Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.57.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 marca 2005 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2005/17/WE
z dnia 2 marca 2005 r.
zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie "paszportów" roślin

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. f) akapit drugi oraz art. 10 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiającej stopień normalizacji w odniesieniu do "paszportów" roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiającej szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich "paszportów" roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany(2), ustanowiono określone szczegółowe procedury dotyczące wydawania "paszportów" roślin.

(2) Należy wprowadzić nowe przepisy, na mocy których etykiety wydane zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi obrotu niektórymi urzędowo zatwierdzonymi nasionami, spełniające odnośne wymogi dyrektywy 2000/29/WE, uznawane są za "paszporty" roślin.

(3) Wydaje się, że na nadchodzący rok gospodarczy 2004-2005 wiele Państw Członkowskich stosuje już etykiety nieopatrzone napisem "Paszport roślin - WE". Właściwe jest ustanowienie zasad użytkowania etykiet w okresie przejściowym.

(4) Dyrektywa 92/105/EWG stanowi, że "paszporty" roślin powinny zawierać informacje zawierające tekst w brzmieniu "Paszport roślin EWG". Ponieważ od czasu przyjęcia Traktatu o Unii Europejskiej Wspólnota znana jest pod nazwą "Wspólnoty Europejskiej", której odpowiada skrót "WE", wspomniany tekst należy zastąpić sformułowaniem "Paszport roślin WE".

(5) W związku z powyższym dyrektywa 92/105/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(6) Należy dokonać przeglądu systemu użytkowania etykiet do dnia 31 grudnia 2006 r. w celu uwzględnienia nabytych doświadczeń.

(7) Środki, o których mowa w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 92/105/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

"c) w przypadku bulw Solanum tuberosum L., przeznaczonych do sadzenia, wymienionych w ppkt. 18.1 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE(*), urzędowa etykieta określona w załączniku III do dyrektywy Rady 2002/56/WE(**) może być stosowana zamiast »paszportu « roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 grudnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«); na etykiecie lub na innym dokumencie handlowym należy wskazać na zgodność z przepisami dotyczącymi wprowadzania bulw Solanum tuberosum L., przeznaczonych do sadzenia oraz do obrotu na terenie strefy chronionej, ustanowionej w odniesieniu do organizmów szkodliwych dla tych bulw.;

______

(*) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1.

(**) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 60."

b) dodaje się lit. d), e) i f) w brzmieniu:

"d) w przypadku nasion Helianthus annuus L., wymienionych w pkt 26 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, urzędowa etykieta określona w załączniku IV do dyrektywy Rady 2002/57/WE(*) może być stosowana zamiast »paszportu« roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 sierpnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«);

e) w przypadku nasion Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. oraz Phaseolus L., wymienionych w pkt. 27 i 29 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, urzędowa etykieta określona w załączniku IV A do dyrektywy Rady 2002/55/WE(**) może być stosowana zamiast »paszportu « roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 sierpnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«);

f) w przypadku nasion Medicago sativa L., wymienionych w ppkt. 28.1 oraz 28.2 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, urzędowa etykieta określona w części A załącznika IV do dyrektywy Rady 66/401/EWG(***) może być stosowana zamiast »paszportu« roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 sierpnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«).;

______

(*) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74.

(**) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33.

(***) Dz.U. 125 z 11.7.1966. str. 2298/66."

2) skreśla się art. 4.

3) w Załączniku, pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. »Paszport roślin WE« (w okresie przejściowym trwającym do dnia 1 stycznia 2006 r. może być stosowane brzmienie »Paszport roślin EWG«).".

Artykuł  2

System oparty na stosowaniu etykiet, o których mowa w art. 1 ust. 1 zostanie poddany przeglądowi do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł  3
1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 14 maja 2005 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie stosują te przepisy najpóźniej od dnia 15 maja 2005 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000 r., str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/102/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004 r., str. 9).

(2) Dz.U. L 4 z 8.1.1993, str. 22.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.