Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.344.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2014 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 24 listopada 2014 r.
zmieniająca decyzję EBC/2013/46 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r.
(EBC/2014/47)

(2014/856/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 listopada 2014 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro.

(2) Na podstawie szacunków zapotrzebowania na monety euro w 2014 r. przedstawionych EBC przez państwa członkowskie, których walutą jest euro, EBC zatwierdził całkowitą wielkość emisji monet euro przeznaczonych do obrotu oraz monet kolekcjonerskich nieprzeznaczonych do obrotu w 2014 r. w decyzji EBC/2013/46 1 .

(3) W dniu 8 października 2014 r. Central Bank of Cyprus poprosił - w celu pokrycia nagłego wzrostu zapotrzebowania na monety - o zwiększenie ilości monet euro, jaką Cypr może wyemitować w 2014 r., z 5,1 miliona euro do 10 milionów euro.

(4) EBC zatwierdza wspomniany wniosek o zwiększenie ilości monet euro przeznaczonych do obrotu, jaką Cypr może wyemitować w 2014 r.

(5) W dniu 24 października 2014 r. Bank of Greece poprosił - w celu pokrycia nagłego wzrostu zapotrzebowania na monety - o zwiększenie ilości monet euro, jaką Grecja może wyemitować w 2014 r., z 6,856 miliona euro do 12,856 miliona euro.

(6) EBC zatwierdza wspomniany wniosek o zwiększenie ilości monet euro przeznaczonych do obrotu, jaką Grecja może wyemitować w 2014 r.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję EBC/2013/46,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiana

Tabela zawarta w art. 1 decyzji EBC/2013/46 otrzymuje brzmienie:

"(w milionach EUR)

Emisja monet przeznaczonych do obiegu oraz emisja monet kolekcjonerskich (nieprzeznaczonych do obiegu) w 2014 r.

Belgia

24,925

Niemcy

655

Estonia

11,14

Irlandia

48,96

Grecja

12,856

Hiszpania

201,24

Francja

267

Włochy

58,36

Cypr

10

Luksemburg

45

Łotwa

80,91

Malta

10,04

Niderlandy

97,5

Austria

247

Portugalia

20,4

Słowenia

12

Słowacja

21,4

Finlandia

60"

Artykuł  2

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej jej adresatów.

Artykuł  3

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 listopada 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC

1 Decyzja EBC/2013/46 z dnia 6 grudnia 2013 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (Dz.U. L 349 z 21.12.2013, s. 109).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.