Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.170.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9666 - Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 170/06)

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2020 r.)

1. W dniu 8 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Deutsche Asphalt GmbH ("Deutsche Asphalt", Niemcy), kontrolowane przez STRABAG SE ("STRABAG group", Austria),
KEMNA BAU Andrae GmbH & Co. KG ("KEMNA BAU", Niemcy),
Heideasphalt GmbH & Co. KG ("Heideasphalt"), nowo utworzony wspólny przedsiębiorca w Niemczech.

Przedsiębiorstwa Deutsche Asphalt i KEMNA BAU przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Heideasphalt.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
STRABAG to globalna grupa budowlana prowadząca działalność we wszystkich sektorach budownictwa, w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej, inżynierii, budowy torów i kolei, budownictwa i związanych z nim usług (zarządzanie obiektami) oraz wydobycia surowców i materiałów budowlanych oraz handlu nimi. Prowadzi ona działalność, w szczególności za pośrednictwem przedsiębiorstwa Deutsche Asphalt, w zakresie produkcji różnych rodzajów asfaltu: do podbudowy nawierzchni, lepiszcza i nawierzchni,
KEMNA BAU prowadzi działalność na różnych etapach budowy dróg komunikacyjnych. Działa w szczególności w zakresie wydobycia surowców w kamieniołomach i żwirowniach, produkcji i dystrybucji mieszanek asfaltowych, jak również w budownictwie (budowa dróg asfaltowych, konstrukcje betonowe do specjalistycznych robót budowlanych, brukarstwo). Ponadto zajmuje się robotami ziemnymi, budową kanalizacji, składowisk odpadów i kolei, pracami remontowo-budowlanymi oraz wznoszeniem betonowych ścian ochronnych na miejscu,
Heideasphalt będzie prowadzić mieszalnię asfaltu w Wittingen, obecnie zarządzaną przez Deutsche Asphalt.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9666 - Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.