Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.148.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 15/19/COL
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zgodności przedłożonej przez Norwegię stawki jednostkowej na 2019 r. z przepisami art. 17 aktu, o którym mowa w pkt 66wm załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej) [2019/932]

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 66u załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG") (rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), w szczególności jego art. 16 ust. 1, oraz akt, o którym mowa w pkt 66wm załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, "rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 391/2013"), w szczególności jego art. 17 ust. 1 lit. d), oba akty dostosowane do Porozumienia EOG Protokołem 1 do tego Porozumienia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 391/2013 ustanowiono wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. Wspólny system opłat jest integralnym elementem procesu realizacji celów systemu skuteczności działania ustanowionego na podstawie art. 11 aktu, o którym mowa w pkt 66t załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), oraz aktu, o którym mowa w pkt 66xf załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych) ("rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 390/2013").

(2) Akt, o którym mowa w pkt 66xe załącznika XIII do Porozumienia EOG (decyzja wykonawcza Komisji 2014/132/UE ustanawiająca ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania dla sieci zarządzania ruchem lotniczym oraz progi alarmowe na drugi okres odniesienia obejmujący lata 2015-2019), określa ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania, w tym docelowy parametr w zakresie efektywności kosztowej w odniesieniu do trasowych służb żeglugi powietrznej wyrażony w ustalonych kosztach jednostkowych zapewniania tych służb, na drugi okres odniesienia obejmujący lata 2015-2019.

(3) Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013 Urząd Nadzoru EFTA ocenia stawki jednostkowe w strefach pobierania opłat na 2019 r., przedłożone przez Norwegię zgodnie z wymogami określonymi w art. 9 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia. Ocena ta dotyczy zgodności stawek jednostkowych z przepisami rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013.

(4) Urząd Nadzoru EFTA przeprowadził ocenę stawek jednostkowych przy wsparciu jednostki ds. oceny skuteczności działania i Centralnego Biura Opłat Trasowych, działających w ramach organizacji Eurocontrol, z wykorzystaniem danych i dodatkowych informacji dostarczonych przez Norwegię.

(5) Na podstawie tej oceny Urząd uznał, zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013, że przedłożona przez Norwegię stawka jednostkowa w strefach pobierania opłat na rok 2019 jest zgodna z przepisami rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013.

(6) Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 391/2013 Norwegia powinna zostać powiadomiona o tym ustaleniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedłożona przez Norwegię trasowa stawka jednostkowa na 2019 r. w wysokości 421,61 NOK jest zgodna z przepisami aktu, o którym mowa w pkt 66xf załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 390/2013), oraz aktu, o którym mowa w pkt 66wm załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 391/2013).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Norwegii.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2019 r.
W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
Bente ANGELL-HANSENFrank J. BÜCHELHögni S. KRISTJÁNSSON Carsten ZATSCHLER
PrzewodniczącyCzłonek KolegiumOdpowiedzialny członek KolegiumZatwierdzający jako dyrektor ds. prawnych i wykonawczych
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.