Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9956 - DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.437.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9956 - DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 437/10)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2020 r.)

1.
W dniu 9 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Diamond Transmission Corporation Limited ("DTC", Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi", Japonia),
Chubu Electric Power Company Netherlands B.V. ("CEPCON", Niderlandy), kontrolowane przez Chubu Electric Power Co., Inc (Japonia),
Hornsea One OFTO (Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa DTC i CEPCON przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Hornsea One OFTO.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa DTC: spółka holdingowa, łącząca działalność inwestycyjną Mitsubishi z jego sekcją przesyłową. Mitsubishi jest globalnym przedsiębiorstwem handlowym prowadzącym działalność związaną z energią elektryczną, metalami, maszynami, chemikaliami, żywnością i niewyspecjalizowaną sprzedażą detaliczną,
w przypadku przedsiębiorstwa CEPCON: jest to holding projektów zagranicznych Chubu. Chubu to grupa świadcząca usługi energetyczne, prowadząca działalność związaną z usługami użyteczności publicznej w dziedzinie energii elektrycznej, dostawą gazu, przechowywaniem energii cieplnej, lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi, działalnością konsultingową i inwestycyjną za granicą, usługami zarządzania nieruchomościami oraz usługami IT,
w przypadku przedsiębiorstwa Hornsea One OFTO: posiadanie i eksploatacja sieci przesyłowej na potrzeby morskiej farmy wiatrowej Hornsea One.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9956 - DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.