Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.379.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9512 - EQT/Colony Capital/Zayo)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 379/05)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2019 r.)

1. W dniu 30 października 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- EQT Fund Management S.à r.l ("EQT", Luksemburg),
- Digital Colony GP, LLC ("Digital Colony", Stany Zjednoczone), kontrolowanego przez Colony Capital, Inc. ("Colony Capital", Stany Zjednoczone),
- Zayo Group Holding, Inc. ("Zayo", Stany Zjednoczone).

EQT i Digital Colony przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Zayo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa EQT: fundusz inwestycyjny realizujący inwestycje w infrastrukturę oraz aktywa i przedsiębiorstwa związane z infrastrukturą głównie w Europie i Ameryce Północnej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Digital Colony: przedsiębiorstwo inwestycyjne, kontrolowane przez Colony Capital, przedsiębiorstwo działające na skalę światową w branży nieruchomości i zarządzania inwestycjami. Digital Colony inwestuje w przedsiębiorstwa infrastruktury cyfrowej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Zayo: dostawca usług infrastruktury łączności w Europie i Ameryce Północnej, w tym dzierżawionych ciemnych światłowodów, prywatnych sieci danych, połączeń z podziałem długości fali, Ethernetu, dołączalności IP, ofert usług w modelu chmury obliczeniowej oraz innych usług dużej przepustowości.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

Sprawa M.9512 - EQT/Colony Capital/Zayo

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.