Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.355.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3508/92
z dnia 27 listopada 1992 r.
ustanawiające zintegrowany system zarządzania i kontroli pewnych systemów pomocy Wspólnoty

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niektóre zmiany niniejszego aktu prawnego nie zostały bezpośrednio naniesione na tekst, ponieważ akty wprowadzające zmiany nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty zostały wyróżnione kursywą, natomiast ich aktualna treść została podana w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

.................................................

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(4), Państwa Członkowskie muszą podjąć niezbędne środki w celu upewnienia się, że transakcje finansowane przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (EFOGR) są rzeczywiście przeprowadzane i odpowiednio wykonywane w celu oraz zapobiegania i przeciwdziałania nieprawidłowościom; art. 23 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. określający przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w sprawie koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między sobą oraz z działaniami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych istniejących instrumentów finansowych(5), przewiduje taki sam obowiązek w odniesieniu do rolnej polityki strukturalnej;

dotychczas Państwa Członkowskie zarządzały i kontrolowały różnymi systemami pomocy według odrębnych zasady dla każdego systemu ze względu na ich zróżnicowaną strukturę; jednakże, przy ujednolicaniu istniejących działań rynkowych w ramach reformy wspólnej polityki rolnej, Wspólnota dąży w znacznej mierze, zarówno w sektorze produkcji roślinnej, jak i sektorze żywego inwentarza, do stosowania bezpośrednich dopłat dla producentów;

w celu dostosowania mechanizmów administracji i kontroli do nowej sytuacji oraz poprawy ich efektywności i użyteczności, konieczne jest utworzenie nowego, zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, zawierającego systemy pomocy dla roślin uprawnych, wołowiny i cielęciny, mięsa owczego i koziego, a także szczególne środki w odniesieniu do upraw na obszarach górskich, wyżynnych oraz na pewnych obszarach mniej uprzywilejowanych; należy również przewidzieć możliwość włączenia, w późniejszym okresie, innych systemów pomocy związanych z obszarem upraw;

różne elementy zintegrowanego systemu mogą potencjalnie przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania i kontroli w przypadku systemów Wspólnoty nie objętych niniejszym rozporządzeniem; Państwa Członkowskie powinny więc mieć prawo do korzystania z systemu, pod warunkiem, że nie będą w żaden sposób działać wbrew danym przepisom;

biorąc pod uwagę złożoność takiego systemu oraz dużą liczbę wniosków o przyznanie pomocy, jakie trzeba rozpatrzyć, istotne jest zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz metod zarządzania i kontroli; w związku z tym, zintegrowany system powinien zawierać, w każdym Państwie Członkowskim, skomputeryzowaną bazę danych, system alfanumerycznej identyfikacji działek rolnych, wnioski o przyznanie pomocy złożone przez rolników, zharmonizowany system kontroli oraz, w sektorze żywego inwentarza, system identyfikacji i rejestrowania zwierząt;

zarządzanie zebranymi danymi i ich zastosowanie do weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy wymaga stworzenia bardzo sprawnych, skomputeryzowanych baz danych, umożliwiających w szczególności przeprowadzanie przekrojowych kontroli;

identyfikacja działek rolnych jest kluczowym elementem właściwego zastosowania systemów związanych z obszarem powierzchni; doświadczenie pokazało, że istniejące metody zawierają pewne braki; w związku z tym, należy przewidzieć system identyfikacji alfanumerycznej wprowadzany początkowo, w razie potrzeby, za pomocą teledetekcji;

w celu zapewnienia możliwości skutecznej kontroli, wnioski o przyznanie pomocy obszarowej muszą być składane najpóźniej podczas pierwszego kwartału danego roku; jednak Państwo Członkowskie może, w usprawiedliwionych przypadkach, mieć prawo do stosowania późniejszego terminu; w 1993 r., biorąc pod uwagę trudności z wdrożeniem zintegrowanego systemu, dopuszcza się późniejszy termin;

