Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.377.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
Sprawa: M.9988-SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 377/13)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

1.
W dniu 30 października 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

SEGRO plc ("SEGRO", Zjednoczone Królestwo),
Public Sector Pension Investment Board ("PSPIB", Kanada),
Gonesse Site Asset ("przedsiębiorstwo docelowe", Francja).

Przedsiębiorstwa SEGRO i PSPIB przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, pośrednią wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem docelowym za pośrednictwem przedsiębiorstwa SEGRO European Logistics Partnership S.a.r.l ("SELP", Luksemburg).

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa SEGRO: nabywanie i rozwijanie nowoczesnych magazynów i budynków przemysłu lekkiego zlokalizowanych wokół większych konurbacji oraz w węzłach komunikacyjnych w wielu państwach UE, takich jak Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Polska i Zjednoczone Królestwo, oraz zarządzanie nimi;
w przypadku przedsiębiorstwa PSPIB: inwestowanie wkładów netto w fundusze emerytalne kanadyjskiej federalnej służby publicznej, Kanadyjskich Sił Zbrojnych, Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej i Sił Rezerwowych. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na całym świecie i zarządza zróżnicowanym portfelem o zasięgu globalnym obejmującym m.in. akcje, obligacje i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu oraz inwestycje w kapitał private equity, nieruchomości, infrastrukturę, zasoby naturalne i instrumenty dłużne oferowane na rynku niepublicznym;
w przypadku przedsiębiorstwa docelowego: centrum logistyczne o powierzchni najmu 10 846 m2, położone na północ od Paryża w ZAC des Tulipes Nord, avenue du XXIème Siècle in Gonesse. Obecnie centrum jest dzierżawione przez osobę trzecią i służy przede wszystkim jako magazyn.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9988-SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.