Zlecenie centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Niemiec, Estonii, Francji, Włoch, Cypru, Węgier, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.128.1

Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 20 lutego 2020 r.
zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Niemiec, Estonii, Francji, Włoch, Cypru, Węgier, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

(2020/C 128/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/We Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 2 , w szczególności jego art. 52 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 kwietnia 2011 r. Komisja przyjęła decyzję 2011/278/UE 3  ustanawiającą przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE.

(2) W dniu 5 września 2013 r. Komisja przyjęła decyzję 2013/448/UE 4  dotyczącą krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020.

(3) Decyzją 2014/9/UE 5  Komisja zmieniła decyzje 2010/2/UE 6  i 2011/278/UE w odniesieniu do wykazu sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji ("wykaz sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji").

(4) Decyzjami C(2013) 9281 7 , C(2014) 123 8 , C(2014) 674 9  i C(2014) 1167 10  Komisja zwróciła się do centralnego administratora dziennika transakcji Unii Europejskiej o wpisanie tabel krajowego rozdziału uprawnień i zmienionych tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa do dziennika transakcji Unii Europejskiej.

(5) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Belgia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 21 stycznia 2020 r. i 24 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji, zmiany wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(6) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Niemcy zgłosiły Komisji, pismami z dnia 1 listopada 2019 r., 16 grudnia 2019 r., 19 grudnia 2019 r., 20 grudnia 2019 r. i 15 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji, zmiany wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(7) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Estonia zgłosiła Komisji, pismami z dnia 30 grudnia 2019 r. i 31 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji, zmiany wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(8) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Francja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 31 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji, zmiany wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(9) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Włochy zgłosiły Komisji, pismem z dnia 4 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji, zmiany wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(10) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Cypr zgłosił Komisji, pismami z dnia 13 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji, zmiany wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(11) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Węgry zgłosiły Komisji, pismem z dnia 17 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji.

(12) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Austria zgłosiła Komisji, pismami z dnia 17 stycznia 2020 r. i 3 lutego 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji.

(13) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Polska zgłosiła Komisji, pismem z dnia 20 grudnia 2019 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji.

(14) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Portugalia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 16 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji.

(15) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Rumunia zgłosiła Komisji, pismem z dnia 30 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(16) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Słowacja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 21 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(17) Zgodnie z art. 52 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 Szwecja zgłosiła Komisji, pismem z dnia 31 stycznia 2020 r., zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień w celu zapewnienia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla nowych instalacji, zmiany wynikające ze znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnych, częściowego zaprzestania działalności i późniejszego przywrócenia poziomów działalności, jak również zmiany w wykazie sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

(18) Komisja uważa, że zgłoszone zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Niemiec, Estonii, Francji, Włoch, Cypru, Węgier, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji są zgodne z decyzją 2011/278/UE. Należy zatem zlecić centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tych zmian do dziennika transakcji Unii Europejskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Centralny administrator dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadza zmiany w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Niemiec, Estonii, Francji, Włoch, Cypru, Węgier, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji,

określone odpowiednio w załącznikach I-XIII, do dziennika transakcji Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2020 r.
W imieniu Komisji
Frans TIMMERMANS
Wiceprzewodniczący wykonawczy

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Belgia

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji

(rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
BE-new-476210661AGRISTO - Afdeling WielsbekeAgristo0000017 06416 73916 41450 217
BE-new-653206957Balta Oudenaarde, vestiging OudenaardeBalta Oudenaarde07 0066 8826 7586 6346 5092 3792 33238 500
BE000000000000741741Sibelco N.V. Site DesselSCR-Sibelco NV000003 6194 2283 34811 195
BE999000000000162211998ADVACHEM saADVACHEM sa00000011 15910 94222 101
BE000000000000279279GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS sa - WavreGlaxoSmithKline Biologicals sa00006562 9012 8452 7909 192
OGÓŁEM07 0066 8826 7587 29030 09337 35035 826131 205

