Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.174.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9778 - TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 174/05)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

1. W dniu 15 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

TUI AG ("TUI AG", Niemcy),
Royal Caribbean Cruises Ltd ("RCCL", Liberia),
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH ("Hapag-Lloyd Cruises", Niemcy).

Przedsiębiorstwa TUI AG i RCCL za pośrednictwem TUI Cruises GmbH ("TUI Cruises", Niemcy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 (4) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Hapag-Loyd Cruises.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku TUI AG: jednostka dominująca najwyższego szczebla grupy TUI, działającej w obszarze zintegrowanej turystyki wypoczynkowej za pośrednictwem różnych zależnych hoteli, statków wycieczkowych, linii lotniczych, statków powietrznych, biur podróży, organizatorów turystyki i portali internetowych,
w przypadku RCCL: światowy operator rejsów oceanicznych,
w przypadku TUI Cruises: już istniejące wspólne przedsiębiorstwo kontrolowane wspólnie przez TUI AG i RCCL, oferujące rejsy oceaniczne, przede wszystkim klientom niemieckojęzycznym,
w przypadku Hapag-Lloyd Cruises: oferowanie rejsów oceanicznych, przede wszystkim klientom niemieckojęzycznym.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9778 - TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.