Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.151.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2014 r.

DECYZJA RADY 2014/294/WPZiB
z dnia 20 maja 2014 r.
zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAN Libya)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/233/WPZiB 1 ustanawiającą misję Unii Europejskiej dotyczącą pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAN Libya). Decyzja 2013/233/WPZiB wygasa w dniu 21 maja 2015 r. Określona w niej finansowa kwota odniesienia obejmuje okres od dnia 22 maja 2013 r. do dnia 21 maja 2014 r.

(2) Należy zmienić decyzję 2013/233/WPZiB, by przedłużyć okres objęty finansową kwotą odniesienia do dnia 21 maja 2015 r.

(3) EUBAM Libya będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji Rady 2013/233/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Szef misji zapewnia ochronę informacji niejawnych UE zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE * .

2) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUBAM Libya w okresie od dnia 22 maja 2013 r. do dnia 21 maja 2014 r. wynosi 30.300.000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUBAM Libya w okresie od dnia 22 maja 2014 r. do dnia 21 maja 2015 r. wynosi 26.200.000 EUR.";

3) w art. 15 ust. 1 i 2 odniesienia do "decyzji 2011/292/UE" zastępuje się odniesieniami do "decyzji 2013/488/UE".
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 maja 2014 r.

W imieniu Rady

A. KYRIAZIS

Przewodniczący

1 Decyzja Rady 2013/233/WPZiB z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (Dz.U. L 138 z 24.5.2013, s. 15).
* Dz.U L 274 z 15.10.2013, s. 1.";
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.