Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.71.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 9 marca 1992 r.
zmieniająca decyzję Komisji 92/160/EWG ustanawiającą regionalizację niektórych państw trzecich przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych

(92/161/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 18 marca 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich(1), zmienioną dyrektywą 91/496/EWG(2), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzją Rady 79/542/EWG(3), ostatnio zmienioną decyzją Komisji 92/160/EWG(4), ustalony został wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz krów, świń, zwierząt z rodziny koniowatych i świeżego mięsa, włącznie z produktami mięsnymi;

decyzją Komisji 92/160/EWG ustanowiona została regionalizacja niektórych państw trzecich włączonych do wyżej wymienionego wykazu w odniesieniu do przywozu zwierząt z rodziny koniowatych;

niektóre części terytorium Rosji spełniają wymagane warunki, w związku z tym stosowne jest włączenie Rosji do Załącznika do decyzji 92/160/EWG;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do decyzji 92/160/EWG dodaje się, co następuje:

"Rosja

Terytoria na zachód od Uralu".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

(3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

(4) Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 27.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.