w sektorze żywego inwentarza skuteczna kontrola wymaga identyfikowania i rejestrowania zwierząt; w tym celu, dyrektywa Rady 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r., w sprawie identyfikacji i rejestrowania zwierząt(6), określa szczegółowe przepisy w tej dziedzinie; należy zatem odwołać się do tej dyrektywy;

szczegółowe zasady rządzące wnioskami o przyznanie pomocy pozostają objęte przepisami sektorowymi; jednakże, w celu uproszczenia, Państwa Członkowskie powinny być upoważnione do dopuszczenia możliwości złożenia jednego wniosku o kilka systemów pomocy;

jedną z głównych zalet nowego systemu jest wprowadzenie w każdym Państwie Członkowskim zintegrowanego systemu kontroli zapobiegającego powtarzaniu kontroli sektorowych tego samego typu; w rezultacie wzmocnienie kontroli, wymagane przez reformę wspólnej polityki rolnej, powinno być osiągalne bez nadmiernego zwiększania liczby kontroli; wnioski o przyznanie pomocy muszą zostać poddane gruntownej kontroli administracyjnej, przeprowadzanej za pomocą skomputeryzowanych baz danych; dotychczas kontrole administracyjne były systematycznie uzupełniane przez kontrole na miejscu; kontrole na miejscu mogą zostać w znacznym stopniu zastąpione przez teledetekcję;

wydatki związane z wprowadzeniem w życie zintegrowanego systemu mogą stanowić poważne dodatkowe obciążenie dla budżetów Państw Członkowskich; w konsekwencji, należy przewidzieć częściowe finansowanie przez Wspólnotę przez pewien okres; należy wziąć pod uwagę różnorodność istniejących struktur produkcyjnych w Państwach Członkowskich; w rezultacie, należy dokonać podziału wkładu finansowego w sposób, który uwzględnia, w szczególności, liczbę gospodarstw rolnych, liczebność żywego inwentarza i obszar użytków rolnych w Państwach Członkowskich;

należy zapewnić stopniowe wprowadzanie w życie wszystkich elementów zintegrowanego systemu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 1 Każde Państwo Członkowskie tworzy zintegrowany system zarządzania i kontroli, zwany dalej "systemem zintegrowanym", stosowany:

a) w sektorze upraw roślinnych:

i) do systemu wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1251/1999(7);

ii) do systemu pomocy dla producentów ryżu ustanowionego przez art. 6 rozporządzenia (WE) nr 3072/95(8);

iii) do specjalnych środków dotyczących niektórych roślin strączkowych wprowadzonych przez rozporządzenie (WE) nr 1577/96(9);

b) sektorze inwentarza żywego:

i) do uzgodnień dotyczących premii i płatności dla producentów wołowiny i cielęciny ustanowionych w tytule 1 rozdział 1 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999(10);

ii) do uzgodnień dotyczących premii dla producentów baraniny i mięsa koziego wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2467/98(11);

iii) do płatności bezpośrednich na mocy art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(12),

zwanych dalej "systemami wspólnotowymi".

2. Rada może, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji, rozszerzyć zakres zintegrowanego systemu na inne systemy pomocy Wspólnoty.
3. 2 Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych wydanych w ramach ustaleń, o których mowa w ust. 1, dla celów niniejszego rozporządzenia:

rolnik oznacza indywidualnego producenta rolnego, osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny nadany grupie i jej członkom przez prawo krajowe, którego gospodarstwo rolne znajduje się na terytorium Wspólnoty,

gospodarstwo oznacza wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika i znajdujące się na terytorium tego samego Państwa Członkowskiego,

działka rolna oznacza jednolity obszar gruntu, na którym prowadzona jest jednolita uprawa przez pojedynczego rolnika. Zgodnie z procedurą określoną w art. 12 Komisja przyjmuje ustalenia wdrożeniowe dotyczące szczególnych sposobów użytkowania działek rolnych, w szczególności te, które dotyczą upraw mieszanych i obszarów użytkowanych wspólnie.

