Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.272.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2000 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 października 2000 r.
zmieniająca decyzję 94/442/WE ustanawiająca procedurę pojednawczą w kontekście rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

(decyzja notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2988)

(2000/649/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 października 2000 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Odkąd współczesne metody audytu finansowego stają się coraz bardziej istotne w procedurze rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, należy utworzyć organ pojednawczy złożony nie tylko z członków, którzy posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie spraw Sekcji Gwarancji EFOGR, ale również członków z wysokim poziomem doświadczenia praktycznego w audycie finansowym; decyzję Komisji 94/442/WE ustanawiającą procedurę pojednawczą w kontekście rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR(2) należy odpowiednio dostosować.

(2) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 94/442/WE wprowadza się następujące zmiany:

W art. 3 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Organ pojednawczy składa się z pięciu członków wybranych spośród wybitnych osób dających gwarancję niezależności i posiadających wysokie kwalifikacje w zakresie spraw Sekcji Gwarancji EFOGR lub posiadających praktykę w zakresie audytu finansowego. Muszą to być obywatele różnych Państw Członkowskich.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 października 2000 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(2) Dz.U. L 182 z 16.7.1994, str. 45.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.