Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.173.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1213
z dnia 4 lipca 2017 r.
ustanawiająca Zintegrowaną Biologię Strukturalną - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (Instruct-ERIC)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4507)

(Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, duńskim, francuskim, niderlandzkim, portugalskim, słowackim i włoskim, są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 6 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Belgia, Republika Czeska, Dania, Francja, Grecja, Izrael, Włochy, Niderlandy, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo i Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) zwróciły się do Komisji o utworzenie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (Instruct-ERIC). Grecja, Hiszpania, Szwecja i Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej poinformowały o swojej decyzji, by uczestniczyć w INSTRUCT-ERIC początkowo w charakterze obserwatora. Uzgodniły one, że Zjednoczone Królestwo będzie przyjmującym państwem członkowskim Instruct-ERIC.

(2) Ponieważ w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Nie naruszając żadnych postanowień umowy o wystąpieniu, niniejsza decyzja wykonawcza ma w związku z powyższym zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa wyłącznie do momentu, w którym Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim.

(3) Jeżeli Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim, nie naruszając postanowień umowy o wystąpieniu, siedziba statutowa INSTRUCT ERIC zostanie przeniesiona na terytorium państwa członkowskiego lub państwa stowarzyszonego zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 723/2009.

(4) Komisja dokonała oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i stwierdziła, że spełnia on wymogi określone w tym rozporządzeniu.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Ustanawia się Zintegrowaną Biologię Strukturalną - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej pod nazwą "Instruct-ERIC".
2.  Istotne elementy statutu Instruct-ERIC określone są w załączniku.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Francuskiej, Państwa Izrael, Republiki Włoskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowackiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Carlos MOEDAS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 2  

ZASADNICZE ELEMENTY STATUTU INSTRUCT-ERIC

Następujące artykuły i ustępy artykułów statutu INSTRUCT-ERIC uwzględniają zasadnicze elementy zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 723/2009

1. 

Cele i działania

(art. 4 statutu Instruct-ERIC)
1. Głównym celem Instruct-ERIC jest ustanowienie i eksploatacja rozproszonej ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej zwanej Instruct, w szczególności aby:
a) ułatwić rozwój zintegrowanej biologii strukturalnej i komórkowej;
b) zapewnić kontrolowany dostęp do europejskich obiektów umożliwiających prowadzenie badań z dziedziny biologii strukturalnej i do wiedzy fachowej, zgodnie ze stanem wiedzy naukowej i technicznej;
c) zadbać o rozwój technologii Instruct; oraz
d) oferować szkolenia z zakresu integracyjnych technik w dziedzinie biologii strukturalnej.
2. Aby osiągnąć ten cel, Instruct-ERIC podejmuje i koordynuje szereg różnorodnych działań, w tym między innymi:
a) działania oferowane przez ośrodki Instruct, takie jak zapewnianie infrastruktury społeczności użytkowników zajmujących się biologią strukturalną oraz inne działania Instruct w zakresie szkolenia, tworzenia sieci kontaktów i rozpowszechniania wyników badań;
b) utworzenie i prowadzenie Instruct Hub, który pełni główną rolę koordynacyjną w odniesieniu do wszystkich działań Instruct oferowanych za pośrednictwem ośrodków Instruct;
c) zapewnianie dostępu do infrastruktury badawczej na potrzeby biologii strukturalnej, znajdującej się w ośrodkach Instruct, za pośrednictwem portalu internetowego Instruct obejmującego wzajemną ocenę i planowanie dostępu zarezerwowanego dla użytkowników Instruct przez ośrodek Instruct;
d) prowadzoną przez Instruct Hub koordynację kursów i warsztatów szkoleniowych dotyczących technik i metod stosowanych w dziedzinie biologii strukturalnej i komórkowej "umożliwiającą upowszechnianie wiedzy fachowej, zachęcanie do wymiany wiedzy i wzajemnego rozwoju ze środowiskiem przemysłowym;
e) prowadzoną przez Instruct Hub koordynację wspólnych programów ośrodków Instruct, wspierających nowe podejścia techniczne i technologiczne, które umożliwiają lepszą integrację technologii w dziedzinie biologii strukturalnej;
f) koordynację programów prowadzonych z udziałem przedsiębiorstw, które rozwijają innowacyjne technologie w dziedzinie biologii strukturalnej, umożliwiającą ich skuteczne wykorzystanie przez ośrodki Instruct, dzięki czemu badacze akademiccy i przemysłowi w Europie będą mieli do nich dostęp;
g) łączenie społeczności zajmujących się biologią strukturalną, komórkową i systemową dzięki koordynacji wspólnych działań, w tym posiedzeń, konferencji i warsztatów;
h) wszelkie inne powiązane działania, które będą stanowić wsparcie dla badań prowadzonych w ramach europejskiej przestrzeni badawczej.
3. Instruct-ERIC buduje i funkcjonuje na zasadzie niedochodowej w celu dalszego promowania innowacji oraz transferu wiedzy i technologii. Istnieje możliwość prowadzenia działalności dochodowej w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z podstawową misją i nie zagraża osiągnięciu celów tej misji.