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Belgia

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje

20132014201520162017201820192020
BE-new-853205735ACRS Asfalt en Recycling BVBAACRS Asfalt & Recycling

BVBA

5334764223703182681281012 616
BE000000000000223223Total Petrochemicals AntwerpenTotal Petrochemicals Antwerpen45 09144 30843 51542 71441 90521 59121 15620 720281 000

ZAŁĄCZNIK  II

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Niemcy

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje

20132014201520162017201820192020
DE0000000000041464146Energie-Wende-Garching GmbH & Co. KGGeothermie- und Spitzenheizwerk Garching6 3791 4281 2651 1071 9081 6131 3271 05116 078
DE000000000203168203168DACHKERAMIK Meyer-Holsen GmbHBrennen von Dachziegeln - Betrieb Hüllhorst000006691 1351 1132 917
DE000000000208 751208751N-ERGIE Kraftwerke GmbHHeizkraftwerk Klingenhof00007082 37810 7148 75122 551
DE000000000210483210483Stadtwerke Kiel AGKüsten-Kraftwerk Kiel000001 2611 8741 4854 620
DE000000000210487210487unique Wärme GmbH & Co.

KG

Heizkraftwerk Technisches Zentrum000005 27310 4118 24623 930
DE000000000210526210526Sauerländer Spanplatten GmbH & Co. KGSpanplattenwerk

Arnsberg

000009167 0435 57913 538
DE000000000210681210681SW ARCO SCHÖNBORN GmbHAnlage zur Herstellung von Spezialglas (MikroGlaskugeln für Fahrbahnmarkierungen)000005 4897 4707 32520 284
DE000000000209423209423GETEC heat & power GmbHGaskessel-Anlage DuPont00006 58419 21618 76318 31462 877
OGÓŁEM6 3791 4281 2651 1079 20036 81558 73751 864166 795

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Niemcy

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
DE0000000000000099Bayernoil Raffineriegesellschaft mbHStandort Vohburg528 739519 555510 264500 875491 385481 8035 0684 9633 042 652
DE0000000000012041204Papierfabrik Meldorf GmbH & Co. KGPapierfabrik Meldorf GmbH & Co. KG, Werk Tornesch, Kesselhaus der Papierfabrik22 46021 79821 14020 49219 84619 20916 36316 025157 333
DE0000000000013771377Uniper Kraftwerke GmbHKraftwerk Datteln37 55331 89726 78723 09020 19217 3875 8454 789167 540
DE0000000000015031503Julius Glatz GmbHHeizkraftwerk Betriebsstätte Neidenfels38 87738 20237 51936 82936 13126 13925 61225 084264 393
DE0000000000011481148Sales & Solutions GmbHIHKW Heidenheim - Gesamtanlage25 94024 70523 49422 31321 16020 03518 93517 866174 448
DE0000000000013281328OIE AGHeizwerk Baumholder17 41915 58913 80812 08210 4088 7887 2215 71391 028
DE0000000000017461746Energie SaarLorLux AGHeizkraftwerk

Römerbrücke

86 82274 45363 08054 28746 79439 54432 52925 764423 273
DE000000000000712712Stadtwerke Aachen AktiengesellschaftHeizwerk Wespienstraße662148263230396842752172 275
DE000000000000830830Brauerei Beck GmbH & Co.

