Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9817 - Rhône Capital/Maxam) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.122.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9817 - Rhône Capital/Maxam)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 122/05)

(Dz.U.UE C z dnia 15 kwietnia 2020 r.)

1.
W dniu 3 kwietnia 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Rhône Capital L.L.C. ("Rhône Capital", Stany Zjednoczone),
MaxamCorp Holding, S.L. ("Maxam", Hiszpania).

Przedsiębiorstwo Rhône Capital przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Maxam.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Rhône Capital: firma zarządzająca inwestycjami,
w przypadku przedsiębiorstwa Maxam: zdywersyfikowana grupa przedsiębiorstw prowadzących działalność głównie w dziedzinie produkcji i dostawy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i systemów inicjowania oraz powiązanych z nimi produktów, usług i rozwiązań; amunicja oraz produkty, usługi i systemy obronne, a także produkty wykorzystywane w myślistwie i sporcie, takie jak naboje zespolone i proch strzelniczy.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9817 - Rhône Capital/Maxam

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.