Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9452 - Global Payments/TSYS). - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9452 - Global Payments/TSYS).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.281.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9452 - Global Payments/TSYS)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 281/05)

(Dz.U.UE C z dnia 20 sierpnia 2019 r.)

1.
W dniu 9 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Global Payments (Stany Zjednoczone),
-
TSYS (Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo Global Payments łączy się, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, z przedsiębiorstwem TSYS.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa Global Payments: dostarczanie rozwiązań w zakresie technologii płatniczych i przetwarzanie transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych,
-
w przypadku przedsiębiorstwa TSYS: dostarczanie rozwiązań po stronie wydawcy, akceptanta i konsumenta w usługach płatniczych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9452 - Global Payments/TSYS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.