Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9981 - Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.417.58

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9981 - Bain Capital/Ahlstrom-Munksjo)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 417/09)

(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2020 r.)

1.
W dniu 25 listopada 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Bain Capital Investors L.L.C. ("Bain Capital") (USA),
Ahlstrom-Munksjo Oyj ("Ahlstrom-Munksjo") (Finlandia).

Przedsiębiorstwo Bain Capital przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Ahlstrom-Munksjo. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku Bain Capital: przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w różnych sektorach, w tym w sektorach technologii informacyjnych, opieki zdrowotnej, produktów detalicznych i konsumenckich, komunikacyjnym, finansowym oraz przemysłowym/produkcyjnym;
w przypadku Ahlstrom-Munksjo: światowy producent i dostawca materiałów na bazie włókien. Jego oferta obejmuje materiały filtracyjne, materiały antyadhezyjne, materiały stosowane w przetwórstwie spożywczym, papiery dekoracyjne, podkłady ścierne i podkłady do taśm, papier elektrotechniczny, materiały z włókna szklanego, materiały i rozwiązania na bazie włókien do celów medycznych i diagnostycznych, a także szereg specjalistycznych papierów do zastosowań przemysłowych i konsumenckich.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9981 - Bain Capital/Ahlstrom-Munksjo

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.