Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9728 - Altice/OMERS/Allianz/Covage).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.347.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9728 - Altice/OMERS/Allianz/Covage)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 347/10)

(Dz.U.UE C z dnia 19 października 2020 r.)

1.
W dniu 8 października 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Altice France S.A. (Francja), kontrolowanego przez Altice Europe N.V. ("Altice"),
OMERS Infrastructure European Holdings B.V. (Niderlandy), kontrolowanego przez OMERS Administration Corporation ("OMERS"),
Allianz Infrastructure Luxembourg II S.a r.l. (Luksemburg), należącego do grupy Allianz ("Allianz"),
Covage S.A.S. ("Covage", Francja), wspólnie kontrolowanego przez Cube Inftrastructure i Partners Group.

Przedsiębiorstwa Altice, OMERS i Allianz przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Covage.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Altice: działalność w zakresie telekomunikacji, treści, mediów, rozrywki oraz reklam. W sektorze telekomunikacji przedsiębiorstwo Altice prowadzi działalność głównie na hurtowym i detalicznym rynku telefonii stacjonarnej i komórkowej z przeznaczeniem dla klientów indywidualnych oraz firm. Za pośrednictwem swojej spółki zależnej SFR FTTH (zarządzanej wspólnie z Allianz i OMERS) przedsiębiorstwo Altice oferuje także działalność w zakresie zakładania, eksploatacji, marketingu, finansowania i konserwacji sieci światłowodowych we Francji,
w przypadku przedsiębiorstwa OMERS: działalność w zakresie administrowania programem emerytalnym pracowników komunalnych stanu Ontario (Główny Program Emerytalny Pracowników Miejskich w Ontario, ang. Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan),
w przypadku przedsiębiorstwa Allianz: międzynarodowy koncern przemysłowo-usługowy, który oferuje usługi w zakresie ubezpieczeń i zarządzania aktywami na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorstw,
w przypadku przedsiębiorstwa Covage: działalność w w zakresie projektowania, finansowania, wdrażania i eksploatacji sieci szerokopasmowych we Francji (głównie światłowodów) oraz w zakresie marketingu usług dostępu do internetu, wyłącznie na rynku hurtowym.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9728 - Altice/OMERS/Allianz/Covage

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

Komisja Europejska

Directorate-General for Competition

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.