Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1985.154.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1985 r.

DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 22 maja 1985 r.
zmieniająca po raz drugi Załącznik do dyrektywy Komisji 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne

(85/298/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 13 czerwca 1985 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 83/131/EWG(2), w szczególności jej art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozwój wiedzy naukowo-technicznej sprawia, że niektóre zmiany do Załącznika do dyrektywy 79/117/EWG stają się niezbędne;

pożądane wydaje się usunięcie pozostających w mocy tymczasowych odstępstw od zakazów ustanowionych w dyrektywie, biorąc pod uwagę, że aktualnie dostępne są mniej niebezpieczne sposoby działania;

wszystkie Państwa Członkowskie poinformowały Komisję, że nie mają zamiaru lub nie będą miały więcej zamiaru korzystać z tych odstępstw;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do dyrektywy 79/117EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W części A, "Związki rtęci":

a) w pozycji 2, "Chlorek rtęci (kalomel)", skreśla się lit. c);

b) w pozycji 5, "Alkoksyalkidowe i arylowe związki rtęci", skreśla się lit. a) i b).

2. W części B, "Trwałe związki chloroorganiczne":

a) w pozycji 1, "Aldryna", lit. a) otrzymuje brzmienie:

"Zabiegi doglebowe w mnożarkach roślin ozdobnych uprawianych w pojemnikach przeciwko opuchlakom Otiorrynchus";

b) w pozycji 4, "DDT", skreśla się tekst kolumny 2;

c) w pozycji 5, "Endryna":

aa) lit. a) otrzymuje brzmienie: "Jako akarycyd na cyklamenach";

bb) skreśla się lit. b).

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 1986 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 1985 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

(2) Dz.U. L 91 z 9.4.1983, str. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.