KG

Beck's Kesselhaus-00129 89626 75523 70220 74617 8837 5566 2164 923137 677
DE000000000000981981Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbHHilfskesselanlage BEG3 4833 1176911 2081 0411 75772257212 591
DE0000000000010061006STEAG New Energies GmbHFVS Kesselanlage00022 53922 11221 68121 24420 806108 382
DE0000000000010141014Städtische Werke Energie + Wärme GmbHKombi-Heizkraftwerk Kassel (Kombi-HKW)40 03017 9127 93413 88923 94420 2348 3226 592138 857
DE0000000000010591059SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AGHeizwerk 2075 mit den Kesselanlagen 1 bis 47001661013615471151891492 328
DE0000000000011851185ENRO Ludwigsfelde Energie GmbHHKW Ludwigsfelde21 79519 50517 2807 56313 0375 5094 5323 58992 810
DE0000000000012801280RheinEnergie AGHeizwerk Südstadt50 54245 23140 07035 07230 2316 38710 5088 323226 364
DE0000000000013511351K+S KALI GmbH, Werk Werra, Standort HattorfKraftwerk Standort Hattorf144 716142 198139 680137 16267 322132 126129 608127 0901 019 902
DE0000000000014441444Stadtwerke Leipzig GmbHHeizkraftwerk Leipzig145 863130 533115 63950 60887 24673 72860 64848 037712 302
DE0000000000018731873Wärme Hamburg GmbHHW Barmbek933317465561873931876
DE0000000000041094109Vattenfall Wärme Hamburg GmbHHeizwerk Eppendorf708317141123106902942332 012
DE000000000202574202574Borealis Polymere GmbHAnlage zur Herstellung von Polypropylen (K30 - PP4 - Anlage)6 2186 1103 0015 8905 77916 30413 34913 07469 725

ZAŁĄCZNIK  III

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Estonia

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje

20132014201520162017201820192020
EE-new-206916206916Enefit Energiatootmine ASAuvere elektrijaam0000012 39729 01128 44869 856
EE0000000000000022Enefit Energiatootmine ASEesti elektrijaam00003 83885 92384 28682 648256 695
EE00000000000005 858AS Alexela SillamäeAS Alexela Sillamäe7 3266 5565 8085 0842 1911 8527621 20630 785
OGÓŁEM7 3266 5565 8085 0846 029100 172114 059112 302357 336

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Estonia

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
EE0000000000000033Enefit Green ASIru Elektrijaam205 712184 09281 54471 37361 52225 99521 3830651 621
EE00000000000001818Fortum Eesti ASTervise katlamaja2 2191 7898185638933771 2384908 387
EE00000000000005 858AS Alexela SillamäeAS Alexela Sillamäe13 06511 69210 3579 0623 9033 2961 3542 14254 871
EE00000000000003636AS Utilitas TallinnÜlemiste katlamaja7 1286 3792 8252 4722 1308992 955024 788
EE00000000000002626Aktsiaselts Anne SoojusTulbi katlamaja5 4361 2211 0826661 1324519 340
EE00000000000002424Aktsiaselts Anne SoojusRopka katlamaja12 442000002 5791 02016 041

ZAŁĄCZNIK  IV

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Francja

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje

20132014201520162017201820192020
FR-new-10300065206382NOVOCERAMNovoceram SAS000006619669482 575
FR000000000000655655KERAGLASSKERAGLASS000076510 96110 75210 54333 021
OGÓŁEM000076511 62211 71811 49135 596

