Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.92.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1991 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 19 marca 1991 r.
zmieniająca po raz piąty Załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne

(91/188/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 13 kwietnia 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 90/533/EWG(2), w szczególności jej art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozwój wiedzy naukowo-technicznej sprawia, że niektóre zmiany w Załączniku do dyrektywy 79/117/EWG stają się niezbędne;

pożądane wydaje się usunięcie pozostających w mocy tymczasowych odstępstw od zakazów ustanowionych w dyrektywie, biorąc pod uwagę, że aktualnie dostępne są mniej ryzykowne sposoby działania;

wszystkie Państwa Członkowskie poinformowały Komisję, że nie mają zamiaru lub nie będą miały więcej zamiaru korzystać z tych odstępstw;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W części A Załącznika do dyrektywy 79/117/EWG, "Związki rtęci", skreśla się tekst w kolumnie 2.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 marca 1992 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

(2) Dz.U. L 296 z 27.10.1990, str. 63.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.