Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.177.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9825 - CPPIB/Téthys Invest/Galileo Global Education)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 177/03)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2020 r.)

1. W dniu 18 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB", Kanada),
Téthys Invest SAS ("Téthys", Francja), jednostka zależna spółki holdingowej Téthys SAS (Francja),
Galileo Global Education Group ("Galileo", Francja).

Przedsiębiorstwa CPPIB i Téthys przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Galileo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa CPPIB: organizacja zarządzająca inwestycjami w skali światowej, która inwestuje środki przekazane jej przez fundusz emerytalny Canada Pension Plan,
w przypadku przedsiębiorstwa Téthys: kierowanie długoterminowymi inwestycjami w projekty w zakresie przedsiębiorczości na całym świecie,
w przypadku przedsiębiorstwa Galileo: międzynarodowy podmiot świadczący usługi w zakresie prywatnego kształcenia pomaturalnego i edukacji, który obsługuje szereg instytucji na całym świecie. W EOG Galileo prowadzi działalność głównie we Francji, we Włoszech, na Cyprze, w Niemczech i w Zjednoczonym Królestwie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9825 - CPPIB/Téthys Invest/Galileo Global Education Group

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.