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Francja

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać
Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje
FR000000000000564564LHOIST France OUEST - Usine de NEAULhoist France Ouest - Usine de Neau (53)241 904237 685233 417229 105194 426190 619215 896211 4301 754 482
FR000000000000299299OMNOVA SolutionsOMNOVA Solutions2 8212 7722 7222 6722 6221 2852 519017 413
FR-new-05600203205482CERAMIQUE DE HAUTE LOIRECERAMIQUE DE HAUTE LOIRE11 65411 45211 24711 04010 83110 6208 5458 36883 757
FR-new-05202532206793SAS LBLUR BERRI SILO DE CAME1 9251 7231 5271 3351 1509723993169 347
FR-new-05900536206194ARMSTRONG WORLD INDUSTRIESARMSTRONG BUILDING PRODUCTS SAS42 76939 99237 27826 88425 37929 54227 09621 065250 005
FR000000000000702702X-FAB FranceX-FAB France8 4158 2684 2504 1724 0934 0133 9313 85040 992
FR000000000000765765SOCCRAMSOCCRAM Chaufferie Nord Ivry-sur-Seine8 4717 5816 7155 8755 0614 2740037 977
FR0000000000010051005Ascoval Saint-SaulveAciérie de Saint Saulve69 13067 92966 71440 64439 87439 09638 30926 053387 749
FR000000000000151151SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLESODIEN - Chaufferie de Chenôve17 21114 07211 2909 3554 0323 4082 8032 22064 391
FR000000000000164164SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLESODIEN - Chaufferie de Fontaine d'Ouche12 52911 2129 9338 6947 4933 1672 6052 06357 696
FR000000000000720720SEFIRChaufferie urbaine Fossés Trempés4 9594 4381 9668601 4831 2541 03140916 400
FR-new-05209054206829EIFFAGE GENIE CIVIL GTECentrale mobile d'enrobage MI 708 - Eiffage GC GTE2 1341 9101 6911 48005388857009 338
FR000000000000428428Engie CofelyChaufferie des Semailles à Rillieux-la- Pape5 2634 7104 1723 6511 5721 32854686322 105
FR000000000000193193ENGIE Energie Services (Engie Réseaux)ENGIE ENERGIE SERVICES Rennes Villejean10 3839 2922 0581 8001 5511 3102 15285129 397
FR000000000000585585CEA CADARACHECEA CADARACHE10 3289 2438 1877 1636 1712 1721 7841 41246 460
FR-new-10400075205706Air Liquide HydrogeneALH2-Pont-de-Claix31 74331 19118 47311 8118 4858 3208 15210 902129 077
FR0000000000010031003GRTgaz Territoire Nord EstGRTgaz station de compression de Pitgam45 07040 3348 93131 25726 92822 7379 34114 780199 378
FR0000000000010641064STORENGYSTORENGY Stockage Souterrain de CERE LA RONDE5 1422 4422 1621 8931871582 1313 26917 384
FR-new-06401643205578SINIATSINIAT - Usine de Mazan7 2288 9796 3636 2466 1276 0085 8865 76552 602
FR000000000000615615GEOGAZ-LA VE RAGEOGAZ-LAVERA62355849421618615765512 350
FR000000000000625625ASCOMETAL FOS SUR MER SASASCOMETAL Usine de Fos-sur-Mer76 80275 46874 11872 75471 37569 98568 57545 887554 964

ZAŁĄCZNIK  V

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Włochy

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje
Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji

(rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
IT-new-2451210544Cereal Docks Marghera S.r.l.Cereal Docks Marghera000001 06431 74831 13163 943
IT-new-2432209504Energie de la Vallée SrlTeleriscaldamento di Cervinia000009141 1409032 957
IT0000000000010421042Alperia Ecoplus s.r.l.TF Meran/o Centrale di Cogenerazione000004 4934 3103 41412 217
IT000000000000264264Zignago Vetro S.p.A.IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI VETRO CAVO MECCANICO00000020 83424 36845 202
IT0000000000012201220CASAR S.r.l.Centrale termica di Casar3 8873 6103 3393 0772 8222 5741 8372 10123 247
IT-new-2441-210417210417Snam Rete Gas S.p.A.Centrale di compressione gas di Sergnano000004 9246 4002 53513 859
IT-new-2442-210418210418Snam Rete Gas S.p.A.Centrale di compressione gas di Minerbio000003 2194 98208 201
OGÓŁEM3 8873 6103 3393 0772 82217 18871 25164 452169 626

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Włochy

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
IT-new-2003201680Terreal Italia srlStabilimento di

Castiglion

Fiorentino

11 95711 74911 54011 32711 11210 8967 44110 45686 478
IT00000000000006666Burgo Group SpABurgo Group S.p.A.

Stabilimento di Verzuolo

183 076179 896176 680173 428170 142166 825163 466150 7651 364 278
IT0000000000011871187Cbcotti S.r.l.Centrale termica dello

stabilimento Cbcotti S.r.l.

