Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.10.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2001 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 grudnia 2000 r.
zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 4086)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/40/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 stycznia 2001 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży(1), ostatnio zmienioną decyzją 98/603/WE(2), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 97/296/WE(3), ostatnio zmieniona decyzją 2000/674/WE(4), ustala wykaz krajów i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W części I Załącznika wymienione są nazwy krajów i terytoriów objętych szczególną decyzją, a w części II nazwy tych krajów i terytoriów, które zostały zakwalifikowane na mocy art. 2 ust. 2 decyzji 95/408/WE.

(2) Decyzje Komisji 2001/36/WE(5) i 2001/39/WE(6) ustalają szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących odpowiednio z Jamajki i z Republiki Czeskiej. Dlatego do części I Załącznika należy dodać Jamajkę i Republikę Czeską.

(3) Uwzględniając powagę uchybień zaobserwowanych podczas inspekcji w St. Vincent i Grenadynach, nie należy zezwolić na przywóz produktów rybołówstwa z tego kraju i w związku z tym kraj ten skreśla się z wykazu w Załączniku.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 97/296/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie sześćdziesiątego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2000 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17.

(2) Dz.U. L 289 z 28.10.1998, str. 36.

(3) Dz.U. L 122 z 14.5.1997, str. 21.

(4) Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 59.

(5) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 59.

(6) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 68.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW, Z KTÓRYCH DOZWOLONY JEST PRZYWÓZ PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

I. Państwa trzecie objęte decyzją szczególną na podstawie dyrektywy Rady 91/493/EWG

AL - ALBANIA

AR - ARGENTYNA

AU - AUSTRALIA

BD - BANGLADESZ

BR - BRAZYLIA

CA - KANADA

CI - WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

CL - CHILE

CN - CHINY

CO - KOLUMBIA

CU - KUBA

CZ - CZECHY

EC - EKWADOR

EE - ESTONIA

FK - FALKLANDY

FO - WYSPY OWCZE

GH - GHANA

GM - GAMBIA

GT - GWATEMALA

ID - INDONEZJA

IN - INDIE

IR - IRAN

JM - JAMAJKA

JP - JAPONIA

KR - KOREA POŁUDNIOWA

LT - LITWA

LV - ŁOTWA

MA - MAROKO

MG - MADAGASKAR

MR - MAURETANIA

MU - MAURITIUS

MV - MALEDIWY

MX - MEKSYK

MY - MALEZJA

NA - NAMIBIA

NG - NIGERIA

NZ - NOWA ZELANDIA

OM - OMAN

PA - PANAMA

PE - PERU

PH - FILIPINY

PK - PAKISTAN

PL - POLSKA

RU - ROSJA

SC - SESZELE

SG - SINGAPUR

SN - SENEGAL

TH - TAJLANDIA

TN - TUNEZJA

TW - TAJWAN

TZ - TANZANIA

UY - URUGWAJ

VE - WENEZUELA

VN - WIETNAM

YE - JEMEN

ZA - REP. POŁUDNIOWEJ AFRYKI

II. Kraje i terytoria spełniające wymogi art. 2 ust. 2 decyzji Rady 95/408/WE

AG - ANTIGUA I BARBUDA(1)

AN - ANTYLE NIDERLANDZKIE

AO - ANGOLA

AZ - AZERBEJDŻAN(2)

BJ - BENIN

BS - BAHAMA

BY - BIAŁORUŚ

BZ - BELIZE

CH - SZWAJCARIA

CM - KAMERUN

CR - KOSTARYKA

CY - CYPR

DZ - ALGIERIA

ER - ERYTREA

FJ - FIDŻI

GA - GABON

GD - GRENADA

GL - GRENLANDIA

GN - GWINEA CONAKRY

HK - HONG KONG

HN - HONDURAS

HR - CHORWACJA

HU - WĘGRY(3)

IL - IZRAEL

KE - KENIA

LK - SRI LANKA

MM - MYANMAR

MT - MALTA

MZ - MOZAMBIK

NC - NOWA KALEDONIA

NI - NIKARAGUA

PF - POLINEZJA FRANCUSKA

PG - PAPUA NOWA GWINEA

PM - SAINT PIERRE AND MIQUELON

RO - RUMUNIA

SB - WYSPY SALOMONA

SH - ŚWIĘTA HELENA

SI - SŁOWENIA

SR - SURINAM

TG - TOGO

TR - TURCJA

UG - UGANDA

US - STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

ZW - ZIMBABWE

______

(1) Zezwala się tylko na przywóz świeżych ryb.

(2) Zezwala się tylko na przywóz kawioru.

(3) Zezwala się tylko na przywóz zwierząt żywych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.