Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9435 - ADNOC/OCI/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9435 - ADNOC/OCI/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.273.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9435 - ADNOC/OCI/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 273/06)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2019 r.)

1.
W dniu 8 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
OCI N.V. ("OCI", Niderlandy),
-
Abu Dhabi National Oil Company ("ADNOC", Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Przedsiębiorstwa OCI i ADNOC przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą ("JV").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz w drodze wniesienia udziałów i aktywów (mianowicie ADNOC Fertilizers oraz należących do OCI przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, produkujących nawozy z wykorzystaniem gazu ziemnego).

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku OCI: produkcja i dystrybucja nawozów na bazie gazu ziemnego oraz chemikaliów przemysłowych wykorzystywanych w rolnictwie i przemyśle,
-
w przypadku ADNOC: działalność w całym łańcuchu wartości węglowodoru, w tym poszukiwanie, produkcja, przechowywanie, rafinacja i dystrybucja ropy naftowej i gazu, a także rozwój produktów petrochemicznych,
-
w przypadku JV: produkcja nawozów z wykorzystaniem gazu ziemnego na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej na cele eksportu i dystrybucji.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9435 - ADNOC/OCI/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.