6 5772 4312 2132 0021 2071 0191 4041 21818 071
IT00000000000008989GNL Italia S.p.A.Stabilimento GNL di Panigaglia23 99655484237319 94715 71849 874
IT000000000000253253Wienerberger

SpA

Unipersonale

Stabilimento di Villabruna18 75218 42618 09717 76414 43317 08816 7438 223129 526
IT000000000000327327FENICE SPACentrale Termica5 3574 7956 4636 3446 2246 1035 9802 92844 194
IT000000000000427427Colacem SpaGhigiano763 649750 384736 965723 405709 700695 860681 848619 4785 681 289
IT000000000000436436Snam Rete Gas S.p.A.Centrale di compressione gas di Gallese42 68719 15292806910 7968 8723881 786
IT000000000000455455FENICE SPACentrale Termica29 65226 53635 11529 11628 45327 79427 14313 511217 320
IT000000000000515515ArcelorMittal Italia S.p.A.ArcelorMittal Italia S.p.A. - Stabilimento di Taranto14 663 51713 987 50813 737 35513 484 59513 229 11312 151 52511 906 8466 963 655100 124 114
IT000000000000517517EniPower S.p.A.EniPower S.p.A. - Stabilimento di Brindisi36 96933 08629 31325 65922 11918 69515 38219181 242
IT000000000000530530Snam Rete Gas S.p.A.Centrale di compressione gas di Tarsia12 40711 10394827112 4585 1433941 397
IT000000000000540540Snam Rete Gas S.p.A.Centrale di compressione gas di Messina125 55028 0911175 01131 66926 0210286 344
IT000000000000754754Società Enipower Ferrara S.r.l.S.E.F. S.r.l. - Società EniPower Ferrara - Stabilimento di Ferrara6 9026 4285 9665 5175 0814 6574 2452 85041 646
IT000000000000848848Eugea

Mediterranea

SpA

stabilimento di Lavello4 9084 3923 8903 4031 4662 4761 0171 60923 161
IT000000000000892892Sapi SpaIMPIANTO DI COMBUSTIONE TERMICA PER PRODUZIONE DI VAPORE CON POTENZA CALORIFICA SUPERIORE A 20 MW10 1709 9939 8152 4092 3632 3174 5412 22343 831
IT000000000000919919CALCIDRATA SPAImpianto produzione ossido di calcio27 75554 54526 78552 58425 79425 29149 56324 271286 588
IT0000000000010091009Società Elettrica in Morbegno S.c.p.ACentrale di cogenerazione e teleriscaldamento12 41411 1099 8428 6153 7136 2752 5814 08858 637
IT0000000000011281128Iren Energia S.p.A.Impianto

Pappagnocca

5 1562 3072 0441 7881 5401 3012 13784617 119
IT0000000000011751175Cav. Uff. Pietro Grimaldi S.r.l.Centrale Termica

dell'impianto

produttivo

1 5298361 2611 1321 0088877705337 956
IT0000000000011851185Attianese S.p.A.Centrale termica stabilimento di Attianese S.p.A.5 4335 2725 1124 9544 7974 6431 3572 29333 861
IT-new-2175203885Ceramiche Gardenia- Orchidea S.p.a.Ceramiche Gardenia- Orchidea S.p.a.20 58711 57219 86819 50319 13218 76018 38210 299138 103
IT-new-2178203871ITA Industrial Tiles

Achievements

spa

ITA Industrial Tiles

Achievements

spa

3 6953 6313 5663 5003 4353 3673 3002824 522
IT0000000000011891189Calispa S.p.A.Centrale Termica di Calispa S.p.A.3 0861 1881 6951 6081 5222 5422 4371 27815 356
IT000000000000408408JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.P.A.JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.P.A.2 620 0982 574 589724 209104 81051 41225 20524 69748 3766 173 396
IT000000000000845845SADAM S.p.A.Zuccherificio di S. Quirico97 48995 79394 09653 76714 85751 79450 80614 023472 625
IT0000000000011881188Di Leo Nobile S.p.A.Centrale termica stabilimento Di Leo Nobile S.p.A.3 9203 5743 2362 9091 6441 4821 3261 20419 295
IT-new-2010-203785203785F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A.F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. Stabilimento di Marsciano40 59239 88739 17338 45221 71921 29620 86735 497257 483

