Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1985.168.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 1985 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 12 czerwca 1985 r.
zmieniająca dyrektywę 71/118/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym

(85/326/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 czerwca 1985 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

doświadczenie wykazało potrzebę uproszczenia załącznika I rozdział III pkt 11 dyrektywy 71/118/EWG(4), ostatnio zmienionej dyrektywą 85/324/EWG(5);

załącznik I rozdział III pkt 12 dyrektywy 71/118/EWG ustanawia w szczególności, że od każdej osoby zajmującej się świeżym mięsem drobiowym wymagane jest zaświadczenie lekarskie oraz że zaświadczenie to musi być corocznie odnawiane;

w świetle doświadczeń wydaje się konieczne dostosowanie przepisu, o którym mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Do dyrektywy 71/118/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 16a lit. b) skreśla się tiret pierwsze.

2. Punkty 11 i 12 w rozdziale III załącznika I otrzymują brzmienie:

"11. Należy zabronić każdej osobie, która stanowi możliwe źródło skażenia, w szczególności poprzez czynniki chorobotwórcze, pracowania przy świeżym mięsie drobiowym lub obchodzenia się z nim.

12. Wymaga się od każdej zatrudnionej osoby, która ma pracować przy świeżym mięsie drobiowym lub która ma się z nim obchodzić wykazania na podstawie zaświadczenia lekarskiego braku przeciwwskazań do takiego zatrudnienia. Zaświadczenie lekarskie odnawiane jest corocznie, chyba że zostanie uznany inny program kontroli lekarskiej personelu dający równoważne gwarancje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12a."

Artykuł  2

Nie później niż do dnia 1 stycznia 1986 r. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Państwa Członkowskie bezzwłocznie poinformują o tym Komisję.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 1985 r.

W imieniu Rady
C. DEGAN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 179 z 7.7.1984, str. 7.

(2) Dz.U. C 46 z 18.2.1985, str. 94.

(3) Dz.U. C 44 z 15.2.1985, str. 7.

(4) Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23.

(5) Dz.U. L 168 z 28.6.1985, str. 45.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.