Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.307.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9465 - Primus Shareholders/Prudential/Real Estate)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 307/07)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2019 r.)

1. W dniu 4 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- K Plus BV; Givin BV, Muhak BV i 3K Investment BV ("udziałowcy Primus", Niderlandy), oraz
- Pramerica Real Estate Capital VI S.à.r.l. ("PRECap", Luksemburg), kontrolowane przez Prudential Financial Inc. ("PFI", Stany Zjednoczone).

Udziałowcy Primus i przedsiębiorstwo PRECap przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całością aktywów w postaci nieruchomości.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku udziałowców Primus: instrumenty inwestycyjne będące w posiadaniu niektórych członków rodziny Sabancı, którzy posiadają również udziały w podmiocie powiązanym Esas Holding A.S. ("Esas"), który prowadzi działalność (za pośrednictwem biur w Stambule i Londynie) w branży inwestycyjnej w skali globalnej, inwestując w różne klasy aktywów, w tym kapitał private equity, nieruchomości, kapitału wysokiego ryzyka oraz aktywa płynne,
- w przypadku PreCAP: zapewnianie kapitału do celów zakupu i refinansowania nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych głównie w Zjednoczonym Królestwie i w Niemczech. PRECap jest ostatecznie kontrolowane przez Prudential Financial Inc., instytucję zajmującą się usługami finansowymi, świadczącą usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzania inwestycjami oraz zapewniającą inne produkty i usługi finansowe, zarówno na rzecz klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych i w ponad 40 innych krajach,
- w przypadku aktywów w postaci nieruchomości: nieruchomość zlokalizowana przy Groninger Straße 25, 27, Lie-benwalder Straße 21, Oudenarder Straße 16, 13347 w Berlinie, której główną część stanowi przestrzeń biurowa, a w mniejszym stopniu sklepy detaliczne, zakłady produkcyjne oraz powierzchnie wykorzystywane do celów logistycznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9465 - Primus Shareholders/Prudential/Real Estate

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.