

b) skreśla się ust. 2;

c) ustępy 3 do 5 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku podróży, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) i c), ani w przypadkach przewidzianych w art. 18 ust. 4 nie przysługuje prawo do żadnych dodatków związanych z odległością i czasem trwania podróży. Przerwa w podróży, o której mowa w art. 17 ust. 6, lub wszelka inna nie daje prawa do żadnych dodatkowych świadczeń innych niż dodatek związany z odległością i czasem trwania podróży.

4. Kwoty dodatków związanych z odległością i czasem trwania podróży:

a) w przypadku przejazdu do miejsc pracy Parlamentu są ustalane na początku kadencji posła na czas wykonywania mandatu i weryfikowane tylko w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, niezależnie od rzeczywiście obieranej trasy podróży;

b) w przypadku przejazdu do innych miejsc posiedzeń w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit a) oraz art. 10 ust. 2 i 2a są ustalane dla każdej podróży oddzielnie.

5. Jeżeli koszty dodatkowe związane z podróżą poniesione przez posła przekraczają wysokość dodatku związanego z odległością, może on wystąpić o zwrot różnicy za okazaniem zaświadczeń.".

8) W art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwoty są obliczane na podstawie długości najkrótszej trasy, wyjazdowej lub powrotnej, między centrum miasta w miejscu zamieszkania posła a docelową infrastrukturą w miejscu posiedzenia.

Jeżeli w przypadku podróży pociągiem parametry obliczeniowe są nieznane lub trudne do stwierdzenia, stosuje się parametry odpowiadające podróży samochodem.";

9) Artykuł 21 ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) za podróż o ogólnym czasie trwania dłuższym niż 6 godzin z koniecznym z należycie uzasadnionych przyczyn noclegiem: kwota odpowiadająca jednemu pełnemu dodatkowi określonemu w art. 24, za okazaniem zaświadczeń.".

10) W art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ramach tego poseł ma również prawo, za okazaniem oryginału rachunku, do zwrotu kosztów przejazdu taksówką, kosztów wynajmu samochodu, hotelu i innych związanych z tym kosztów, jakie poniósł podczas oficjalnej działalności. Prawo to obejmuje również dzień poprzedzający rozpoczęcie działalności oficjalnej oraz dzień następujący po jej zakończeniu.";

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"2a. W przypadkach gdy poseł podróżuje do jednego z miejsc pracy Parlamentu w tygodniu, w którym Parlament nie prowadzi żadnych oficjalnych działań, zwrot dodatkowych kosztów podróży ogranicza się do kosztów podróży, łącznie z opłatami za przejazd taksówką z lotniska bądź stacji do miasta i z powrotem a także kosztami pobytu w hotelu.

2b. Do wniosków o zwrot kosztów podróży podejmowanych w celu uczestniczenia w działaniach na zaproszenie posła lub grupy politycznej Parlamentu Europejskiego dołącza się także inne dokumenty poświadczające, że podróż została podjęta wyłącznie w ramach sprawowania mandatu poselskiego.

2c. Posłowie mogą łączyć zwykłą podróż z podróżą dodatkową.

W przypadku gdy cała podróż łączona odbywa się na terenie Unii Europejskiej, koszty związane z przebiegiem podróży, która zaczyna się lub kończy w jednym z miejsc pracy Parlamentu lub w miejscu oficjalnego posiedzenia, są zwracane zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a).

W przypadku gdy część podróży łączonej odbywa się poza Unią Europejską, dodatkowe koszty wynikające z faktu, że w związku z dodatkowym celem podróży poseł nie podróżował możliwie najkrótszą trasą, są pokrywane z dodatku na dodatkowe koszty podróży, jak przewiduje ust. 1.".

11) W art. 23 akapit otrzymuje numer "1" oraz dodaje się ustępy w brzmieniu:

"2. Koszty podróży na terenie aglomeracji miejskiej przy użyciu transportu publicznego (w tym taksówek) zwraca się na podstawie dokumentów poświadczających typowych dla wykorzystanych środków transportu. Kwotę zwrotu przelicza się, dzieląc ją przez należną kwotę przypadającą na jeden kilometr w przypadku podróży samochodem, i odejmuje od liczby kilometrów, o której mowa w ust. 1 lit. b).

3. W przypadku gdy poseł, którego miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 17 ust. 2 znajduje się w innym państwie członkowskim niż to, w którym został wybrany, podróżuje między tym miejscem zamieszkania a swoim państwem członkowskim w ramach wykonywania swego mandatu, podróże te uznaje się za podróże po terytorium państwa członkowskiego, w którym poseł został wybrany, do celów ustępu 1 lit. a) i lit. b).".

12) W art. 24 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"W tygodniach przeznaczonych na zewnętrzne działania parlamentarne posłowie mają prawo do otrzymywania diety dziennej za okres nieprzekraczający trzech dni, chyba że dieta ta jest wypłacana zgodnie z lit. a) i b) oraz z wyjątkiem wystąpienia szczególnych okoliczności przedstawionych w decyzji Prezydium z dnia 19 października 2009 r.".

13) W art. 33 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Maksymalna pokrywana kwota przysługująca w ciągu miesiąca z tytułu korzystania z usług wszystkich współpracowników wymienionych w art. 34 wynosi 17.864 EUR. Począwszy od dnia 1 maja 2010 r. kwota ta wynosi 19.364 EUR.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"6. Niewykorzystana kwota przysługująca w ciągu miesiąca, o której mowa w ust. 4, skumulowana pod koniec roku budżetowego, zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznej, o której mowa w tym ustępie.".