Artykuł  2

Zintegrowany system zawiera następujące elementy:

a) skomputeryzowaną bazę danych;

b) 3 system identyfikacyjny dla działek rolnych;

c) 4 system do identyfikacji i rejestracji zwierząt;

d) wnioski o przyznanie pomocy;

e) zintegrowany system kontroli.

Artykuł  3
1. W skomputeryzowanej bazie danych zapisywane są, dla każdego gospodarstwa rolnego, dane uzyskane z wniosków o przyznanie pomocy. Baza ta pozwala w szczególności na bezpośrednie i natychmiastowe sprawdzenie przez właściwy organ Państwa Członkowskiego danych dotyczących przynajmniej ostatnich trzech kolejnych lat kalendarzowych lub gospodarczych.
2. Państwa Członkowskie mogą utworzyć zdecentralizowane bazy danych, pod warunkiem, że bazy te, a także procedury administracyjne zapisywania i uzyskiwania danych, są jednakowe na całym terytorium Państwa Członkowskiego i wzajemnie zgodne.
Artykuł  4 5

System identyfikacyjny działek rolnych ustanawia się na podstawie map lub dokumentów katastralnych lub innych świadectw kartograficznych. Należy użyć technik komputerowego systemu informacji geograficznej, włączając lotnicze lub satelitarne tworzenie map wektorowych, z jednolitą normą gwarantującą dokładność równą kartografii w skali 1:10 000.

Artykuł  5 6

System identyfikacji i rejestracji zwierząt, uwzględniany przy przyznawaniu pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem, jest ustanowiony zgodnie z art. 4, 5, 6 i 8 dyrektywy (EWG) nr 92/102.

Artykuł  6
1. W celu zakwalifikowania się do jednego lub więcej systemów Wspólnoty objętych niniejszym rozporządzeniem, każdy rolnik składa co roku wniosek o przyznanie pomocy obszarowej, wskazujący:

– działki rolne, w tym obszary pod uprawę roślin paszowych, oraz działki rolne, objęte wyłączeniem spod uprawy i inne odłogowane,

– w danym przypadku, wszelkie inne niezbędne informacje określone bądź w rozporządzeniach dotyczących systemów Wspólnoty, bądź przez zainteresowane Państwa Członkowskie.

2. 7 Wnioski o pomoc obszarową składane są przed terminem ustalonym przez Państwo Członkowskie, który nie może następować po terminie ustanowionym dla złożenia wniosków w rozporządzeniu (WE) nr 1251/1999, lub wyznaczonym zgodnie z tym rozporządzeniem.

We wszystkich przypadkach termin ustalany jest z uwzględnieniem, między innymi, okresu wymaganego, dla udostępnienia wszystkich odpowiednich danych w celu właściwego administracyjnego i finansowego zarządzania pomocą i przeprowadzania kontroli przewidzianych w art. 8.

Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów(13), tam gdzie terminem złożenia jest święto państwowe, sobota lub niedziela, uważa się, że przypada on w następnym pierwszym dniu roboczym.

3. 8 Państwo Członkowskie może zadecydować, że wniosek o pomoc obszarową powinien zawierać jedynie zmiany w odniesieniu do wniosku o pomoc obszarową złożonego w roku poprzednim. Państwa Członkowskie upraszczają proces składania wniosków przez rozprowadzanie wstępnie wypełnionych formularzy opartych na obszarach określonych w roku poprzednim oraz dostarczając materiał graficzny określony w art. 4, wskazujący położenie tych powierzchni.
4. 9 We wnioskach o pomoc obszarową można dokonać pewnych zmian, pod warunkiem że właściwe władze otrzymają je nie później niż w terminie ustanowionym dla siewu w rozporządzeniu (WE) nr 1251/1999, lub wyznaczonym zgodnie z tym rozporządzeniem.
5. Wniosek o przyznanie pomocy obszarowej, zmieniony, w razie potrzeby, zgodnie z ust. 4, uznaje się za wniosek o przyznanie pomocy przewidziany w ramach systemu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a).
6. 10 Dla każdej z zadeklarowanych działek rolnych rolnik wskazuje obszar i jego położenie, która to informacja musi umożliwić zidentyfikowanie działki w systemie identyfikacji działek rolnych.
7. Rolnicy ubiegający się wyłącznie o pomoc w ramach programu niezwiązanego bezpośrednio z obszarem rolnym mogą być wyłączeni z obowiązku złożenia wniosku o przyznanie pomocy obszarowej.
8. W celu zakwalifikowania się do jednego z systemów lub ustaleń wspólnotowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b), każdy rolnik składa jeden lub więcej wniosków o przyznanie pomocy na zwierzę, najpóźniej w terminach określonych w danych systemach.
9. Jeśli do wniosku o przyznanie pomocy lub zmian do niego muszą być dołączone dokumenty uzupełniające, takie dokumenty uznaje się za część wniosku.
10. Przestrzegając terminów lub okresów wyznaczonych dla składania wniosków stosownie do reguł wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą postanowić, że pojedynczy wniosek może zawierać:

– kilka wniosków o przyznanie pomocy na zwierzę

– wniosek o przyznanie pomocy obszarowej oraz jeden lub więcej wniosków o przyznanie pomocy na zwierzę.

Artykuł  7

Zintegrowany system kontroli obejmuje wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy, w szczególności w odniesieniu do kontroli administracyjnych, kontroli na miejscu oraz, wdanym przypadku, weryfikacji poprzez lotniczą lub satelitarną teledetekcję.

Artykuł  8
1. Państwa Członkowskie przeprowadzają kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy.
2. Kontrole administracyjne uzupełniane są przez kontrole na miejscu obejmujące reprezentatywną grupę gospodarstw rolnych. Dla ogółu tych kontroli, Państwa Członkowskie opracowują plan wyboru grupy gospodarstw.
3. Każde Państwo Członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za koordynację kontroli przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
4. Organy państwowe mogą, przy spełnieniu warunków, które zostaną określone, wykorzystywać teledetekcję do ustalania powierzchni działek rolnych, identyfikacji upraw i weryfikacji ich statusu.
5. Jeśli właściwe organy Państw Członkowskich zlecą wykonanie pewnych zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzenia wyspecjalizowanym agencjom lub firmom, muszą one zachować kontrolę i odpowiedzialność za wykonanie tych zadań.
Artykuł  9

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony zebranych danych.

Artykuł  9a 11
1. Do celów stosowania wspólnotowych systemów pomocy wymienionych w Załączniku i które nie są określone w art. 1, Państwa Członkowskie zapewniają, aby systemy zarządzania i kontroli zastosowane dla nich były zgodne z systemem zintegrowanym pod względem:

a) skomputeryzowanej bazy danych;

b) systemu identyfikacji działek i zwierząt;

c) kontroli administracyjnych.

W celu zapewnienia "zgodności" w rozumieniu akapitu pierwszego systemy zarządzania i kontroli stosowane do danych wspólnotowych systemów pomocy muszą być utworzone, tak by pozwolić, bez żadnych problemów lub konfliktów, na wspólne funkcjonowanie lub wymianę danych między systemami.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 12a ust. 2 Komisja przyjmuje zmiany do Załącznika, jeżeli będzie to konieczne, biorąc pod uwagę kryteria określone w akapicie pierwszym i drugim.

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 Państwa Członkowskie mogą, w celach stosowania wspólnotowych systemów pomocy nieokreślonych w art. 1, włączyć do swoich procedur zarządzania i kontroli jeden lub więcej części składowych systemu zintegrowanego.
3. Na przepisy szczególne ustanowione zgodnie z systemami określonymi w ust. 1 i 2 nie wpływa niniejsze rozporządzenie, w szczególności na te dotyczące warunków, na których pomoc może być przyznana.
4. Państwa Członkowskie mogą rozszerzyć możliwości przewidziane w ust. 2 na systemy krajowe.

Informacje z systemu zintegrowanego mogą one wykorzystywać do celów statystycznych.

5. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję, jeżeli skorzystają z możliwości określonych w ust. 2 i 4.