2. 

Ustanowienie Instruct-ERIC

(art. 2 statutu Instruct-ERIC)
1. Niniejszym ustanawia się europejską infrastrukturę badawczą pod nazwą "Zintegrowana Biologia Strukturalna", zwaną dalej "Instruct".
2. Instruct ma formę prawną konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) zarejestrowanego na mocy przepisów rozporządzenia (WE) nr 723/2009 w sprawie ERIC, zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 1261/2013 3 , i nosi nazwę "Instruct-ERIC".

3. 

Siedziba

(art. 3 statutu Instruct-ERIC)

Siedzibą statutową Instruct-ERIC jest Oksford w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 723/2009, siedzibą statutową staje się Florencja we Włoszech.

4. 

Czas trwania

(art. 29 statutu Instruct-ERIC)

Instruct-ERIC ustanawia się na czas nieokreślony. Może on zostać zlikwidowany zgodnie z art. 30.

5. 

Likwidacja

(art. 30 statutu Instruct-ERIC)
1. Likwidacja Instruct-ERIC następuje w wyniku decyzji Rady zgodnie z art. 13.
2. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia decyzji o likwidacji Instruct-ERIC, a następnie z chwilą zamknięcia Instruct-ERIC zawiadamia Komisję Europejską o tej decyzji.
3. Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia Instruct-ERIC rozdziela się między członków proporcjonalnie do ich skumulowanego rocznego wkładu pieniężnego w Instruct-ERIC. Zobowiązania pozostałe po likwidacji, w tym aktywa Instruct-ERIC, rozdziela się między członków proporcjonalnie do ich skumulowanego rocznego wkładu pieniężnego w Instruct-ERIC, przy czym nie mogą one przewyższać kwoty jednego rocznego wkładu.
4. Instruct-ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. 

Odpowiedzialność

(art. 21 statutu Instruct-ERIC)
1. Instruct-ERIC odpowiada za swoje długi.
2. Członkowie nie ponoszą zbiorowo odpowiedzialności za długi Instruct-ERIC.
3. Odpowiedzialność finansowa każdego z członków za długi i zobowiązania Instruct-ERIC ogranicza się do wysokości wkładu wniesionego przez nich do Instruct-ERIC, jak określono w załączniku 2.
4. Instruct-ERIC zawiera odpowiednie ubezpieczenie obejmujące te formy ryzyka, które są charakterystyczne dla budowy i funkcjonowania Instruct-ERIC.

7. 

