Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.177.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9677 - DIC/BASF Colors & Effects)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 177/04)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2020 r.)

1. W dniu 15 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

DIC Corporation ("DIC", Japonia),
BASF Colors & Effects ("BCE", Niemcy), kontrolowane przez BASF SE.

Przedsiębiorstwo DIC przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem BCE.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa DIC: produkcja i sprzedaż farb drukarskich, pigmentów organicznych i żywic syntetycznych. W przypadku pigmentów i innych barwników DIC prowadzi działalność głównie za pośrednictwem należącej do niego w całości spółki zależnej Sun Chemical Corporation,
w przypadku przedsiębiorstwa BCE: produkcja i sprzedaż pigmentów oraz innych barwników.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9677 - DIC/BASF Colors & Effects

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.