Komisja zapewni, że odwoływanie się do tych możliwości nie narusza zgodności z rozporządzeniami sektorowymi lub niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  10 12

(skreślony)

Artykuł  11
1. 13 Komisja jest regularnie informowana o stosowaniu systemu zintegrowanego.

Zorganizuje wymianę poglądów z Państwami Członkowskimi dotyczącą tego tematu.

2. 14 Po zawiadomieniu w odpowiednim czasie właściwych organów, urzędnicy Komisji mogą przeprowadzić:

– każde sprawdzenie lub kontrola odnosząca się do głównych środków podjętych w celu ustanowienia i wdrożenia systemu zintegrowanego;

– kontrole w wyspecjalizowanych agencjach i firmach, o których mowa w art. 8 ust. 5.

W kontrolach takich mogą brać udział urzędnicy zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

Powyższe uprawnienia kontrolne nie naruszają stosowania krajowych przepisów prawa karnego, które zastrzegają pewne działania wyłącznie dla urzędników wyznaczonych na mocy przepisów prawa krajowego. Urzędnicy Komisji nie biorą udziału, w szczególności, w kontrolach przeprowadzanych w mieszkaniach lub w formalnych przesłuchaniach podejrzanych na mocy prawa karnego Państwa Członkowskiego. Mają jednak dostęp do uzyskanych w ten sposób informacji.

3. Bez uszczerbku dla obowiązków Państw Członkowskich związanych z wdrożeniem i stosowaniem zintegrowanego systemu, Komisja może korzystać z pomocy wyspecjalizowanych organów lub osób celem ułatwienia ustanowienia, monitorowania i wykorzystywania zintegrowanego systemu, w szczególności celem udzielenia właściwym organom Państw Członkowskich pomocy technicznej, jeśli o nią się zwrócą.
Artykuł  12 15

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 12a ust. 2.

a) podstawowe cechy systemu identyfikacji działek rolnych;

b) wszelkie poprawki, jakie mogą zostać wniesione do wniosków o przyznanie pomocy obszarowej oraz wyjątki od wymogu złożenia wniosku o przyznanie pomocy obszarowej;

c) minimalną ilość informacji, jakie powinny znaleźć się we wnioskach o przyznanie pomocy;

d) kontrole administracyjne i na miejscu oraz kontrole przez teledetekcję;

e) ustanowienie systemu płatności zaliczkowych dla wkładu finansowego Wspólnoty;

f) przepisy przejściowe na początkowy okres działania systemu;

g) wymianę informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją;

h) środki wymagane do rozwiązania określonych problemów praktycznych. Środki takie mogą, w należycie uzasadnionych przypadkach, odstępować od przepisów pewnych fragmentów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  12a 16
1. Komisję wspiera Komitet Funduszu ustanowiony przez art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999(14) (zwany dalej "Komitetem").
2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE(15).

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na miesiąc.

3. Komitet może rozpatrywać jakąkolwiek sprawę przedstawioną przez swojego przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego.
Artykuł  13
1. Zintegrowany system stosuje się:

a) od 1 lutego 1993 r. w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy, alfanumerycznego systemu identyfikacji i rejestracji bydła oraz zintegrowanego systemu kontroli, o którym mowa w art. 7;

b) 17 odnośnie do innych elementów określonych w art. 2, najpóźniej od:

– dnia 1 stycznia 1998 r. w przypadku Austrii, Finlandii i Szwecji,

– dnia 1 stycznia 1997 r. w przypadku pozostałych Państw Członkowskich;

c) 18 najpóźniej od dnia 1 stycznia 2005 r. w zakresie geograficznej części systemu identyfikacji działek, jak przewidziano w art. 4;

d) 19 najpóźniej od dnia 1 stycznia 2003 r. w zakresie zgodności systemów zarządzania i kontroli z systemem zintegrowanym, jak przewidziano w art. 9a.

