Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.176.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9756 - Nouryon/CP Kelco)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 176/04)

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2020 r.)

1. W dniu 14 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Nouryon Chemicals International B.V. ("Nouryon", Niderlandy),
CP Kelco CMC (Dania).

Przedsiębiorstwo Nouryon przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem CP Kelco CMC.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów kapitałowych oraz aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Nouryon: światowy producent i dostawca specjalistycznego przedsiębiorstwa chemicznego produkującego szeroką gamę substancji chemicznych, takich jak sól, chlor i produkty żrące, półprodukty chemiczne, surfaktanty i chemikalia procesowe oraz pochodne celulozy. Dawniej znany jako AkzoNobel Specialty Chemicals, znajduje się pod wyłączną kontrolą funduszy zarządzanych przez jednostki powiązane z grupą Carlyle,
w przypadku przedsiębiorstwa CP Kelco CMC: zajmująca się karboksymetylocelulozą ("CMC") jednostka CP Kelco ApS i Huber.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

Sprawa M. 9756 - Nouryon/CP Kelco

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.