Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.167.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9730 - FCA/PSA)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 167/09)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2020 r.)

1. W dniu 8 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Peugeot S.A. ("PSA", Francja),
Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA", Niderlandy), kontrolowane przez EXOR N.V.

Przedsiębiorstwo PSA łączy się, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, z przedsiębiorstwem FCA.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
FCA prowadzi na całym świecie działalność w zakresie produkcji, dostaw i dystrybucji pojazdów osobowych i lekkich samochodów dostawczych pod markami Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, Ram i Fiat Professional. Ponadto FCA jest właścicielem przedsiębiorstw produkujących komponenty i moduły z tworzyw sztucznych (Plastic Components and Modules Automotive S.p.A.), komponenty odlewane wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym (Teksid S.p.A) oraz przedsiębiorstwa rozwijającego systemy produkcji dla tego przemysłu (Comau S.p.A.). W celu wspierania sprzedaży wyprodukowanych przez siebie pojazdów FCA zapewnia również finansowanie sprzedaży detalicznej i dealerów samochodowych,
PSA prowadzi na całym świecie działalność w zakresie produkcji, dostaw i dystrybucji pojazdów osobowych i lekkich samochodów dostawczych pod markami Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall i DS. Za pośrednictwem swojej spółki zależnej Faurecia S.A. działa także w zakresie produkcji i dostaw części samochodowych. PSA oferuje również usługi pomocnicze, takie jak rozwiązania dotyczące finansowania zakupu pojazdów silnikowych, a także usługi i rozwiązania w zakresie mobilności.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9730 - FCA/PSA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.