14) Artykuł 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. eżeli wymagają tego okoliczności, Parlament może - w ramach umowy o pracę i na wniosek posła - wypłacać zaliczki z tytułu płatności, o których mowa w ust. 4 i 5.

Zaliczki te mogą zostać również wykorzystane na pokrycie kosztów krótkich podróży asystentów krajowych. W takim przypadku zaliczki te wypłacane są ryczałtowo, a ich maksymalna kwota wynosi 100 EUR miesięcznie na asystenta. Gdyby poniesione koszty przekroczyły kwotę ryczałtu, upoważniony płatnik przedstawia raz na kwartał dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. W wyjątkowych przypadkach dokumenty te można zastąpić oświadczeniem.

Upoważniony płatnik pozostaje w pełni odpowiedzialny za rozliczenie tych zaliczek, które następuje zgodnie z niniejszymi przepisami wykonawczymi i właściwym prawem krajowym.".

15) W art. 41 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 34 ust. 1 lit. b) lub w art. 34 ust. 5, poseł lub upoważniony płatnik, składający w imieniu posła wniosek o pokrycie kosztów, przedstawia właściwym służbom:

a) kopię umowy o świadczenie usług zawartej przez posła z usługodawcą, jasno określającej charakter świadczonych usług;

b) kopię umowy zawartej pomiędzy posłem a wybranym przez niego upoważnionym płatnikiem.

2. Koszt świadczenia usług jest pokrywany po przedstawieniu przez posła właściwym służbom faktury lub szczegółowego rachunku za usługę rzeczywiście wykonaną.

Usługodawca oświadcza, że przedłożone faktury i rachunki są zgodne z właściwym prawem krajowym w zakresie podatku VAT, zwłaszcza jeśli chodzi o usługi świadczone regularnie. W przypadku usług zwolnionych z podatku VAT usługodawca wskazuje podstawę prawną dla tego zwolnienia i poświadcza, że wypełnił wszelkie zobowiązania na mocy prawa krajowego.

Maksymalna kwota pokrycia kosztów świadczenia usług nie może przekraczać 25 % kwoty określonej w art. 33 ust. 4. Kwotę tę można wykorzystać w postaci skumulowanej w skali roku.";

b) skreśla się ust. 3 i 4.

16) Artikuł 42 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 42

Wydatki nadzwyczajne

Jeżeli asystent krajowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest nieobecny przez okres dłuższy niż trzy miesiące z powodu urlopu macierzyńskiego lub poważnej choroby, to możliwe jest pokrycie części kosztów związanych z jego zastąpieniem, począwszy od trzeciego miesiąca nieobecności, nieobjętej świadczeniami wypłacanymi pracownikowi przez krajowy system ubezpieczeń społecznych i przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 33 ust. 4. Upoważniony płatnik składa we właściwym wydziale podpisany przez posła wniosek o pokrycie tych kosztów.".

17) W art. 44 wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Dostęp do usług wewnętrznych i wyposażenie w dobra materialne";

b) ustęp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. prezydium określa przepisy dotyczące dostępu posłów do usług wewnętrznych Parlamentu i wyposażenia posłów w dobra materialne, a w szczególności:

- korzystania przez posłów z samochodów służbowych,

- wyposażenia biur posłów,

- udostępnienia posłom komputerów i urządzeń telekomunikacyjnych,

- dostarczenia posłom artykułów piśmienniczych,

- wykorzystywania przez posłów i grupy polityczne pomieszczeń biurowych oddanych do ich dyspozycji przy biurach informacyjnych Parlamentu,

- obsługi zasobów archiwalnych posłów, przekazanych tytułem darowizn lub spadków na rzecz instytutu, stowarzyszenia lub fundacji,

- zasad pozwalających posłom kończącym sprawowanie mandatu w przeciągu jednej kadencji na transport do kraju, z którego pochodzą, przedmiotów osobistego użytku znajdujących się w biurach w Brukseli i Strasburgu,

- korzystania z rowerów służbowych,

- kursów językowych i komputerowych dostępnych dla posłów,

- korzystania z usług świadczonych przez Służbę Medyczną.".

18) W art. 78 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ust. 1;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W drodze odstępstwa od przepisów art. 43 lit. d) umowy zawarte bezpośrednio lub pośrednio z członkami rodzin posłów przed dniem 1 lipca 2008 r. mogą zostać utrzymane na okres przejściowy odpowiadający kadencji po wejściu w życie Statutu posła, pod warunkiem że odpowiednie zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zobowiązania podatkowe zostały należycie wypełnione.

Posłowie są zobowiązani do podania w oświadczeniu o korzyściach finansowych szczegółowych informacji o takich umowach zawartych bezpośrednio lub pośrednio.".

1.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.
Niniejszą decyzję stosuje się od tego samego dnia, z wyjątkiem następujących przepisów:

a) artykuł 1 ust. 1 lit. a), ust. 13, ust. 15 lit. a) i ust. 18 lit. b), które stosuje się od dnia 14 lipca 2009 r.;

b) artykuł 1 ust. 4 lit. a) (w zakresie, w jakim odnosi się do art. 14 lit. a) przepisów wykonawczych), ust. 10 lit. a) i b) (w zakresie, w jakim odnosi się do art. 22 ust. 2a i 2c przepisów wykonawczych), ust. 11 (w zakresie, w jakim odnosi się do art. 23 ust. 2 przepisów wykonawczych), ust. 12, 14 i 16, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

______

(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 262 z, 7.10.2005, s. 1).

(2) Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja i 9 lipca 2008 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. C 159 z, 13.7.2009, s. 1).

(3) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (Dz.U. L 348 z, 29.12.2009, s. 10).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.