2. W celu wdrożenia zintegrowanego systemu, Państwa Członkowskie:

– przyjmują niezbędne przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne dotyczące ust. 1 lit. a) do 1 lutego 1993 r., a te, które dotyczą ust. 1 lit. b) do 1 czerwca 1993 r.;

– podejmują środki administracyjne, budżetowe i techniczne konieczne do uruchomienia zintegrowanego systemu w terminach określonych w ust. 1.

Jednak w przypadku, gdy jakiekolwiek części zintegrowanego systemu działają przed terminami określonymi w ust. 1, Państwa Członkowskie korzystają z nich w celu zarządzania i kontroli.

Artykuł  14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 1992 r.

W imieniu Rady
J. PATTEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 9 z 15.1.1992, str. 4.

(2) Opinia wydana dnia 17 listopada 1992 r. (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 98 z 21.4.1992, str. 29.

(4) Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str.13. (Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) 2048/88)

(5) Dz.U. L 374 z 31.12.1988, str. 1.

(6) Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 32.

(7) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2704/1999 (Dz.U. L 327 z 21.12.1999, str. 12).

(8) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2072/98 (Dz.U. L 265 z 30.9.1998, str. 4).

(9) Dz.U. L 206 z 16.8.1996, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1826/97 (Dz.U. L 260 z 23.9.1997, str. 11).

(10) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21.

(11) Dz.U. L 312 z 20.11.1998, str. 1.

(12) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48.

(13) Dz.U. L 124 z 8.6.1971, str. 1.

(14) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(15) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

ZAŁĄCZNIK  20

SektorPodstawa prawnaUwagi
Suszone winogronaartykuł 7 ust. 1pomoc obszarowa
rozporządzenia (WE) nr 2201/96
Tytońartykuł 3pomoc produkcyjna
rozporządzenia (EWG) nr 2075/92
Chmielartykuł 12 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71pomoc obszarowa dopłaty do tymczasowego
rozporządzenie (WE) nr 1098/98odłogowania oraz karczowania
Agrośrodowiskotytuł II, rozdział VI (art. 22-24) oraz art. 55 ust.3pomoc obszarowa
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999
Leśnictwoartykuł 31 i art. 55 ust. 3pomoc obszarowa
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999
Obszary mniej uprzywilejowane i obszary z ograniczeniami środowiskowymitytuł II, rozdział V (art. 13-21) oraz art. 55 ust. 3pomoc obszarowa
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999
Oliwa z oliwekartykuł 5 ust. 1pomoc produkcyjna
rozporządzenia nr 136/66/EWG
Bawełnaartykuł 8pomoc produkcyjna
rozporządzenia (WE) nr 1554/95
Susz paszowyartykuł 10 i 11pomoc produkcyjna
rozporządzenia (WE) nr 603/95
Owoce cytrusowe przeznaczone do przetwórstwaartykuł 1pomoc produkcyjna
rozporządzenia (WE) nr 2202/96
Pomidory przeznaczone do przetwórstwaartykuł 2pomoc produkcyjna
rozporządzenia (WE) nr 2201/96
Winoart. 11-15pomoc na cele
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999restrukturyzacji
1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
2 Art. 1 ust. 3 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
3 Art. 2 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
4 Art. 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
5 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
6 Art. 5 zmieniony przez art. 11 rozporządzenia nr 820/97 z dnia 21 kwietnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.117.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1997 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Zgodnie z wersją anglojęzyczną na końcu artykułu 5 dodaje się następujący zwrot: "... and Regulation (EC) No 820/97".
7 Art. 6 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2466/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.335.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.

8 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
9 Art. 6 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
10 Art. 6 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
11 Art. 9a dodany przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
12 Art. 10 skreślony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
13 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
14 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
15 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
16 Art. 12a dodany przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
17 Art. 13 ust. 1 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2466/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.335.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 1996 r.
18 Art. 13 ust. 1 lit. c) dodana przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
19 Art. 13 ust. 1 lit. d) dodana przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.
20 Załącznik:

-dodany przez art. 1 pkt 11 rozporządzenia nr 1593/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.182.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 495/2001 z dnia 13 marca 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.72.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2001 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.