Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.171.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9839 - VGRD/Auto Wichert Assets)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 171/06)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2020 r.)

1. W dniu 11 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

VGRD GmbH ("VGRD", Niemcy) - jednostka, w której całościowy udział posiada przedsiębiorstwo Volkswagen AG ("VW AG") należące do VW Group,
niektóre aktywa przedsiębiorstwa Auto Wichert GmbH ("aktywa docelowe", Niemcy) - własność Auto Wichert GmbH ("Wichert", Niemcy).

Przedsiębiorstwo VGRD (pośrednio) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad aktywami docelowymi.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa VGRD: prowadzenie kilku punktów sprzedaży detalicznej w Niemczech. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo VW Group, zajmuje się ono rozwojem, produkcją, wprowadzaniem do obrotu i sprzedażą samochodów osobowych, pojazdów lekkich, ciężarówek, autobusów, autokarów, podwozi dla autobusów i silników Diesla, motocykli, w tym części zamiennych i akcesoriów do każdego z nich,
w przypadku aktywów docelowych: cztery salony samochodowe grupy VW w obszarze metropolitalnym Hamburga (Niemcy), prowadzące sprzedaż detaliczną nowych i używanych samochodów osobowych i pojazdów lekkich pod markami VW Group, wyprodukowanych przez VW części zamiennych (w tym: OEM) oraz świadczące usługi powiązane.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9839 - VGRD/Auto Wichert Assets

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.