ZAŁĄCZNIK  VI

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Cypr

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje
Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
CY-existing-CY15-ET04210000000000004Vassiliko Cement Works Public Company LtdVassiliko Cement Works Public Company Ltd317 509311 984306 460300 935295 410453 325512 058502 1102 999 791
OGÓŁEM317 509311 984306 460300 935295 410453 325512 058502 1102 999 791

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Cypr

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje
Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
CY-existing-CY20-ET13/3210000000000013КЕРАМЕІО АНАРА ATΔ7 3825 0864 9954 9034 8119 4336 5916 45549 656
CY-existing-CY14-ET07/32100000000000077 6373 7523 6853 6175 0723 4796 8196 67840 739
CY-existing-CY13-ET06/32100000000000066 9933 4363 3753 3123 2494 4980024 863

ZAŁĄCZNIK  VII

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Polska

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje
Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji

(rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
HU-new-UHG11325-1-17-HU-209147209147KALL Ingredients KftKALL Ingredients Kft.00006 84233 38832 75232 116105 098
OGÓŁEM00006 84233 38832 75232 116105 098

ZAŁĄCZNIK  VIII

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Austria

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje
20132014201520162017201820192020
AT000000000000126126Norske Skog Bruck GmbHNorske Skog Bruck GmbH000002 7212 2381 7736 732
AT000000000000184184Lenzing Fibers GmbHLenzing Fibers GmbH0000007 2739 46516 738
OGÓŁEM000002 7219 51111 23823 470

ZAŁĄCZNIK  IX

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Polska

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
PL-new-PL-1111-13-210684210684Getec Polska Sp. z o.o.Ciepłownia GETEC Polska Sp. z o.o. w Turku000004 2587 9376 28618 481
OGÓŁEM000004 2587 9376 28618 481

ZAŁĄCZNIK  X

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Portugalia

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje
20132014201520162017201820192020
PT000000000000178205186Gres Panaria Portugal, SA.Gres Panaria Portugal, S.A. - Divisao Love Tiles000003 0903 3733 3089 771
OGÓŁEM000003 0903 3733 3089 771

ZAŁĄCZNIK  XI

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Rumunia

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje

20132014201520162017201820192020
RO000000000000038RO-38SC AMBRO SASC AMBRO SA16 85416 56116 26514 02613 76113 49413 22112 949117 131

ZAŁĄCZNIK  XII

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji) Państwo członkowskie: Słowacja
Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
SK-new-106-005-2011-205645205645NAFTA a.s.Centrálny areál Gajary025 00117 43415 26013 15411 1164 5727 24293 779
SK-new-SK206154-302-005-2015206154ZTS METALURG, a.s.ZTS METALURG, a.s.00003 8753 9953 91996112 750
OGÓŁEM025 00117 43415 26017 02915 1118 4918 203106 529

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Słowacja

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod

identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
SK-existing-SK105-508-001-2008105Mondi SCP, a.s.Mondi SCP, a.s., "Paroplynové zariadenie PPZ1, PPZ2 a Kotol K3", Tatranská cesta 3, Ružomberok49 59824 30622 26442 26925 5569 4377 76333 309214 502
SK-existing-SK143-306-002-2011143TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica58 45952 89547 67143 39439 39135 50915 87210 203303 394

ZAŁĄCZNIK  XIII

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE (rezerwa dla nowych instalacji)

Państwo członkowskie: Szwecja

Ilość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona z rezerwy dla nowych instalacji w podziale na instalacje

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny

instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacji20132014201520162017201820192020
SE-existing-SE-120-517-0-411411SMA Mineral AB, Luleå KalkverkSMA Mineral AB00023 43524 12823 67723 22611 387105 853
OGÓŁEM00023 43524 12823 67723 22611 387105 853

Zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień na lata 2013-2020 zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (krajowe środki wykonawcze)

Państwo członkowskie: Szwecja

Zmienione przydziały w tabeli krajowego rozdziału uprawnień dla wskazanych instalacji są następujące:

Kod identyfikacyjny instalacji (nowe instalacje i zamknięcia)Kod identyfikacyjny

instalacji (rejestr Unii)

Nazwa operatoraNazwa instalacjiIlość, która ma zostać przydzielonaIlość, która ma zostać

przydzielona, zmieniona według danych dotyczących nowych instalacji i zamknięć, w podziale na instalacje

20132014201520162017201820192020
SE-existing-SE-120-300-0-7272Eskilstuna Energi och Miljö ABHVC Torshälla819000000135954
SE-existing-SE-120-21-0-8888Gotlands Energi ABPinjen 192682873364255323319204 107
SE-existing-SE-120-541-0-9898Gävle Kraftvärme ABCarlsborg

Hetvattencentral

37116714802234777311 064
SE-existing-SE-120-35-0-1111AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadFarsta847758000002781 883
SE-existing-SE-120-44-0-1515AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadGubben Noak2151930065274518563
SE-existing-SE-120-271-0-154154Västra Mälardalens Energi och Miljö ABNorsaverkets HVC6 6695 9682 6441 1561 9931 6832 7641 09423 971
SE-existing-SE-120-48-0-1616AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadHammarby65 11558 27425 80822 58038 90316 42526 99110 677264 773
SE-existing-SE-120-370-0-169169Biond Heat Production

AB

Biogasanläggning3 5853 2082 8422 4882 14590674529516 214
SE-existing-SE-120-55-0-1919AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadHässelby158 834142 141125 92355 10995 00480 28566 04126 154749 491
SE-existing-SE-120-176-0-211211Kraftringen Produktion

AB

Närke314281249218188158130521 590
SE-existing-SE 120-47-0-213213PiteEnergi ABHVC Backenverket1 32655749042836931204053 887
SE-existing-SE-120-172-0-228228Sundsvall Energi ABBergsåkersverket360000014050
SE-existing-SE-120-177-0-231231Sundsvall Energi ABGranloholmsverket2 4462 1901 940073105072018 015
SE-existing-SE-120-248-0-243243E.ON Värme Sverige ABGasverkets fjärrcentral39503130236199164321 339
SE-existing-SE-120-212-0-268268E.ON Värme Sverige ABSkeppsdockan3 5031 5681 3892 4302 093001 14912 132
SE-existing-SE-120-279-0-281281Tekniska Verken i Linköping AB (publ)HVC 60 Lambohov2 19449143538132827745504 561
SE-existing-SE-120-224-0-309309Vattenfall ABPC Väster347155138120104441441141 166
SE-existing-SE-120-268-0-318318Vattenfall ABVattenfall AB11 72610 4944 6474 0663 5032 9582 43096140 785
SE-existing-SE-120-107-0-3333Värmevärden ABPC Kotorget1 4811 3361 1941 056922791666947 540
SE-existing-SE-120-352-0-336336Växjö Energi ABRPC Täljstenen20318216100102840732
SE-existing-SE-120-426-0-366366E.ON Värme Sverige ABNavestad1 7253866842991 0302181795665 087
SE-existing-SE-120-443-0-370370Jönköping Energi ABKraftvärmeverket

Munksjö

51 86746 41641 11917 9967 7566 5545 3910177 099
SE-existing-SE-120-463-0-376376Stenungsunds Energi & Miljö ABStenungsunds Energi & Miljö AB1 4801 3252932572211871541224 039
SE-existing-SE-120-404-0-396396Adven Energilösningar

