Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.98.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa: M.9746 - Fyffes Limited/van Wylick GmbH)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 98/13)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2020 r.)

1. W dniu 13 marca 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Fyffes Limited ("Fyffes", Irlandia), spółka zależna należąca w całości do Sumitomo Corporation ("Sumitomo", Japonia),
Frutchimport van Wylick GmbH ("Van Wylick", Niemcy).

Przedsiębiorstwo Fyffes przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Van Wylick.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku Fyffes: zakup, transport, przywóz i sprzedaż hurtowa bananów; na terenie EOG Fyffes przywozi również inne owoce, w tym ananasy, i zapewnia pewne ograniczone usługi w zakresie dojrzewania i wysyłki bananów na rzecz podmiotów trzecich,
w przypadku Sumitomo: inwestycje w różnych sektorach, takich jak handel wyrobami metalowymi, transport i budownictwo, chemikalia i elektronika, media, zasoby mineralne i energetyka,
w przypadku Van Wylick: usługi związane z dojrzewaniem bananów, a także dystrybucja świeżych owoców.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9746 - Fyffes Limited/van Wylick GmbH

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGffi

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.