Polityka dostępu

(art. 25 statutu Instruct-ERIC)
1. Każdy członek przyjmujący co najmniej jeden ośrodek Instruct zapewnia kwalifikującym się wnioskodawcom dostęp do infrastruktury zgodnie z zatwierdzoną procedurą dostępu. Każdy ośrodek Instruct określa część swojej zdolności infrastrukturalnej, którą udostępnia na potrzeby projektów zatwierdzonych przez Instruct. Komitet ds. dostępu zatwierdza wnioski w sprawie dostępu do Instruct-ERIC na podstawie przeglądu przeprowadzonego międzynarodowych ekspertów, w którym kierują się oni w pierwszej kolejności doskonałością naukową, uwzględniając również techniczną i operacyjną wykonalność.
2. Dyrektor sprawuje nadzór nad świadczeniem usług w zakresie dostępu, uwzględniając:
a) naukową (wzajemną) ocenę projektu;
b) ocenę logistyczną dotyczącą technicznej wykonalności dokonaną przez zaangażowany ośrodek lub zaangażowane ośrodki Instruct, spodziewany termin i harmonogram prac w ośrodku; oraz
c) zasoby finansowe i niepieniężne udostępnione przez ośrodek Instruct i Instruct Hub w celu wsparcia dostępu, którego dotyczy wniosek, szczególnie zdolność w zakresie dostępu Instruct w ujętym we wniosku ośrodku Instruct oraz wystarczające centralne finansowanie dostępu zarządzane przez Instruct Hub.
3. Instruct-ERIC przyjmuje wnioski o dostęp do infrastruktury Instruct-ERIC od każdego użytkownika.
4. Instruct-ERIC zapewnia otwarty dostęp dla badaczy z instytucji z państw będących członkami, obejmujący dostęp do danych, narzędzi i usług oferowanych przez ośrodki Instruct. Użytkownicy będący członkami mogą ubiegać się o finansowany przez Instruct-ERIC dostęp do infrastruktury, kursów i warsztatów szkoleniowych, uczestnictwo w konferencjach lub każde inne działanie oferowane i wspierane przez Instruct-ERIC. Dostęp do danych i narzędzi podlega polityce w zakresie zarządzania danymi i polityce w zakresie produktów biologicznych Instruct-ERIC, a także, w przypadku współpracy, umowie między wszystkimi użytkownikami, jak określono w art. 27.
5. Użytkownicy spoza państw będących członkami mogą ubiegać się o dostęp przy pomocy systemu do składania wniosków. W przypadku badań akademickich lub przedkonkurencyjnych za dostęp będzie pobierana opłata akademicka. Opłaty akademickie mogą być również pobierane od użytkowników niekomercyjnych, którzy ubiegają się o dostęp za pośrednictwem organizacji międzyrządowej i którzy nie mają siedziby na terytorium jednego z państw będących członkami.
6. Od użytkowników ubiegających się o dostęp do infrastruktury Instruct na potrzeby badań prowadzonych na własny rachunek pobiera się za dostęp opłatę komercyjną. W takim przypadku dane powstałe w wyniku dostępu będą należeć do użytkownika i nie ma obowiązku ujawniania ich lub podawania ich do informacji publicznej.
7. Członkowie mają zawsze pierwszeństwo dostępu.
8. Użytkownicy infrastruktury Instruct-ERIC prowadzący badania inaczej niż na własny rachunek wyrażają zgodę na publikację danych powstałych w wyniku dostępu i podają je do wiadomości publicznej.

8. 

Niezależna Rada Naukowa (ISAB)

(art. 17 statutu Instruct-ERIC)
1. ISAB ustanawia się w celu doradzania Radzie we wszelkich kwestiach naukowych i strategicznych istotnych dla Instruct-ERIC. ISAB dokonuje przeglądu efektywności ośrodków Instruct w celu przedstawienia Radzie Instruct rekomendacji dotyczących zatwierdzenia lub likwidacji placówki badawczej jako ośrodka Instruct oraz zapewnienia doradztwa w zakresie postępów i przyszłych strategicznych i naukowych celów, potrzeb i możliwości, przy uwzględnieniu globalnego kontekstu.
2. ISAB składa się minimalnie z pięciu a maksymalnie z ośmiu naukowych i technicznych ekspertów powołanych przez Radę. ISAB wybiera spośród swoich członków przewodniczącego zwykłą większością głosów. Mandat powołanego przewodniczącego jest automatycznie przedłużany tak, aby przewodniczący mógł sprawować tę funkcję przez całą kadencję. Członkowie ISAB nie są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie Instruct-ERIC i są nimi zazwyczaj eksperci spoza Europy. Propozycje dotyczące członków ISAB może składać do Rady dyrektor. Przed rozpatrzeniem przez Radę należy zgłosić jakiekolwiek potencjalne konflikty interesów. Członków ISAB powołuje się na trzy lata z możliwością jednokrotnego przedłużenia kadencji od roku do trzech lat. Od członków ISAB wymaga się podpisania umowy poufności nie później niż trzydzieści dni po ich nominacji lub przed wymianą jakichkolwiek poufnych informacji, w zależności od która data jest wcześniejsza.
3. Posiedzenie ISAB odbywa się co najmniej raz do roku i ma na celu ocenę ogólnych naukowych i strategicznych postępów poczynionych przez Instruct-ERIC i porównanie ich z wizją naukową i innymi wyzwaniami.
4. Członkowie ISAB otrzymują od Instruct-ERIC zwrot racjonalnie uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania zgodnie z zaleceniami Rady.

9. 