AB

Boxholms

Fjärrvärmecentral

8 3437 9615 7215 0054 3113 6411 4961 18437 662
SE-existing-SE-120-6-0-44AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadAkalla26 93124 10210 6749 33916 0906 79411 1634 416109 509
SE-existing-SE-120-517-0-411411SMA Mineral ABSMA Mineral AB, Luleå Kalkverk91 18289 59887 99686 37784 74083 08881 41539 868644 264
SE-existing-SE-120-150-0-4444AB Fortum Värme samägt med Stockholms stadVilunda10 9079 7622 1621 8911 6291 3762 26189430 882
SE-existing-SE-120-530-0-509509Arvika Fjärrvärme ABStyckåsverket8694013681684841361222162 764
SE-existing-SE-120-380-0-515515Falu Energi & Vatten, fjärrvärmeavd.HVC Lasarettet4153713287262105172341 559
SE-existing-SE-120-381-0-517517Falu Energi & Vatten, fjärrvärmeavd.HVC Reserv14131110976070
SE-existing-SE-120-402-0-519519Vattenfall ABPC Lasarettet231207928069594819805
SE-existing-SE-120-413-0-522522Värnamo Energi ABPanncentral Långa Raden8697771720260018002 258
SE-existing-SE-120-423-0-525525Kraftringen Energi ABLHVC58 36552 23311 56610 1208 7187 3616 0480154 411
SE-existing-SE-120-590-0-537537Värmevärden ABPC Sjukhuset Hudiksvall3028822221185
SE-existing-SE-120-714-0-628628Nässjö Affärsverk ABOP Västerhaga313283292928272773809
SE-existing-SE-120-726-0-633633Olofströms Kraft ABVilbokens panncentral354317280246211179146581 791
SE-existing-SE-120-709-0-639639Kraftringen Energi ABHetvattencentral

Sallerup

89680271162253545237104 389
SE-existing-SE-120-725-0-648648Skellefteå Kraft ABSkruven PC2431520127274469527
SE-existing-SE-120-612-0-681681Njudung Energi Vetlanda

AB

PC Lärkträdet49245241418817076136591 987
SE-existing-SE-120-618-0-684684Vimmerby Energi & Miljö

AB

Blomgatan7063554800023259
SE-existing-SE-120-749-0-704704ABB Power Grids Sweden

AB

Energicentralen2 6912 4081 0679338046795584419 581
SE-existing-SE-120-800-0-710710Ljungby Energi ABReservcentral

Gjuterigatan

49222097000204811 094
SE-existing-SE-120-796-0-733733Värmevärden ABPC Iggesund Hudiksvall201184162144541124581983
SE-existing-SE-120-793-0-744744Umeå Energi ABPC Röbäck5 7342 5662 2731 9891 7132 8921 1891 88020 236
SE-existing-SE-120-320-0-7777Falu Energi & Vatten, fjärrvärmeavd.HVC Syran1 2781 1441 0132221913235302104 911
SE-existing-SE-120-971-0-823823Njudung Energi Sävsjö ABHantverkaren5 5014 9234 3613 8153 2861 3881 14045124 865
SE-existing-SE-120-43-0-9494E.ON Mälarkraft Värme

AB

HVC Bro5 5905 0034 4321 939835705579019 083
1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
2 Dz.U. L 122 z 3.5.2013, s. 1.
3 Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 130 z 17.5.2011, s. 1).
4 Decyzja Komisji 2013/448/UE z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 240 z 7.9.2013, s. 27).
5 Decyzja Komisji 2014/9/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (Dz.U. L 9 z 14.1.2014, s. 9).
6 Decyzja Komisji 2010/2/UE z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (Dz.U. L 1 z 5.1.2010, s. 10).
7 Decyzja Komisji C(2013) 9281 z dnia 18 grudnia 2013 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wpisanie tabel krajowego rozdziału uprawnień Austrii, Grecji, Irlandii, Łotwy, Niderlandów, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
8 Decyzja Komisji C(2014) 123 z dnia 17 stycznia 2014 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wpisanie tabel krajowego rozdziału uprawnień Republiki Czeskiej, Danii, Francji, Litwy, Węgier i Słowacji do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
9 Decyzja Komisji C(2014) 674 z dnia 12 lutego 2014 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wpisanie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Niemiec, Estonii, Luksemburga, Słowenii i Finlandii do dziennika transakcji Unii Europejskiej.
10 Decyzja Komisji C(2014) 1167 z dnia 26 lutego 2014 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wpisanie tabel krajowego rozdziału uprawnień Bułgarii, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Polski, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa do dziennika transakcji Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.