Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.34.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2006 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2006/14/WE
z dnia 6 lutego 2006 r.
zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. d),

a także, mając na uwadze, co następuje:

(1) Międzynarodowy Standard FAO dla Środków Fitosanitarnych (ISPM) nr 15 w sprawie "Wytycznych regulujących drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynarodowym" został przyjęty w marcu 2002 r. przez Czwartą Tymczasową Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (ICPM). Odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/29/WE zostały dostosowane do przepisów wspomnianych wytycznych dyrektywą Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniającą załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(2).

(2) Oprócz środków zatwierdzonych zgodnie ze standardem ISPM nr 15 dyrektywa 2004/102/WE zawiera wymóg, aby przywożony drewniany materiał opakowaniowy wytwarzany był z okorowanego drewna okrągłego. Standard ISPM nr 15 uzależnia ten wymóg od uzasadnienia technicznego. Stosowanie tego wymogu zostało przełożone do dnia 1 marca 2006 r. na mocy dyrektywy Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(3).

(3) Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przeglądu standardu ISPM nr 15 na poziomie międzynarodowym, aby objął on przepis, który położy kres niepokojom Wspólnoty dotyczącym występowania kory w drewnianych materiałach opakowaniowych w handlu międzynarodowym.

(4) Podczas trwania procedury przeglądu standardu ISPM nr 15 i do czasu uzyskania wyników tego przeglądu należy czasowo przełożyć stosowanie wymogu wspólnotowego, aby przywożony z państw trzecich drewniany materiał opakowaniowy wytwarzany był z okorowanego drewna okrągłego.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2000/29/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku IV, część A, sekcja I pkt 2 akapit na końcu prawej kolumny otrzymuje następujące brzmienie:

"Tiret pierwsze, zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Niniejszy ustęp zostanie poddany przeglądowi do dnia 1 września 2007 r.";

2) w załączniku IV, część A, sekcja I pkt 8 akapit na końcu prawej kolumny otrzymuje następujące brzmienie:

"Pierwszy wiersz lit. a), zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Niniejszy ustęp zostanie poddany przeglądowi do dnia 1 września 2007 r.".

Artykuł  2
1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 28 lutego 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2006 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/77/WE (Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 17).

(2) Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9.

(3) Dz.U. L 56 z 2.3.2005, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.