Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.104.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1992 r.

DYREKTYWA KOMISJI 92/19/EWG
z dnia 23 marca 1992 r.
zmieniająca dyrektywę 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę 66/401/EWG Rady z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 90/654/EWG(2), w szczególności jej art. 2 ust. 1a,

a także mając na uwadze, co następuje:

w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej mieszańców powstałych w wyniku skrzyżowania gatunków objętych dyrektywą 66/401/EWG należy włączyć w zakres wymienionej dyrektywy mieszańce pochodzące ze skrzyżowania Festuca pratensis Huds. z Lolium multiflorum Lam. ze względu na ich rosnące znaczenie we Wspólnocie;

w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej należy zmienić załączniki II i III wyżej wymienionej dyrektywy w celu dostosowania warunków, które mają spełnić materiał siewny oraz masa partii i próbek gatunku Festulolium;

środki przewidziane dla niniejszej dyrektywy są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 ust. 1 pkt A lit. a) dodaje się:

"Ta definicja dotyczy również następujących mieszańców pochodzących ze skrzyżowania gatunków określonych powyżej.

Festuca pratensis Hudson. x Lolium multiflorum Lam.

Mieszaniec powstały ze skrzyżowania kostrzewy łąkowej z życicą włoską (w tym życica westerwold (x Festulolium)."

2) W art. 3 ust. 1, po "Festuca rubra L." dodaje się "x Festulolium"

3) W załączniku I.3, za każdym razem po "gatunki Lolium" dodaje się "lub x Festulolium".

4) W załączniku II. I.2. A, po "Festuca rubra L" dodaje się:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

"x Festulolium

75 a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 j) k)

5 n)"

5) W załączniku II. II.2. A, po "Festuca rubra L." dodaje się:

1

2

3

4

5

6

7

8

"x Festulolium

0,3

20 a)

2

5

5

j)"

6) W załączniku III, po "Festuca rubra L." dodaje się:

1

2

3

4

"x Festulolium

10

200

60"

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 30 czerwca 1992 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 1992 r.
W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 48.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.