Polityka upowszechniania

(art. 26 statutu Instruct-ERIC)
1. Rolą Instruct-ERIC jest ułatwianie prowadzenia badań naukowych oraz ogólnie zachęcanie do zapewniania jak najszerszego swobodnego dostępu do danych z badań naukowych. Niezależnie od tej zasady Instruct-ERIC propaguje wysokiej jakości badania i wspiera kulturę "najlepszych praktyk" poprzez działalność szkoleniową.
2. Zasadniczo Instruct-ERIC zachęca badaczy do publicznego udostępniania wyników badań oraz zwraca się do wszystkich użytkowników o odpowiednie uwzględnienie zasad Instruct-ERIC.
3. Polityka upowszechniania obejmuje opis różnych grup docelowych, a aby dotrzeć do odbiorców docelowych, Instruct-ERIC wykorzystuje szereg kanałów, takich jak: portale internetowe, biuletyn informacyjny, warsztaty, obecność na konferencjach, artykuły w czasopismach i gazetach codziennych oraz media społecznościowe.
4. W publikacjach powstałych w rezultacie prowadzenia działań wspieranych przez Instruct-ERIC należy uwzględnić wsparcie ze strony personelu i wykorzystanie zasobów doświadczalnych Instruct-ERIC.

10. 

Polityka zarządzania danymi, własności intelektualnej i produktów biologicznych

(art. 27 statutu Instruct-ERIC)
1. Zasadniczo przestrzega się zasad otwartego oprogramowania i otwartego dostępu.
2. Wszelkie dane wygenerowane w wyniku działań Instruct-ERIC powinny przede wszystkim pozostać własnością naukowca, który je uzyskał, lub instytucji, która go zatrudnia. Z zastrzeżeniem wcześniejszych zobowiązań, w tym względem różnych placówek, agencji zajmujących się przyznawaniem dotacji lub innych osób trzecich, użytkownicy infrastruktury Instruct mogą zażądać zawarcia umowy w sprawie praw własności intelektualnej przed rozpoczęciem prac. Wyłączną odpowiedzialność za ochronę własności intelektualnej użytkowników ponoszą sami użytkownicy.
3. W przypadku udostępnienia infrastruktury Instruct-ERIC na potrzeby projektów opartych na współpracy użytkownicy uzgadniają kwestię współdzielonej własności doświadczalnych danych lub materiałów przed rozpoczęciem prac związanych z dostępem. Odpowiedzialność za ochronę współdzielonej własności intelektualnej w odniesieniu do wszystkich użytkowników ponoszą sami użytkownicy.
4. Instruct-ERIC zapewnia użytkownikom infrastruktury Instruct-ERIC wytyczne (w formie polityki w zakresie zarządzania danymi i polityki w zakresie produktów biologicznych) w celu zapewnienia, aby badania naukowe podejmowane z wykorzystaniem materiału udostępnianego za pośrednictwem Instruct-ERIC były prowadzone w ramach, w jakich uznaje się prawa właścicieli danych i prywatność poszczególnych osób, w stopniu mającym zastosowanie zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w państwie przyjmującym, a kwestia własności danych i narzędzi wygenerowanych w wyniku działań Instruct-ERIC musi być jasno określona.

11. 

Polityka zatrudnienia

(art. 28 statutu Instruct-ERIC)
1. Instruct-ERIC może zatrudniać pracowników, których powołuje i odwołuje dyrektor.
2. Rada zatwierdza plan zatrudnienia opracowany przez dyrektora przy zatwierdzaniu planu prac.
3. Dyrektor przedstawia Radzie z wyprzedzeniem informacje dotyczące wakatów do obsadzenia i planu polityki kadrowej. Rada decyduje, które stanowiska wymagają zatwierdzenia przez nią wybranych kandydatów.
4. Procedury wyboru kandydatów na pracowników Instruct-ERIC muszą być zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i poszanowania równości szans, a dyskryminacja pozytywna - zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy. Umowy o pracę są zgodne z krajowymi przepisami państwa, w którym zatrudnia się pracowników.

12. 

Polityka zamówień publicznych

(art. 24 ust. 1 statutu Instruct-ERIC)

Rada zatwierdza szczegółowe zasady postępowań o udzielenie zamówienia oraz kryteria, którymi Instruct-ERIC jest zobowiązane się kierować. Ta polityka zamówień publicznych jest zgodna z zasadami przejrzystości, proporcjonalności, wzajemnego uznawania, równego traktowania i niedyskryminacji.

1 Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.
2 Załącznik zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2019/768 z dnia 8 maja 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.126.67) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
3 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1261/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (Dz.U. L 326 z 6.12.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.