Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.176.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9838 - Altor Fund Manager/Eleda/JVAB)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 176/05)

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2020 r.)

1. W dniu 13 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Altor Fund Manager AB ("Altor Fund Manager", Szwecja),
Eleda Group Holding AB ("Eleda", Szwecja),
JV Partners AB ("JVAB", Szwecja).

Altor Fund Manager przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami Eleda i JVAB.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku Altor Fund Manager: fundusz private equity ukierunkowany na inwestycje w średnim segmencie rynku w Skandynawii, a także na w regionie niemieckojęzycznym,
w przypadku Eleda: świadczenie usług w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, zawierania umów i innych usług w zakresie infrastruktury, głównie w południowej i środkowej części Szwecji,
w przypadku JVAB: działalność ukierunkowana głównie na kontrakty w segmentach dotyczących gruntów i dróg, wodociągów i kanalizacji oraz inżynierii lądowej i wodnej w regionie sztokholmskim.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9838 - Altor Fund Manager/Eleda/JVAB

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 229-64301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.