Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.307.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9525 - EPE/OCH/Omnicare)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 307/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2019 r.)

1. W dniu 4 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Equistone Partners Europe Limited ("Equistone", Zjednoczone Królestwo),
- Omnicare Holding GmbH & Co. KG ("OCH", Niemcy),
- Omnicare Beteiligungen GmbH ("Omnicare", Niemcy).

Planowana koncentracja polega na przejęciu wspólnej kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przez Equistone i OCH nad Omnicare.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Equistone jest przedsiębiorstwem prowadzącym inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech i Szwajcarii. Fundusze kontrolowane przez Equistone inwestują w przedsiębiorstwa z różnych sektorów działalności, takich jak konsumenci i podróże, usługi finansowe, specjalistyczne usługi inżynieryjne i usługi wsparcia,
- Omnicare prowadzi działalność głównie w zakresie:
(i) specjalistycznych produktów leczniczych (onkologicznych produktów leczniczych),
(ii) usług dla aptek sporządzających leki recepturowe,
(iii) posiadania udziałów w niektórych ambulatoryjnych onkologicznych placówkach medycznych oraz
(iv) prowadzenia klinik leczących zaburzenia i choroby psychiczne i psychosomatyczne.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9525 - EPE/OCH/Omnicare

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.